Czym jest dopuszczenie jednostkowe?

Dopuszczenie jednostkowe polega na badaniu nowego, niezarejestrowanego dotąd pojazdu, który na obecnym etapie kompletacji nie posiada ważnego świadectwa zgodności (CoC). Pojazd ten powinien spełniać odpowiednie wymagania techniczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz.U. z 2015 r. poz. 148 wraz z późn. zm.), Rozporządzeniu (UE) 167/2013 (kat. T, R, C) oraz Rozporządzeniu (UE) 168/2013 (kat. L). Badaniu podlega pojazd, który nie uzyskał dotychczas świadectwa homologacji typu WE/UE albo świadectwa homologacji typu, lub w którym przed rejestracją zostały wprowadzone istotne zmiany konstrukcyjne naruszające uzyskane wcześniej świadectwo homologacji. Dopuszczenie jednostkowe pozwala na zarejestrowanie pojazdu (identyfikowanego po numerze VIN) i dopuszczenie go do ruchu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Organem wydającym decyzję o dopuszczeniu jednostkowym, w oparciu o badania przeprowadzone przez Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, jako jednostkę uprawnioną, jest w Polsce Transportowy Dozór Techniczny.
Pełne określenie zakresu badań do dopuszczenia jednostkowego oraz zdefiniowanie niezbędnych dokumentów wymaga indywidualnego uzgodnienia z klientem, zatem zakres prac oraz zakres wymaganej do dostarczenia dokumentacji jest określany indywidualnie.
Prosimy w sprawach dopuszczenia jednostkowego kontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. homologacji.
Poniżej znajdą Państwo listę wymagań które w zakresie dopuszczenia jednostkowego należy uzupełnić o wymagania możliwe do określenia po przeprowadzeniu koniecznych uzgodnień. Następnie, na wskazany adres e-mail zostanie Państwu przekazany komplet dokumentów do wypełnienia.


Co należy przygotować do przeprowadzenia procedury dopuszczenia jednostkowego pojazdu?

Do przeprowadzenia procedury dopuszczenia jednostkowego pojazdu należy przygotować:
 • wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 148 wraz z póżn. zm.),
 • dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr I do Rozporządzenia (UE) 2015/504 (kat. T, R, C),
 • dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr I do Rozporządzenia (UE) 901/2014 (kat. L),
 • kopie odpowiednich świadectw homologacji typu WE/UE przedmiotu wyposażenia lub części (gdzie wymagane),
 • kopie odpowiednich świadectw homologacji typu ONZ (gdzie wymagane),
 • wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 148 wraz z póżn. zm.),
 • dokument potwierdzający własność pojazdu,
 • kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie decyzji o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu (800 zł):
Wpłatę należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009,
 • upoważnienie do reprezentowania właściciela pojazdu w procedurze jego dopuszczenia jednostkowego przed TDT (o ile ma zastosowanie),
 • kopia dowodu wniesienia opłaty skarbowej (17 zł), w przypadku reprezentowania właściciela pojazdu przed TDT (od każdego stosunku pełnomocnictwa):
Wpłatę wykonać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070   
 • pojazd do badań.