Projekt

„Stworzenie Centrum Kompetencji rozwoju układów napędowych samochodów”
 
Projekt obejmuje wdrożenie do działalności nowoczesnego laboratorium Centrum Kompetencji, z przeznaczeniem tej infrastruktury do świadczenia komercyjnych usług badawczo-rozwojowych, służących transferowi technologii i innowacji ze sfery nauki do gospodarki regionu.
 
Powstałe Centrum Kompetencji Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. to kompleks laboratoryjny, spełniający wysokie wymagania związane ze standardami prowadzenia prac naukowo-badawczych z zakresu badania układów napędowych. Centrum służy prowadzeniu prac badawczych.
 
Realizowane są, w formie indywidualnych i zespołowych prac badawczo-rozwojowych oraz komercyjnych zleceń,  projekty rozwiązujące istotne problemy techniczne przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej (oraz w części paliwowej), służące poprawie konkurencyjności gospodarki regionu i działających w regionie firm.
 
Projekt realizowany został w ramach 7 zadań, które przedstawione są w harmonogramie projektu.
 
Całkowita wartość projektu wynosi  17 001 060 zł , z czego:
wydatki kwalifikowane wynoszą: 13 720 000,00 zł
wydatki niekwalifikowane:  3 281 060,00 zł (w tym VAT)
 
Projekt dofinansowany został w 40% kosztów kwalifikowanych.
Wkład własny Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. wyniósł 60% kosztów kwalifikowanych.
 
Strona projektu: http://ck.bosmal.com.pl/
 
Projekt realizowany dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 1. 3. Transfer Technologii i Innowacji. „Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl