Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Tożsamość Administratora (ADO)

Administratorem Danych Osobowych jest Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała, ul. Sarni Stok 93

Dane kontaktowe Administratora (ADO)

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

 • pocztą na adres: ul. Sarni Stok 93 43-300 Bielsko-Biała
 • e-mail: bosmal[małpa]bosmal.com.pl
 • tel.: + 48 33 813 05 39

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod[małpa]bosmal.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez BOSMAL danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem ww. danych

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie w zgodzie z Artykułem 6 Rozporządzenia RODO w celach wynikających ze zgłaszanych przez Państwa potrzeb, między innymi dotyczących:

 • czynności wymaganych do przygotowania oferty/umowy
 • wypełniania zobowiązań umownych
 • wypełniania zobowiązań wynikających z przepisów prawnych
 • prawnie uzasadnionych zadań realizowanych dla dobra publicznego
 • wypełniania obowiązków związanych z bezpieczeństwem osób i mienia
 • marketingu bezpośredniego
 • procesów reklamacyjnych
 • spraw finansowo-księgowych
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń
 • procesów zatrudnienia

Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane i/lub przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz procedur i instrukcji wewnętrznych BOSMAL

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj.:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel.: +48 22 531 03 00 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji, podjęcia i realizacji zgłoszonych przez Państwa potrzeb

 
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL zostały określone w naszej Polityce prywatności.