Co to jest homologacja?

Słowo pochodzi z j. greckiego, w którym czasownik „homologeo” oznacza "zgadza się". Więcej na temat pojęcia homologacji na stronie Badania w zakresie homologacji.

Co to jest homologacja całopojazdowa?

Homologacja całopojazdowa jest to, inaczej, homologacja typu UE pojazdu lub typu pojazdu. Więcej na temat pojęcia homologacji całopojazdowej na stronie Homologacja typu UE pojazdu lub typu pojazdu.

Czym się różni homologacja od krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu?

Homologacja dotyczy typu pojazdu, czyli większej ilości egzemplarzy, z kolei krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu dotyczy jednego konkretnego egzemplarza pojazdu.

Czym się różni homologacja od unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu?

Homologacja dotyczy typu pojazdu, czyli większej ilości egzemplarzy, z kolei unijne indywidualne dopuszczenie pojazdu dotyczy jednego konkretnego egzemplarza pojazdu kat. M1 lub N1 oraz M2, M3, N2 i N3 specjalnego przeznaczenia (zgodnie z Załącznikiem II części III do Rozporządzenia (UE) 2018/858).

Czym się różni krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu od unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu?

Zasadniczą różnicą jest obszar respektowania oraz kategoria dopuszczanego pojazdu.
Krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu wydawane jest tylko na teren Rzeczpospolitej Polskiej dla kategorii M, N, O.
Unijne indywidualne dopuszczenie pojazdu wydawane jest na wszystkie kraje członkowskie UE dla kategorii M1 i N1 oraz M2, M3, N2 i N3 specjalnego przeznaczenia (zgodnie z Załącznikiem II części III do Rozporządzenia (UE) 2018/858).

Czym się różni dopuszczenie jednostkowe od unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu?

Dopuszczenie jednostkowe wydawane jest tylko na teren Rzeczpospolitej Polskiej dla kategorii L, T, R, S i C.
Unijne indywidualne dopuszczenie pojazdu wydawane jest na wszystkie kraje członkowskie UE dla kategorii M1 i N1. oraz M2, M3, N2 i N3 specjalnego przeznaczenia (zgodnie z Załącznikiem II części III do Rozporządzenia (UE) 2018/858).

Co oznacza procedura homologacji typu krok po kroku?

Jest to procedura, w ramach której producent uzyskuje wszystkie wymagane świadectwa homologacji typu WE/UE przedmiotu wyposażenia lub części albo świadectwa homologacji typu ONZ, na podstawie których służba techniczna, przeprowadza badanie homologacyjne typu pojazdu będące podstawą do wydania świadectwa homologacji typu UE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu.

Co oznacza jednostopniowa procedura homologacji?

Jest to procedura, w ramach której służba techniczna, przeprowadza badanie homologacyjne dla wszystkich wymaganych przedmiotów wyposażenia lub części oraz badanie homologacyjne typu pojazdu, będące podstawą do wydania świadectwa homologacji typu UE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu.

Co oznacza mieszana procedura homologacji?

Jest to procedura homologacji typu krok po kroku, podczas której producent może nie przedstawić jednego lub kilku świadectw homologacji typu WE/UE przedmiotu wyposażenia lub części albo świadectw homologacji typu ONZ, do badania homologacyjnego typu pojazdu pod warunkiem zastąpienia ich sprawozdaniami zawierającymi wyniki badań homologacyjnych tych przedmiotów wyposażenia lub części.

Co to jest typ pojazdu?

Typ pojazdu oznacza określoną grupę pojazdów, dla których wspólne są przynajmniej cechy określone w części B do załącznika I Rozporządzenia (UE) 2018/858, w tym grupę pojazdów, które występują w wariantach i wersjach, o których mowa w tej części.

Czym jest homologacja europejska?

Homologacja europejska jest świadectwem wydawanym w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2018/858. W przeciwieństwie do krajowej homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach, jest ona respektowana na terenie całej UE.

Czym jest państwo członkowskie?

Państwo członkowskie oznacza państwo, które wchodzi w skład państw Unii Europejskiej. 

Co oznacza pojazd kompletny?

Pojazd kompletny – oznacza pojazd, który nie wymaga kompletacji w celu spełnienia odpowiednich wymogów technicznych Rozporządzenia (UE) 2018/858.

Co oznacza pojazd niekompletny?

Pojazd niekompletny – oznacza każdy pojazd, który w celu spełnienia odpowiednich wymogów technicznych Rozporządzenia (UE) 2018/858 musi przejść przynajmniej jeden etap kompletacji.

Co oznacza pojazd skompletowany?

Pojazd skompletowany – oznacza pojazd, który w rezultacie procesu wielostopniowej homologacji typu spełnia odpowiednie wymogi techniczne Rozporządzenia (UE) 2018/858.

Co oznacza pojazd specjalnego przeznaczenia?

Pojazd specjalnego przeznaczenia oznacza pojazd należący do kategorii M, N lub O posiadający specyficzne właściwości techniczne, które umożliwiają mu wykonywanie funkcji, która wymaga specjalnego dostosowania lub wyposażenia.

Jakie kategorie pojazdów rozróżniamy?

Kategoria M:

pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające co najmniej cztery koła, w tym:
 1. kategoria M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy;
 2. kategoria M2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 5 t;
 3. kategoria M3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 5 t.

Kategoria N:

pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła i zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, w tym:
 1. kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t;
 2. kategoria N2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t;
 3. kategoria N3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.

Kategoria O:

przyczepy, w tym:
 1. kategoria O1: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg;
 2. kategoria O2: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 750 kg, ale nieprzekraczającej 3,5 t;
 3. kategoria O3: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 10 t;
 4. kategoria O4: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t.

Kategoria T:

ciągniki rolnicze, w tym:
 1. kategoria T1: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, mające oś położoną najbliżej kierowcy, o minimalnym rozstawie kół nie mniejszym niż 1150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 1000 mm. W przypadku ciągników ze zmianą pozycji kierowcy (zmiana położenia siedzenia i koła kierownicy), osią położoną najbliżej kierowcy musi być oś z zamontowanymi oponami o największej średnicy;
 2. kategoria T2: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, mające minimalny rozstaw kół mniejszy niż 1150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 600 mm. W przypadku gdy wysokość środka ciężkości ciągnika (mierzona względem podłoża) podzielona przez minimalny rozstaw kół każdej osi przekracza 0,90, maksymalna prędkość konstrukcyjna jest ograniczona do 30 km/h;
 3. kategoria T3: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h i masie własnej, w stanie gotowości do jazdy, nieprzekraczającej 600 kg;
 4. kategoria T4: ciągniki kołowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, w ramach której ze względu na prześwit i szerokość wyróżnia się kategorie T4.1, T4.2, oraz T4.3;
 5. kategoria T5: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h.

Kategoria L:

 1. kategoria L1e – motorowery dwukołowe;
 2. kategoria L2e – motorowery trójkołowe;
 3. kategoria L3e – motocykle dwukołowe bez bocznego wózka;
 4. kategoria L4e – motocykle dwukołowe z bocznym wózkiem;
 5. kategoria L5e – motocykle trójkołowe;
 6. kategoria L6e – czterokołowce lekkie;
 7. kategoria L7e – czterokołowce.
Do kategorii L nie mogą być zaliczone pojazdy:
a) których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 6 km/h,
b) przeznaczone do kierowania przez osobę pieszą,
c) ciągniki i maszyny używane do celów rolniczych lub podobnych,
d) rowery i wózki rowerowe.

Kategoria R:

przyczepy rolnicze, w tym:
 1. kategoria R1: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 1,5 t;
 2. kategoria R2: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 1,5 t, ale nieprzekraczającej 3,5 t;
 3. kategoria R3: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 21 t;
 4. kategoria R4: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 21 t.
Każda kategoria przyczep oznaczona jest także indeksem „a” lub „b”, zależnie od jej konstrukcyjnej prędkości:
 • „a” dla przyczep o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h,
 • „b” dla przyczep o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h.

Kategoria C:

ciągniki gąsienicowe, w tym ciągniki kategorii C1, C2, C3, C4, C5
 • według kryteriów podziału jak dla kategorii T. W ramach kategorii C4 wyróżnia się kategorie C4.1, C4.2, oraz C4.3 według podziału jak dla kategorii T4.1, T4.2, oraz T4.3.

Kategoria S:

wymienne urządzenia ciągnięte.
 1. kategoria S1: wymienne urządzenia ciągnięte o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t;
 2. kategoria S2: wymienne urządzenia ciągnięte o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
Każda kategoria wymiennych urządzeń ciągniętych oznaczona jest także indeksem „a” lub „b”, zależnie od jej konstrukcyjnej prędkości:
 • „a” dla wymiennych urządzeń ciągniętych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h,
 • „b” dla wymiennych urządzeń ciągniętych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h.

Jaki zakres uprawnień homologacyjnych posiada firma BOSMAL?

Nr dokumentu Tytuł/Opis
Rozporządzenie (UE) Nr 2018/858 / Regulation (EU) No 2018/858 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE
Rozporządzenie (UE) Nr 167/2013 / Regulation (EU) No 167/2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (uchylające Dyrektywę 2003/37/WE)
Rozporządzenie (UE) Nr 168/2013 / Regulation (EU) No 168/2013 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców
Ustawa (Dz. U. z 2023 r. poz. 919) / Law (Journal of Laws of 2023, item 919) Ustawa o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023 r. poz. 919)
Rozporządzenie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1651)/ Regulation (Journal of Laws of 2023, item 1651) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji typu pojazdów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1651)
Rozporządzenie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2001) / Regulation (Journal of Laws of 2023, item 2001) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu (Dz. U. 2023 r. poz. 2001)
Rozporządzenie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1715) / Regulation (Journal of Laws of 2023, item 1715) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu (Dz. U. 2023 r. poz. 1715)