Ogólne warunki zamówienia

OBOWIĄZUJĄCE OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Bielsko-Biała
dn. 15.09.2021

 

§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Ogólne Warunki Zamówienia zwane dalej OWZ określają ogólne zasady, na których Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zwany dalej Zamawiającym, dokonuje zakupu towarów i/lub usług określonych w zamówieniu i stanowią integralną część każdego zamówienia.
2. Odstępstwo od postanowień OWZ może mieć miejsce jedynie w przypadku zapisów zawartych w zamówieniu/umowie, które mają charakter nadrzędny nad OWZ, w sytuacji wcześniejszego indywidualnego doprecyzowania szczegółowych warunków zamówienia z Dostawcą.
3. Numer zamówienia należy przywołać na fakturze, kwitach WZ oraz wszystkich innych dokumentach związanych z zamówieniem. 
4. Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być potwierdzone pisemnie (pismo, e-mail) przez Dostawcę w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Brak pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Dostawcę w wyżej wymienionym terminie, traktowane będzie przez Zamawiającego jako milczące przyjęcie przez Dostawcę zamówienia do realizacji na warunkach określonych w zamówieniu oraz zgodnych z OWZ. Potwierdzenie Zamówienia oznacza przyjęcie niniejszych OWZ.
5. OWZ podane są do wiadomości i akceptacji przez Dostawcę na stronie internetowej Zamawiającego: www.bosmal.com.pl .
 
§ 2. Warunki dostawy
1. Zamówione wyroby/ materiały/usługi zostaną dostarczone przez Dostawcę do miejsca wskazanego w zamówieniu. Dostawca ma obowiązek ubezpieczyć towar od wszelkiego ryzyka w transporcie. 
2. Dostawca jest zobowiązany do zapakowania towaru w sposób zapewniający dostarczenie przedmiotu w stanie nienaruszonym oraz dołączenia do towaru dokumentów w języku polskim: dowody WZ lub kopia faktury, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, DTR-ki oraz wszystkie inne wymagane dokumenty. 
3. Brak dokumentów wymienionych w §2 ust.2 będzie skutkował uznaniem dostawy za niekompletną do czasu ich uzupełnia i może skutkować wstrzymaniem lub opóźnieniem zapłaty faktury.
4. Odbiór towaru będzie możliwy w dni robocze, w godzinach od 6:30 do 15:00, chyba, że w zamówieniu wskazano inaczej.
5. Terminy dostaw określone są w zamówieniu. Terminy te są wiążące i po stronie Dostawcy jest ich dotrzymywanie. 
6. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli dostawa będzie w ustalonym terminie do dyspozycji Zamawiającego, pod adresem wskazanym w zamówieniu i po potwierdzeniu przyjęcia wyrobu przez osobę uprawnioną do przyjęcia wyrobu.
7. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego i bezpośredniego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu lub zagrożeniu wystąpienia okoliczności, z których wynika, że uzgodniony termin realizacji zamówienia nie może zostać dotrzymany wraz ze wskazaniem przewidywanego okresu opóźnienia i przyczyn jego powstania. 
8. Ustala się odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w formie kar umownych. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
8.1. w przypadku opóźnienia w dostawie zamówienia- w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto – za każdy dzień opóźnienia, 
8.2 w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto- za każdy dzień opóźnienia,
8.3 w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub gdy Dostawca odstąpi od zamówienia bez uzasadnionej przyczyny, - w wysokości 10% wartości zamówienia brutto, 
8.4 w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie gwarancji/rękojmi- w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto należnego Dostawcy za każdy dzień opóźnienia.
9. Jeżeli wystąpienie wady przedmiotu objętego gwarancją spowoduje obciążenie Zamawiającego kosztami postoju instalacji, wówczas Zamawiający obciąży Dostawcę roszczeniami odszkodowawczymi powstałymi podczas postoju instalacji.
10. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia Dostawcy.
11. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w wypadku, gdy kary umowne określone w zamówieniu nie pokryją poniesionej szkody w pełnej wysokości. 
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części zamówienia nie zrealizowanego w terminie określonym w zamówieniu bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.
 
§ 3. Gwarancja i rękojmia
1. Zrealizowanie zamówienia powoduje udzielenie przez Dostawcę gwarancji i rękojmi na dostarczone towary.
2. Okres gwarancji biegnie na czas i od dnia dostawy lub daty protokołu odbioru/uruchomienia. 
3. Jeżeli w okresie gwarancji Zamawiający uzna, iż przedmiot posiada wady, uprawniony jest do zgłoszenia Dostawcy reklamacji, pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia reklamacji. Jeżeli w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Dostawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Dostawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.
4. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, usunąć wadę, a gdyby nie było to możliwe – dostarczyć nowy, wolny od wad przedmiot objęty gwarancją lub odpowiednią, objętą reklamacją, jego część i dokonać jego/jej montażu i uruchomienia.
5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Dostawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w § 3 ust 4.
6. Dostawca podejmie wszystkie konieczne kroki w celu wymiany lub naprawy wadliwego towaru. Dostawca wykona na własny koszt demontażu wadliwego towaru oraz dokona montażu i uruchomienia wolnego od wad/nowego przedmiotu objętego gwarancją. W sytuacji, gdy możliwe będzie usunięcie wady towaru poprzez jego naprawę, zaś jego demontaż będzie niemożliwy lub zbyt czasochłonny, Dostawca - za zgodą Zamawiającego – dokona naprawy towaru w miejscu jego położenia/zamontowania.
7. Jeżeli Dostawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego przedmiotu objętego gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego gwarancją, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Dostawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 
8. W przypadku wymiany przez Dostawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części na nowy Dostawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. 
9. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego pkt nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej reklamacji.
10. W wypadku, gdy Dostawca uchybi terminowi usunięcia wady przedmiotu objętego gwarancją, dostarczy Zamawiającemu na swój koszt, na czas usunięcia wady, w tym również poprzez dostarczenie nowego przedmiotu objętego gwarancją lub jego części, urządzenie zastępcze o parametrach i właściwościach nie gorszych niż przedmiot objęty gwarancją, dokona jego montażu i uruchomienia oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego/Inwestora w jego obsłudze w terminie 2 dni roboczych od dnia uchybienia terminowi usunięcia wad. 
11. Jeżeli Dostawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w § 3 ust 4 lub określonym na podstawie § 3 ust 5 i nie dostarczy Zamawiającemu urządzenia zastępczego, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Dostawcy. 
12. Dostawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad oraz które powstały w związku z zaistnieniem wady. 
13. Dostawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia kartę gwarancyjną. 
14. Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych.
15. Dostawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały przedmiot zamówienia na okres 24 miesiące licząc od dnia wskazanego w zamówieniu. 
16. Dostawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że ustalono indywidulanie z Dostawcą dłuższy termin.
17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
18. Wszelkie oświadczenia Dostawcy w przedmiocie wyłączenia rękojmi lub gwarancji pozostają bezskuteczne wobec Zamawiającego.
 
§ 4. Obowiązek ubezpieczeniowy
1.  Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalna suma gwarancyjna dla zamówienia, ujmująca jego skutki wynosi 200 tysięcy złotych. 
2.  W przypadku prac niosących wyższe ryzyko strat, wartość polisy każdorazowo jest ustalana indywidualnie.
3.  Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna Wykonawcy lub osoby, której powierza realizację, za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia.
4.  Obowiązek wynikający z powyższych zapisów aktualizuje się z chwilą przyjęcia zamówienia i trwa nieprzerwanie do czasu ostatecznej realizacji zamówienia oraz w okresie gwarancji.
 
§ 5. Cenny i płatności
1. Ceny podane w zamówieniu/ umowie są stałe i nie podlegają zmianom.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po otrzymaniu prawidłowych, rzetelnych i wystawionych we właściwym terminie faktur VAT w terminie płatności ujętym na zamówieniu. 
3. Wszystkie faktury Dostawcy zawierać muszą dane niezbędne w świetle przepisów o podatku VAT oraz numer zamówienia. Faktury bez podanego numeru zamówienia uznane będą za nieprawidłowe i nie stanowią podstawy do zapłaty. 
4. Jako termin początkowy dla biegu terminu płatności przyjmuję się datę otrzymania przez Zamawiającego faktury Dostawcy. 
 
§ 6. Podwykonawstwo
1. W przypadku realizacji zamówień dotyczących usług podwykonawstwo przez osoby trzecie jest dozwolone, jeżeli Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, a ten wyrazi pisemną zgodę. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób i podmiotów trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu zamówienia tak, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 
 
§ 7. Wymagania dotyczące BHP i Ochrony Środowiska
1. Wszystkie zamawiane i nabywane przez Zamawiającego wyroby, materiały lub usługi powinny spełniać wymagania odnośnie ochrony środowiska i BHP zawarte w przepisach prawa oraz/lub na zamówieniu.
2. W przypadku substancji chemicznych i materiałów niebezpiecznych, wymagane jest dostarczenie aktualnych Kart Charakterystyki. W przypadku urządzeń wymagane/ niezbędne jest dostarczenie aktualnych dokumentacji technicznych. Do realizowanych usług wymagane/ konieczne jest dostarczenie wszystkich aktualnych wymaganych zezwoleń, uprawnień i deklaracji zgodności.
3. Dostawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich starań, w celu realizacji zamówień zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi wymaganiami dotyczącymi środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie który go dotyczy. 
 

§ 8. Klauzula Compliance

1. Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. (Instytut) prowadzi działalność z poczuciem odpowiedzialności za skutki swojego działania stosując przy tym jednolite standardy w ocenach etycznego postępowania pracowników i osób trzecich, w tym poszanowania praw człowieka, przestrzegania praw pracowniczych, zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowania środowiska naturalnego

2. Ponadto w swoich działaniach dąży do stworzenia środowiska pracy opartego o wzajemny szacunek oraz tolerancję. Spółka zapewnia ochronę danych osobowych i dyskrecję wszystkim osobom, które zdecydują się zgłosić podejrzenie naruszenia obowiązujących w Instytucie zasad wyrażonych w „Kodeksie Etyki” lub/i  „Polityki Antykorupcyjnej” związanych z wdrożonym i stosowanym przez Instytut systemem zarządzania zgodnością z prawem i zasadami etyki (Compliance). 

3. Z treścią „Kodeksu Etyki” oraz „Polityki Antykorupcyjnej” można się zapoznać na stronie www.bosmal.com.pl w zakładce „ O Instytucie” w folderze „Polityka ds. zgodności” 

Klient/Dostawca zapewnia, że zapoznał swoich, właściwych pracowników z treścią „Kodeksu Etyki” i „Polityki Antykorupcyjnej” i dołoży wszelkich starań, aby w trakcie Umowy stosować się do zaleceń wskazanych wyżej dokumentów. 

§ 9. Poufność
1. Strony zobowiązują się traktować jako ściśle poufne wszystkie warunki zamówienia, a także informacje wzajemnie uzyskane od siebie lub w inny sposób w związku z zamówieniem, w szczególności wszelkie informacje techniczne, handlowe lub inne dotyczące działalności Zamawiającego, które są informacjami poufnymi i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane przez Dostawcę do innych celów niż związane z realizacją zamówienia, ani przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody pod rygorem nieważności Zamawiającego, tak w trakcie realizacji zamówienia, jak również po jej zakończeniu. Zobowiązanie zachowania  poufności  trwa  po  wykonaniu dostawy przez czas 5 lat.
2. W przypadku naruszenia zobowiązania wyrażonego w ust. 1, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdorazowe naruszenie. Zapłata kary umownej nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Dostawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w zakresie w jakim poniesiona szkoda przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej.  
 
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Strony obowiązuje prawo polskie, a sądem właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów związanych z zamówieniem jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym postanowieniem OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące akty prawne.
3. Niniejsze OWZ wchodzą w życie z dniem 15.09.2021.