Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 128

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 128 
wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
 
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42
 
Wydanie nr 18 z 17.07.2019 r. 
 
UWAGA: W przypadku rozbieżności w treści, wiążący jest tylko oryginalny dokument PCA, który znajduje się na stronie www.pca.gov.pl
  

 

AB 128

Nazwa i adres

 

 

INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL Sp. z o.o.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Sarni Stok 93

43-300 Bielsko-Biała

Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań

Dziedzina/przedmiot badań:

A/6; A/26

Badania akustyczne i drgań wyposażenia elektrycznego oraz pojazdów

C/4; C/8; C/9  C/10, C/21; C/23

Badania chemiczne, analityka chemiczna chemikaliów, próbek środowiskowych, paliw i materiałów smarnych, szkła i ceramiki, wyrobów z tworzyw sztucznych, gumy, tekstyliów, skór i tkanin

E/6; E/26 

Badania elektryczne i elektroniczne wyposażenia elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów

F6

Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego

G/6; G/8; G/21; G/23; G/26

Badania dotyczące inżynierii środowiska wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, w tym z tworzyw sztucznych i gumy, tekstyliów i skóry oraz pojazdów

H/21; H/23

Badania ogniowe wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy oraz tekstyliów i skóry

J/6; J/8; J/21; J/23

Badania mechaniczne, badania metalograficzne wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, w tym z tworzyw sztucznych i gumy, tekstyliów i skóry oraz pojazdów

 


Wersja strony: A
 
 
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 128 z dnia 17.07.2019 r.
Cykl akredytacji od 17.07.2019 r. do 17.07.2023 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

Wydanie nr 18, 17.07.2019 r. str. 1/44

 AB 128

Nazwa i adres

  INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL Sp. z o.o.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Sarni Stok 93

43-300 Bielsko-Biała

Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań

Dziedzina/przedmiot badań:

L/8

Badania nieniszczące wyrobów i materiałów metalowych

N/6; N/8; N/10; N/12;

N/13; N/19; N/21; N/23; N/26

Badania właściwości fizycznych wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, w tym z tworzyw sztucznych i gumy, szkła i ceramiki, środków ochrony osobistej, paliw i materiałów smarnych, tekstyliów i skóry oraz pojazdów

Q/8; Q/21; Q/23

Badania sensoryczne wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, wyrobów z tworzyw sztucznych, gumy, tekstyliów, tkanin.

Ocena zgodności z obszaru ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
Wersja strony: A
 
 
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 128 z dnia 17.07.2019 r.
Cykl akredytacji od 17.07.2019 r. do 17.07.2023 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

Wydanie nr 18, 17.07.2019 r. str. 2/44

Zakład Materiałoznawstwa (BM) ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych

Identyfikacja materiałów 

Metoda spektrometryczna w podczerwieni (FTIR)

BOSMAL/I-7-41/05

Twardość:

Zakres: (35 – 100) oSh

PN-EN ISO 868:2005 met. A i D

Wyroby z gumy

Twardość:

Zakres: (30 – 100) IRHD

ISO 48-2:2018 met. M (mikro)

Właściwości wytrzymałościowe: - rozciąganie (do 5 kN)

PN-ISO 37:2007

PN-ISO 37:2007/AC1:2008 

ISO 37:2017

- rozdzieranie (do 5 kN)

ISO 34-1:2015

- odkształcenie trwałe po ściskaniu

[w zakresie temp. +250oC – (-40)oC]

ISO 815-1:2014

ISO 815-2:2014

Histereza w warunkach naprężeń ściskających

PN-C-04289:1987

Odporność na starzenie: - w powietrzu

 

ISO 188:2011

 

- w cieczach

ISO 1817:2015

 

- w atmosferze z ozonem (metoda statyczna)  25 pphm – 200 pphm

ISO 1431-1:2012 (p.10)

Gęstość

Metoda wagowa

ISO 2781:2018

Temperatura kruchości

Zakres: do -70ºC

Metoda uderzeniowa

ISO 812:2017

Wyroby z tworzyw sztucznych

Gęstość

Metoda immersyjna

PN-EN ISO 1183-1:2013-06 met.A

Twardość Rockwella

(HRR, HRL, HRM, HRE)

Zakres: (0 – 130) HR

Metoda Rockwella

PN-EN ISO 2039-2:2002

Udarność

Zakres: energia udaru do 50 J

Metoda Charpy’ego

PN-EN ISO 179-1:2010

Metoda Izoda

PN-EN ISO 180:2004

PN-EN ISO 180:2004/A1:2007 

PN-EN ISO 180:2004/A2:2013-07

Twardość

Metoda wciskania kulki

PN-EN ISO 2039-1:2004

Wytrzymałość przy statycznym rozciąganiu (do 30 kN)

PN-EN ISO 527-2:2012

Wytrzymałość przy statycznym zginaniu

Zakres siły: 100 N - 30 kN

PN-EN ISO 178:2011

PN-EN ISO 178:2011/A1:2013-06

Moduł sprężystości przy zginaniu (do 30 kN)

PN-EN ISO 178:2011

PN-EN ISO 178:2011/A1:2013-06

Odporność cieplna:

- temperatura ugięcia (do 300oC)

PN-EN ISO 75-1:2013-06

PN-EN ISO 75-2:2013-06

- temperatura mięknienia Vicat’a (do 300oC)

PN-EN ISO 306:2014-02

Chłonność (absorpcja) wody

PN-EN ISO 62:2008 p. 6.3, 6.4, 6.6

Zawartość substancji lotnych (w tym wody)

BOSMAL/l-7-49/05

Temperatura topnienia i zeszklenia

Zakres: 30ºC powyżej ekstrapolowanego końca przemiany

Metoda przewodnictwa cieplnego  (DSC)

BOSMAL/I-7-87/02

PN-EN ISO 11357-2:2014-06

PN-EN ISO 11357-3:2018-06

 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby z tworzyw sztucznych

Temperatura i szybkość rozkładu polimerów

Pomiar ilości substancji lotnych, dodatków i/lub napełniaczy w polimerze Termograwimetria TG

(Zakres: 25 - 1000°C)

PN-EN ISO 11358-1:2014-09

PV 3927:1992

ASTM D6370-99 (2014)

Wyroby metalowe, z tworzyw sztucznych, tkanin, włóknin, pianek, gum, powlekane powłokami malarskimi i galwanicznymi oraz niepowlekane

Odporność na światło

(Fade-Ometer)

BOSMAL/I-7-02/05

PN-EN ISO 4892-2:2013-06, met. B PN-EN ISO 16474-1:2014-02

PN-EN ISO 16474-2:2014-02, met. B PN-EN ISO 105-B02:2014-11

GMW 14162:2016 met. A, B, D

Odporność na warunki pogodowe

(Weather-Ometer)

PN-EN ISO 4892-2:2013-06, met. A

PN-EN ISO 16474-1:2014-02

PN-EN ISO 16474-2:2014-02, met. A PN-EN ISO 105-B04:1999

Palność

Szybkość spalania Zakres: (0 - 300) mm/min Metoda poziomego spalania

PN-ISO 3795:1996

Regulamin EKG ONZ nr 118 Seria 03

DIN 75200:1980-09

FMVSS 302:1999

Połysk pod kątem 20°, 60°, 85°

Zakres: (0 - 199) jednostek połysku

PN-EN ISO 2813:2014-11

Odporność na wilgoć

PN-EN ISO 6270-1:2018-02

PN-EN ISO 6270-2:2018-02

PN-EN 60068-2-78:2013-11

Odporność na warunki klimatyczne

PN-EN 60068-2-14:2009, Test Nb

Mgławienie (Fogging)

Zakres: (0 - 199) jednostek połysku

Metoda połysku Zakres: (0,1 - 5,0) mg Metoda wagowa

DIN 75201:2011-11

SAE J 1756:2006-08

PV 3015:2019

Zawartość formaldehydu

Zakres: (0,15 - 3) µg/ml

Metoda spektrofotometryczna

VDA 275 (07.1994)

PV 3925:2009

VCS 1027,2739 (03.2004) FLTM BZ 156-01:2011 Część A

Emisja substancji organicznych (TVOC) z materiałów

Zakres:

TVOC (0,13 - 3741) µgC/g

Metoda chromatografii gazowej

z analizą fazy nadpowierzchniowej

i detekcją płomieniowo-jonizacyjną oraz detekcją spektrometrią mas

HS-GC-MS/FID

BOSMAL/I-7-64/04

VDA 277 (01.1995)

FLTM BZ 157-01:2011

PV 3341:1995

VCS 1027,2749 (03.2004)

Identyfikacja związków organicznych

Metoda GC-MS z wykorzystaniem biblioteki widm masowych NIST 14

BOSMAL/I-7-64/04

Emisja substancji organicznych (VOC, FOG) z materiałów

Zakres:

VOC: (0,1 - 15500) µg/g

FOG: (0,7 - 53815) µg/g

Metoda chromatografii gazowej z

termodesorpcją i detekcją płomieniowo- jonizacyjną oraz detekcją spektrometrią mas (TD-GC-MS/FID)

BOSMAL/I-7-64/04

VDA 278 (10.2011) GMW 15634:2014

Zawartość popiołu

Zakres: (0,010 - 75,00)%

Metoda wagowa

PN-EN ISO 3451-1:2019-04 met. A

PN-EN ISO 1172:2002 met. A

 
 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane

cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby metalowe, z tworzyw sztucznych, tkanin, włóknin, pianek, gum, powlekane powłokami malarskimi i galwanicznymi oraz niepowlekane

Odporność na uderzenie (Pistol Test)

Metoda dynamicznego uderzenia kulką

Zakres 1-90 N

ISO 4532:1991

Oznaczenie odporności powłok na uderzenie kamieniem (śrutem) Metoda wielouderzeniowa i pojedynczego uderzenia

PN-EN ISO 20567-1:2017-03

DIN 55996-1:2001-04

Wykrywanie nieszczelności metodą zanurzenia pod wodą

Metoda 2

PN-EN 60068-2-17:2001, Próba Qc

Wyroby z tworzyw sztucznych, tkanin, włóknin, pianek, gum, powlekane oraz niepowlekane

Zapach

Zakres: (1-6) jednostek

Metoda sensoryczna

VDA 270:2018

PV 3900:2019

FLTM BO 131-03:2017

Wyroby z tworzyw sztucznych, tkanin, włóknin, pianek, gum i skóry

Emisja lotnych związków organicznych (LZO)

Metoda komorowa

Oznaczanie całkowitego stężenia lotnych związków organicznych (LZO)

Zakres: (0,1 – 30) ppm

Metoda detekcji płomieniowo- jonizacyjnej (FID)

ISO 12219-4:2013

ISO 12219-6:2017

GS 97014-3:2014

VDA 276-1:2005

PV 3942:2016

Oznaczanie formaldehydu i innych związków karbonylowych emitowanych w komorze środowiskowej

Zakres:

Formaldehyd (2,0 - 4826) µg/m3

Acetaldehyd  (2,0 - 4926) µg/m3

Aceton (1,0 - 4989) µg/m3

Akroleina (2,0 - 4660) µg/m3

Aldehyd izowalerianowy (4,0 - 4995) µg/m3

Aldehyd krotonowy (3,0 - 4721) µg/m3

Aldehyd propionowy (3,0 - 5018) µg/m3

Aldehyd m,p-toluilowy (5,0 - 4965) µg/m3

Aldehyd o-toluilowy (5,0 - 4963) µg/m3

Aldehyd walerianowy (4,0 - 4732) µg/m3

Benzaldehyd (2,0 - 4892) µg/m3

2-butanon (4,0 - 4929) µg/m3

Butyraldehyd (4,0 - 4961) µg/m3

2,5-dimetylo  benzaldehyd  (4,0  -  4862) µg/m3

Cykloheksanon (4,0 - 4662) µg/m3

Heksanal (4,0 - 5157) µg/m3

Heptanal (2,0 - 5442) µg/m3

Oktanal (3,0 - 6266) µg/m3

Nonanal (4,0 - 6565) µg/m3

Dekanal (9,0 - 4756) µg/m3

Metakroleina (4,0 - 4827) µg/m3

Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)

ISO 16000-3:2011

BOSMAL/I-7-89/02

 
 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane

cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby z tworzyw sztucznych, tkanin, włóknin, pianek, gum i skóry

Oznaczanie lotnych związków organicznych (LZO) emitowanych w komorze środowiskowej

Zakres:

- suma (0,050 – 10,0) mg/m3

- indywidualne: (1,0 - 350) µg/m3

Metoda chromatografii gazowej z termodesorpcją, detekcją

płomieniowo-jonizacyjną i spektrometrią mas (TD-GC-FID-MS)

ISO 16000-6:2011

Identyfikacja związków organicznych

Metoda chromatografii gazowej z termodesorpcją i detekcją spektrometrią mas (TD-GC-MS) z wykorzystaniem biblioteki widm masowych NIST14

ISO 16000-6:2011

Wyroby metalowe, z tworzyw sztucznych powlekane powłokami malarskimi i galwanicznymi oraz niepowlekane

Zawartość Pb, Cd

Zakres: Pb (0,002 – 0,1) % Cd (0,001 – 0,1) %

Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

BOSMAL/I-7-43/06

Powłoki galwaniczne i powłoki malarskie na podłożu metalowym i z tworzyw (wyroby metalowe i wyroby z tworzyw)

Zawartość chromu (Cr VI)

Zakres: (0,01 - 1) µg/cm2

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 3613:2011

Odporność korozyjna na działanie zmiennych warunków środowiskowych, solno-wilgotnościowych

ASTM G85-11, met. A3

PN-EN ISO 11997-1:2017-10, cykl B VDA 621-415:1982

Odporność korozyjna na działanie mgły solnej

Metoda NSS

ISO 9227:2017

ASTM B117-18

DIN 50021:1988-06

FIAT 50180 (12.2007)

Odporność korozyjna na działanie mgły solnej

Metoda AASS

ISO 9227:2017

DIN 50021:1988-06

FIAT 50180 (12.2007)

Odporność korozyjna na działanie mgły solnej

Metoda CASS

ISO 9227:2017

DIN 50021:1988-06

FIAT 50180 (12.2007)

Odporność korozyjna w atmosferze dwutlenku siarki z kondensacją wilgoci

PN-EN ISO 6988:2000

PN-EN ISO 3231:2000

Przyczepność:

Metoda siatki nacięć

 

PN-EN ISO 2409:2013-06

Metoda odrywania

PN-EN ISO 4624:2004

ISO 4624:2016

Metodami śrutowania, zginania, nawijania, rys, zmian temperatury

BOSMAL/I-7-63/03

Grubość powłok:

Zakres: (0 - 1000) µm

Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 2178:2016-06

PN-EN ISO 2361:1998

PN-EN ISO 2808:2008, met. 7C

Grubość powłok:

Zakres: (10 - 1000) µm

Metoda prądów wirowych

PN-EN ISO 2808:2008, met. 7D

Metoda mikroskopowa

PN-EN ISO 1463:2006

PN-EN ISO 2808:2008, met. 6A

Odporność na działanie cieczy

PN-EN ISO 2812-1:2018-01

Elastyczność

Metoda zginania na sworzniu

PN-EN ISO 1519:2012

Twardość

Metoda ołówkowa

PN-EN ISO 15184:2013-04

 
 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Powłoki galwaniczne i powłoki malarskie na podłożu metalowym i z tworzyw (wyroby metalowe i wyroby z tworzyw)

Odporność na uderzenie(odkształcenie)

Metoda spadającego ciężarka

PN-EN ISO 6272-1:2011

Odporność na ścieranie

Metoda swobodnie spadającego

materiału ściernego

PN-C-81516:1976 p. 2.2 (Metoda A)

Metoda Tabera

ISO 15082:2016

PN-EN ISO 7784-2:2016-05

Odporność na działanie zmiennych

temperatur

PN-EN 60068-2-14:2009 Test Na

Wyroby metalowe

Twardość HBWZakres:

70-200 HBW1/10

70-200 HBW2,5/62,5

100-450 HBW2,5/187,5

100-200 HBW5/250

100-450 HBW5/750

100-450 HBW10/3000

Metoda Brinella

PN-EN ISO 6506-1:2014-12

Twardość Rockwella

Zakres:

50-88 HRA

20-100 HRB

20-70 HRC

Metoda Rockwella

PN-EN ISO 6508-1:2016-10

Wyroby metalowe

Twardość HV

Zakres:

100-750 HV5

100-750 HV10

100-750 HV30

Metoda Vickersa

PN-EN ISO 6507-1:2018-05

Mikrotwardość HV Zakres:

250-1000 HV0,05

100-1000 HV0,1

100-1000 HV0,3

50-1000 HV0,5

50-1000 HV1

Metoda Vickersa

PN-EN ISO 6507-1:2018-05

Praca łamania: KV2 i KU2

Zakres:

Początkowa energia młota: 300 J Temperatura badania:

- 23 ±5°C,

- temperatura obniżona do - 40°C Próba udarności sposobem Charpy’ego

PN-EN ISO 148-1:2017-02

Właściwości mechaniczne:

- granica plastyczności Re

- umowna granica plastyczności Rp

- wytrzymałość Rm

- wydłużenie A

- przewężenie Z

- Zakres: do 150 kN

Próba rozciągania w temperaturze pokojowej

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 met. A i B

Wielkość ziarna

Metoda porównawcza wg skali wzorców

Metoda siecznych Metoda zliczania ziaren Mikroskopia optyczna

PN-EN ISO 643:2013-06

ASTM E112-13

 
 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane

cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby metalowe

Mikrostruktura:

Zakres:

Mikrostruktury materiałów w stanie surowym, odlewanych, wyżarzonych, po obróbce cieplnej, cieplno-chemicznej, po

obróbce plastycznej

Mikroskopia optyczna

BOSMAL/I-7-44/05

PN-EN ISO 945-1:2018-04

PN-H-04661:1975

PN-H-04505:1966

ASTM A247-19

Makrostruktura:

-   wady powierzchniowe,

-   wady wewnętrzne Ocena wizualna

Mikroskopia optyczna

BOSMAL/I-7-45/05

Rury metalowe o pełnym przekroju

kołowym (ɸmax= 50 mm)

Zdolność do odkształcenia plastycznego

Metoda spłaszczania

PN-EN ISO 8492:2014-02

Zdolność do odkształcenia plastycznego

Metoda roztłaczania

PN-EN ISO 8493:2005

Metalowe części złączne: śruby,

nakrętki (od M5 do M22), wkręty, podkładki

Nieciągłości powierzchni

Ocena wzrokowa

PN-EN ISO 6157-2:2006

PN-EN 26157-1:1998

Nieciągłości gwintu

Ocena wzrokowa Mikroskopia optyczna

PN-EN 26157-3:1998

Właściwości mechaniczne

Metoda rozciągania

PN-EN ISO 898-1:2013-06, bez p.9.13

PN-EN ISO 898-5:2012 bez p. 9.4

PN-EN 28839:1999

PN-EN ISO 6157-2:2006

PN-EN ISO 898-2:2012

PN-EN ISO 898-2:2012/Ap1:2016- 05

PN-EN 2320:2016-02, bez p. 9.3

Wyroby z materiałów

ferromagnetycznych

Powierzchniowe nieciągłości

materiałowe

Metoda magnetyczno proszkowa MT

BOSMAL/I-7-08/08

Spiekane wyroby metalowe

Twardość pozorna

PN-EN ISO 4498:2010

Zakres:

70-200 HBW1/10

70-200 HBW2,5/62,5

100-450 HBW2,5/187,5

100-200 HBW5/250

100-450 HBW5/750

100-450 HBW10/3000

Metoda Brinella

PN-EN ISO 6506-1:2014-12

Zakres:

50-88 HRA

20-100 HRB

20-70 HRC

Metoda Rockwella

PN-EN ISO 6508-1:2016-10

Zakres:

100-750 HV5

100-750 HV10

100-750 HV30

Metoda Vickersa

PN-EN ISO 6507-1:2018-05

Wytrzymałość na zgniatanie promieniowe

Metoda ściskania

PN-EN ISO 2739:2012

Spiekane wyroby metalowe

Gęstość

Metoda wagowa

PN-EN ISO 2738:2001 p. 9.1

Zawartość oleju

Metoda wagowa

PN-EN ISO 2738:2001 p. 9.2

Porowatość otwarta

Metoda wagowa

PN-EN ISO 2738:2001 p. 9.3

 
 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby ze stopów żelaza

Określenie zawartości wtrąceń w stali

Metoda A

Mikroskopia optyczna

PN-H-04510:1964

ASTM E45-18a

Głębokość odwęglenia 

Metoda metalograficzna 

Metoda rozkładu twardości

PN-EN ISO 3887:2018-03

Umowna grubość warstwy hartowanej

powierzchniowo

Metoda rozkładu twardości

PN-ISO 3754:1999

Umowna grubość warstwy nawęglonej

i zahartowanej

Metoda rozkładu twardości

PN-EN ISO 2639:2005

Zawartość węgla i siarki Zakres: 

C (0,01 - 4,5) %

S (0,005 - 0,6) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją w IR

PN-EN ISO 15350:2010

Zawartość azotu 

Zakres: (0,005 - 0,5) %

Metoda termokonduktometryczna

PN-EN ISO 10720:2009

Wyroby ze stopów żelaza

Zawartość Mn, Si, P, Cr, Ni, Mo, Co, Al, Cu, Pb, Ti, Nb, V, Sn Zakres:

Mn (0,002 – 4,0) %

Si (0,030 - 3,5) %

P     (0,010 – 1,0) %

Cr (0,002 – 25,0) %

Ni (0,002 -12,0) %

Mo (0,010 – 10,0) %

Co (0,005 – 10,0) %

Al (0,0050 – 10,0) %

Cu (0,0050 – 6,0) %

Pb (0,10 - 0,5) %

Ti (0,010 - 1,5) %

Nb (0,010 – 2,0) %

V     (0,010 – 2,0) %

Sn (0,010 – 0,40) %

Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

BOSMAL/I-7-43/06

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby ze stopów żelaza

Zawartość Mn, Si, P, Cr, Ni, Cu, W, V, Al, Ti, Mo, Nb, Co, Sn

Zakres:

Mn (0,020 – 12,0) %

Si (0,10 – 4,0) %

P     (0,020 – 1,0) %

Cr (0,020 – 26,0) %

Ni (0,010 – 22,0) %

Cu (0,020 – 4,1) %

W (0,020 – 18,0) %

V     (0,020 – 4,0) %

Al (0,010 – 1,5) %

Ti (0,005 – 1,5) %

Mo (0,010 – 5,0) % Nb (0,010 – 2,5) %

Co (0,20 – 12,5) %

Sn (0,010 – 0,40) %

Metoda fluorescencyjnej spektrometrii

rentgenowskiej z dyspersją fali (WDXRF)

BOSMAL/I-7-90/02

Wyroby ze stopów miedzi

Zawartość Sn, Pb, Fe, Mn, Si, Al, Ni, P, Zn Zakres:

Sn (0,005 - 10) %

Pb (0,005 - 12) %

Fe (0,010 - 6,5) %

Mn (0,010 - 6) %

Si (0,030 - 5) %

Al (0,005 - 6) %

Ni (0,010 - 10) %

P     (0,010 - 0,5) %

Zn (0,030 -10) %

Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

BOSMAL/I-7-43/06

Zawartość P

Zakres:

(0,005 - 1,3) %

Metoda spektrofotometryczna

PN-H-04740-11:1981 p.1

PN-H-04745-05:1981 p.1

Średnia wielkość ziarna. 

Metoda porównawcza

PN-EN ISO 2624:1997

Wyroby z aluminium i jego stopów

Zawartość Si, Mg, Mn, Cu, Ni, Fe, Sn, Zn, Pb, Cr, Ti

Zakres:

Si (0,030 - 15) %

Mg (0,010 - 12) %

Mn (0,010 - 2,5) %

Cu (0,005 - 6) %

Ni (0,010 - 2,5) % Fe (0,20 - 2) %

Sn (0,005 - 0,5) %

Zn (0,010 - 5) %

Pb (0,005 - 2,5) %

Cr (0,005 - 0,6) %

Ti (0,010 - 0,5) %

Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

BOSMAL/I-7-43/06

 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby z aluminium i jego stopów

Zawartość Fe, Si, Cu, Zn, Mg, Mn, Ni, Pb, Sn, Cr, Ti, Zr

Zakres:

Fe (0,10 – 1,0) %

Si (0,10 – 1,5) %

Cu (0,010 – 5,0) %

Zn (0,020 – 5,0) %

Mg (0,010 – 2,0) %

Mn (0,010 – 1,5) %

Ni (0,010 – 1,5) %

Pb (0,010 – 0,50) %

Sn (0,010 – 0,20) %

Cr (0,010 – 0,30) %

Ti (0,010 – 0,25) %

Zr (0,010 – 0,20) %

Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali (WD- XRF)

BOSMAL/I-7-90/02

Wyroby z cynku i jego stopów

Zawartość Al, Cu, Fe, Mg, Pb, Sn

Zakres:

Al  (0,10 – 10,0) %

Cu  (0,050 - 4,0) %

Fe (0,010 - 1,0) %

Mg (0,010 - 1,0) %

Pb (0,001 - 0,1) %

Sn (0,001 - 0,1) %

Metoda optycznej spektrometrii

emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

BOSMAL/I-7-43/06

Układy katalizatorów samochodowych

Zawartość Rh, Pd, Pt

Zakres:

Rh (0,001 – 0,10) %

Pd (0,01 – 0,50) %

Pt (0,01 – 0,50) %

Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali (WD- XRF)

BOSMAL/I-7-90/02

Zawartość Rh, Pd, Pt

Zakres:

Rh (0,001 – 1,0) %

Pd (0,001 – 1,0) %

Pt (0,001 – 1,0) %

Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

BOSMAL/I-7-43/06

 
 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Części samochodowe, części/zespoły maszyn i urządzeń, wyroby elektryczne i elektroniczne, wyroby konstrukcyjne, z tworzyw sztucznych i gumy

Oznaczanie czystości

Zakres:

(0,0003 – 10) g

Metoda wagowa

DIN 8964-1:1996-03

BOSMAL/I-7-48/04

VDA 19.1:2015 (bez 8.3 i 8.4)

ISO 16232:2018 (bez 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7, 7.5)

ISO 16232-3:2007

ISO 16232-4:2007

ISO 16232-6:2007

ISO 16232-10:2007

Oznaczanie czystości

Zakres:

Długość (5 – 2500) µm

Szerokość (5 – 2500) µm

Metoda mikroskopii optycznej

DIN 8964-1:1996-03

BOSMAL/I-7-48/04

VDA 19.1:2015 (bez 8.3 i 8.4)

ISO 16232:2018 (bez 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7, 7.5)

ISO 16232-3:2007

ISO 16232-4:2007

ISO 16232-7:2007

ISO 16232-10:2007

Oleje eksploatacyjne i przemysłowe

Identyfikacja rodzaju oleju

Metoda               spektrometryczna w podczerwieni (FTIR)

BOSMAL/I-7-41/05

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C

Zakres: (2 - 200) mm2/s

Metoda kapilarna

Lepkość dynamiczna (z obliczeń)

PN-EN ISO 3104:2004

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C

Zakres: (2 - 25) mm2/s

Metoda kapilarna

Lepkość dynamiczna (z obliczeń)

PN-EN ISO 3104:2004

Liczba kwasowa

Zakres: (0,1 - 5,0) mg KOH/g Metoda miareczkowania potencjometrycznego

PN-C-04049:1988

ASTM D664-17

Liczba zasadowa

Zakres: (1,0 - 15,0) mg KOH/g Metoda miareczkowania potencjometrycznego

PN-C-04049:1988

ASTM D4739-17

Zawartość paliwa

Zakres: (0,5 - 12) % (m/m) Metoda chromatograficzna

BOSMAL/I-7-86/01

ASTM D3524-14

Smary

Temperatura kroplenia

Zakres: (130 – 300) ºC Metoda wizualna

PN-ISO 2176:2011

Penetracja penetratorem ze stożkiem

Zakres: < 400

PN-ISO 2137:2011

 
 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

 

 

 

 

 

Paliwa silnikowe

Zawartość benzenu 

Zakres: (0,1 - 20) % (V/V)

Metoda spektrometryczna w podczerwieni (FTIR)

PN-EN 238:2000

PN-EN 238:2000/A1:2008

Skład frakcyjny 

Zakres: < 400 ºC

Metoda destylacji normalnej

PN-EN ISO 3405:2012

Zawartość żywic nieprzemywanych i żywic przemywanych

Zakres: (0,5 – 30) mg/100 ml

Metoda wagowa

PN-EN ISO 6246:2017-05

Działanie korodujące na miedź

Metoda wizualna

PN-EN ISO 2160:2004

Gęstość

Zakres: (0,700 - 0,950) g/cm

Metoda oscylacyjna

PN-EN ISO 12185:2002

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym

Zakres: < 200 ºC

Metoda Martensa-Pensky’ego

PN-EN ISO 2719:2016-08 met. A

Płyny hamulcowe

Barwa

Metoda wizualna

PN-C-40005:2002 p. 5.2

Temperatura wrzenia 

Zakres: < 300ºC 

Metoda destylacyjna

PN-C-40005:2002 p. 5.3

Odczyn (wartość pH) 

Zakres: 3 –12

Metoda potencjometryczna

PN-C-40005:2002 p. 5.6

Stabilność termiczna

Metoda destylacyjna

PN-C-40005:2002 p. 5.7.3

Odparowanie

Metoda wagowa

PN-C-40005:2002 p. 5.10

Płyny chłodzące

Pozostałość po spopieleniu 

Metoda wagowa

PN-C-40008-02:1992

Temperatura wrzenia 

Zakres: < 300ºC 

Metoda destylacyjna

PN-C-40008-03:1992

Odczyn (wartość pH) 

Zakres: 3 - 12

Metoda potencjometryczna

PN-C-40008-04:1992

Rezerwa alkaliczna

Metoda miareczkowa

PN-C-40008-05:1993

 

Zakład Badań Zespołów (BS) ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Części, zespoły i elementy maszyn

Siły: zrywania, wyrywania, wciskania, otwierania i zamykania, włączania i wyłączania, manewrowania, 

Zakres: (10 N ÷ 100 kN)

BOSMAL/I-7-25/06

Odporność na zmienne obciążenie

mechaniczne

Zakres: siła (± 100 kN)

przemieszczenie (0 ÷ 250) mm moment siły (± 6000 Nm)

- kąt (0 ÷ 90°)

BOSMAL/I-7-74/01

Części, zespoły i elementy maszyn oraz inne elementy konstrukcyjne

Zależności pomiędzy obciążeniem: siła, moment siły, a odkształceniem takim jak: przemieszczenie, wydłużenie, ugięcie, kąt skręcenia

Zakres:

-               siła ±100 kN

-               moment siły ± 5650 Nm

-               przemieszczenie (0 ÷ 250) mm

-               kąt (0 ÷ 90°)

-               Metoda: pomiar bezpośredni lub pośredni

BOSMAL/I-7-100/01

Mechaniczne części sprzęgające zespołów pojazdów

Wytrzymałość na obciążenie dynamiczne

Wytrzymałość statyczna

Próba stanowiskowa

Regulamin EKG ONZ nr 55 Seria 01, Zał. 6

Zaczepy holownicze

Wytrzymałość na obciążenie statyczne  Próba stanowiskowa

Rozporządzenie (UE) 1005/2010, Zał. 2

Pojazdy kategorii M, N

Poziom hałasu zewnętrznego podczas jazdy i na postoju metodą pomiaru

ciśnienia akustycznego

Zakres (25 ÷ 140) dB 

Metoda bezpośrednia

Regulamin nr 51 EKG ONZ Seria 02 Annex 3 p. 3.1; 3.2, Annex 8 p. 3.1

PN-ISO 362:2003

PN-ISO 7188:2003

Amortyzatory

Siły tłumienia metodą bezpośredniego pomiaru podczas symulowanego

funkcjonowania

Zakres: do 25 kN

BOSMAL/I-7-51/03

Pompy hamulcowe hydraulicznych układów hamulcowych w pojazdach samochodowych i przyczepach

Szczelność hydrauliczna metodą ilościową, jakościową lub ilościowo – jakościową

Zakres: do 110 MPa

BOSMAL/I-7-18/05

Symulowane funkcjonowanie

BOSMAL/I-7-26/03

Odporność na wielokrotne zadziałanie powtarzalnych cykli ciśnieniowych metodą symulowanego funkcjonowania

BOSMAL/I-7-23/06

Złącza przewodów hamulcowych

pojazdów samochodowych i przyczep

Szczelność hydrauliczna metodą ilościową, jakościową lub ilościowo – jakościową

Zakres: do 110 MPa

BOSMAL/I-7-18/05

Cylinderki hamulcowe pojazdów samochodowych i przyczep

Szczelność hydrauliczna metodą ilościową, jakościową lub ilościowo – jakościową

Zakres: do 110 MPa

BOSMAL/I-7-18/05

Odporność na wielokrotne zadziałanie powtarzalnych cykli ciśnieniowych metodą symulowanego funkcjonowania

BOSMAL/I-7-23/06

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Zaciski hamulcowe pojazdów samochodowych

Szczelność hydrauliczna metodą ilościową, jakościową lub ilościowo-jakościową

Zakres: do 110 MPa

BOSMAL/I-7-18/05

Odporność na wielokrotne zadziałanie powtarzalnych cykli ciśnieniowych metodą symulowanego funkcjonowania

BOSMAL/I-7-23/06

Przewody metalowe hydraulicznych układów hamulcowych pojazdów samochodowych

Szczelność hydrauliczna metodą ilościową, jakościową lub ilościowo-jakościową

Zakres: do 110 MPa

BOSMAL/I-7-18/05

Przewody z końcówkami spęczonymi, otwory gwintowane, złączki wkrętne oraz końcówki przewodów giętkich

Minimalne ciśnienie rozrywające metodą

bezpośredniego pomiaru 

Zakres: do 110 MPa

BOSMAL/I-7-19/04

Wyroby inne poddawane działaniu ciśnienia hydraulicznego

Szczelność hydrauliczna metodą

ilościową lub jakościową

Zakres: do 110 MPa 

Metoda bezpośrednia

BOSMAL/I-7-18/05

Minimalne ciśnienie rozrywające metodą

bezpośredniego pomiaru 

Zakres: do 110 MPa

Metoda bezpośrednia

BOSMAL/I-7-19/04

Odporność na wielokrotne zadziałanie powtarzalnych cykli ciśnieniowych metodą symulowanego funkcjonowania

Zakres: (0 ÷ 250) bar 

Metoda bezpośrednia

BOSMAL/I-7-23/06

Skrzynki przekładniowe samochodów

Trwałość kół zębatych i łożysk metodą symulowanego funkcjonowania

BOSMAL/I-7-17/03

Części, zespoły i elementy układu napędowego pojazdów

ciężkich

Sprawność 

Próba stanowiskowa

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE)

2017/2400 Załącznik VI punkt 3

Tarcze hamulcowe, bębny hamulcowe oraz okładziny cierne hamulców tarczowych i bębnowych w pojazdach kategorii M1 i N1

Właściwości cierne 

Zużycie

Trwałość

Odporność na obciążenie 

Odporność na temperaturę 

Tarcie dynamiczne

Metoda badania hamulca w skali

rzeczywistej na stanowisku dynamometrycznym ze zredukowanym momentem bezwładności do jednego koła

Regulamin nr 90 EKG ONZ Seria 02

Annex 3, Annex 4, Annex 9, Annex 11

BOSMAL/I-7-91/01

BOSMAL/I-7-93/01

BOSMAL/I-7-94/01

Regulamin nr 13 EKG ONZ Seria 11

Annex 4, Annex 11, Annex 15, Annex 19

BOSMAL/I-7-96/01

BOSMAL/I-7-97/01

Regulamin nr 13H EKG ONZ Seria 01

Annex 3, Annex 7

BOSMAL/I-7-98/01

BOSMAL/I-7-99/01

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Tarcze hamulcowe, bębny hamulcowe oraz okładziny cierne hamulców tarczowych i bębnowych w pojazdach kategorii L1, L2, L3, L4 i L5

Właściwości cierne 

Zużycie

Trwałość

Odporność na obciążenie 

Odporność na temperaturę 

Tarcie dynamiczne

Metoda badania hamulca w skali rzeczywistej na stanowisku dynamometrycznym ze zredukowanym momentem bezwładności do jednego koła

Regulamin nr 78 EKG ONZ Seria 04

Tarcze hamulcowe, bębny hamulcowe oraz okładziny cierne hamulców tarczowych i bębnowych oraz zaciski hamulcowe w pojazdach

kategorii M1 i N1 oraz L1, L2, L3, L4 i L5

Właściwości cierne 

Współczynnik tarcia 

Wskaźniki efektywne

ISO 11157:2005

ISO 15484:2008

ISO 26867:2009

JASO C406:2000

SAE J2784:2009-09

SAE J2522:2014-09

JASO C436:1999

JASO C442:1977

JASO C443:2009

Zużycie

SAE J2707:2012-10

JASO C456:1984

JASO C427:2009

Zużycie temperaturowe

SAE J2707:2012-10

Trwałość

JASO C419:2006

Odporność na temperaturę

SAE J2928:2018-05

Hałas emitowany przez hamulec

SAE J2521:2013-04

Zaciski hamulcowe w pojazdach kategorii M1 i N1 oraz L1, L2, L3, L4 i L5

Odporność na działanie ciśnienia, temperatury i momentu hamującego

JASO C459:2010

Napędy elektryczne

Poziom hałasu metodą pomiaru ciśnienia akustycznego w komorze akustycznej w zakresie poziomu ogólnego, w pasmach tercjowych lub oktawowych

BOSMAL/I-7-42/03

 

Zakład Badań Silników (BH)

ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Silniki spalinowe tłokowe (o mocy maksymalnej 500 kW)

Pomiar mocy netto na hamowni silnikowej

Regulamin EKG ONZ nr 85 Seria 00

Dyrektywa 80/1269/EWG ze zmianami i korekcjami aż do Dyrektywy 1999/99/WE

Zadymienie spalin

Zakres (0 – 60)%

Metoda absorpcji światła

Regulamin EKG ONZ nr 24 Seria 03

Dyrektywa 72/306/EWG ze zmianami i korekcjami aż do Dyrektywy 2005/21/WE

Parametry pracy: moment obrotowy

zakres: (0 ÷ 3000) Nm;

metoda: tensometryczna

moc silnika:

zakres: (0 ÷ 500) kW;

metoda: z obliczeń prędkość obrotowa:

zakres: (0 ÷ 10000) obr/min;

metoda: impulsowa zużycie paliwa:

zakres: (0 ÷ 150) kg/h; metoda: grawimetryczna zużycie powietrza: zakres: (0 ÷ 2400) kg/h;

metoda: termoanemometryczny

Stężenie: CO:

zakres: (0 ÷ 10)%;

metoda: NDiR CO2:

zakres: (0 ÷ 20)%;

metoda: NDiR N2O:

zakres: (0 ÷ 0,001)%;

metoda: CLD NO2:

zakres: (0 ÷ 0,01)%;

metoda: CLD NOx:

zakres: (0 ÷ 0,01)%;

metoda: CLD

THC:

zakres: (0 ÷ 0,02)%;

metoda: FID CH4:

zakres: (0 ÷ 0,02)%;

metoda: FID NMHC:

zakres: (0 ÷ 0,02)%;

metoda: FID

NH3:

zakres: (0 ÷ 0,001)%;

metoda: LDD

PM – masa cząstek stałych: metoda:

grawimetryczna

PN - liczba cząstek stałych metoda laserowa

Regulamin EKG ONZ nr 49 Seria 06

Rozporządzenie (UE) 2016/1628 ze zmianami aż do Rozporządzenia 2017/654/UE

Przepisy US EPA, Code of Federal Regulation (CFR) Title 40 – Protection of Environment, Part 1039, 1042, 1065, 1068.

Normy UN IMO Tier I, II, III, Annex VI 2008, wyd. 2017

Dyrektywa 94/25/WE ze zmianami wprowadzonymi przez Dyrektywę 2003/44/WE, Rozporządzenie UE nr 1025/2012 i Dyrektywę 2013/53/UE

Swiss Federal Ordinance on Air Pollution Control (OAPC) Appendix 4, Section 31, paragraf 1 i 2;

Section 32 paragraf 2 SN 277206:2014-06

Regulamin EKG ONZ nr 96 Seria 04

Regulamin EKG ONZ nr 120 Seria 02

Regulamin EKG ONZ nr 132 Seria 01

Regulamin EKG ONZ nr 143 Seria 00

Badania stanowiskowe silników

BOSMAL/I-7-46/03

Silniki elektryczne (o mocy maksymalnej 500 kW)

Pomiar mocy netto i maksymalnej mocy po 30 minutach na hamowni silnikowej

Regulamin EKG ONZ nr 85 Seria 00

 

 
 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane

cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Układy tłumiące pojazdów silnikowych M1 i N1 jako części zamienne

Pomiar przeciwciśnienia układu tłumiącego

Regulamin EKG ONZ nr 59 Seria 02

Pojazdy kategorii M i N z silnikami o ZI i ZS, w tym hybrydowe

Emisja zanieczyszczeń gazowych i substancji stałych spalin dla temperatur otoczenia od 14°C do 30°C

(Próba Typu I)

Stężenie: CO, CO2, NO2, NOx, THC, CH4, PM, PN:

Zakres:

- CO: (0 – 12)%;

- CO2: (0 – 20)% Metodą NDiR

- NO2 , NOx: (0 – 1)% Metodą CLD;

- THC: (0 – 5)%

Metoda FID;

- CH4: (0 – 0,05)%

Metoda chromatograficzna GC-FID;

- CH4: (0 – 2,5)% Metoda FID;

- O2: (0 – 22)%, Metoda PMD

- PM – metodą grawimetryczna;

- PN – metoda laserową.

Emisja: CO, CO2, NO2, NOx, THC, CH4, NMHC, PM, PN (z obliczeń)

Regulamin EKG ONZ nr 83 Seria 07

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr459/2012

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832

Dyrektywa 70/220/EWG ze zmianami aż do Dyrektywy 2003/76/WE

Global Technical Regulations (GTR) ONZ Nr 15

Rozporządzenie  (UE)  nr  2017/1151 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832

Emisja zanieczyszczeń gazowych w rzeczywistych warunkach jazdy

Pomiar stężeń analizatorami mobilnymi PEMS:

CO -  metoda NDIR;

zakres (0 – 10)% CO2 -  metoda NDIR;

zakres (0 – 20)%

THC - metoda FID;

zakres (0 – 10000) ppmC3

NO - metoda CLD, NDUV

zakres (0 – 5000) ppm

NO2 - metoda NDUV;

zakres (0 – 2500) ppm

NOx – metoda CLD;

zakres 0 – 3000 ppm

PN - metoda laserowa, metoda elektrostatyczna

Emisja: CO, CO2, THC, NO, NO2, NOx, PN.

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008 ze zmianami aż do Rozporządzenia(UE) nr 2018/1832

Rozporządzenie  (UE)  nr  2017/1151 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832

Emisja tlenku węgla na biegu jałowym silnika (Próba Typu II)

Pomiar emisji:

CO - metodą podczerwieni;

zakres: (0 – 10)% CO2 -  metodą podczerwieni

zakres: (0 – 20)%

THC - metodą podczerwieni;

zakres: (0 – 2)%

O2 - metoda chemiczna zakres: (0 – 25)%

Regulamin EKG ONZ nr 83 Seria 07

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr459/2012

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832

Dyrektywa 70/220/EWG ze zmianami aż do Dyrektywy 2003/76/WE Rozporządzenie  (UE)  nr  2017/1151 ze zmianami  aż do Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832

 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane

cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy kategorii M i N z silnikami o ZI i ZS, w tym hybrydowe

Emisja gazów ze skrzyni korbowej silnika metodą pomiaru podciśnienia

(Próba Typu III)

Zakres: 1 m H2O

- metoda manometryczna

Regulamin EKG ONZ nr 83 Seria 07

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 459/2012

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832

Dyrektywa 70/220/EWG ze zmianami aż do Dyrektywy 2003/76/WE

Rozporządzenie (UE) nr 2017/1151 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832

Trwałość urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniom gazowym metodą pomiaru emisji w testach jezdnych przed i po próbie starzenia samochodu

(Próba Typu V)

Emisja zanieczyszczeń gazowych CO i HC dla temperatury otoczenia minus

7°C (Próba Typu VI)

Pomiar stężeń:

CO -   metodą NDiR;

zakres: (0 – 12)% THC - metodą FID;

zakres: (0 – 5)% Pomiar emisji z obliczeń

Funkcjonowanie diagnostyki pokładowej (OBD)

Pojazdy ciężarowe kategorii M i N z silnikami o ZI i ZS, w tym hybrydowe

Emisja zanieczyszczeń gazowych w rzeczywistych warunkach jazdy Pomiar stężeń: analizatorami mobilnymi PEMS:

CO -   metoda NDIR;

zakres (0 – 10)%

CO2 - metoda NDIR;

zakres (0 – 20)% THC - metoda FID;

zakres (0 – 10000) ppmC3

NO -   metoda CLD, NDUV

zakres (0 – 5000) ppm

NO2 - metoda NDUV;

zakres (0 – 2500) ppm

NOx – metoda CLD;

zakres 0 – 3000 ppm

Emisja: CO, CO2, THC, NO, NO2, NOx,

Rozporządzenie (WE) nr 595/2009 ze

zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 133/2014

Rozporządzenie (UE) nr 582/2011 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2017/2400, 2018/932

Rozporządzenie (UE) nr 2017/2400 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2019/318

Maszyny mobilne nieporuszające się po drogach z silnikami o ZI i ZS

Rozporządzenie (UE) 2016/1628 ze zmianami aż do Rozporządzenia 2017/654/UE, 2017/655/UE 

i 2018/987/UE

Rozporządzenie (UE) nr 2018/985

Pojazdy kategorii M i N z silnikami o ZI i ZS w tym hybrydowe i elektryczne

Zużycie paliwa metodą bilansu węgla

Regulamin EKG ONZ nr 101 Seria 01

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 459/2012

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832

Dyrektywa 80/1268/EWG ze zmianami aż do Dyrektywy 2004/3/WE

Global Technical Regulations (GTR) ONZ Nr 15

Rozporządzenie (UE) nr 2017/1151 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832

 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane

cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy kategorii M i N z silnikami o ZI i ZS w tym hybrydowe i elektryczne

Zużycie energii elektrycznej metodą

bilansu energetycznego

Zasięg pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną

Natężenie prądu: zakres (0 – 500) A

Napięcie: zakres (0 – 1500) V

Regulamin EKG ONZ nr 101 Seria 01

Rozporządzenie (UE) nr 2017/1151 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832

Pojazdy z silnikami o ZI i ZS

Emisja zanieczyszczeń gazowych na biegu jałowym i podwyższonym biegu jałowym silnika metodą bezpośredniego pomiaru stężenia w spalinach nierozcieńczonych

Pomiar stężeń:

CO – metodą podczerwieni;

zakres: (0 – 10)% CO2 – metodą podczerwieni

zakres: (0 – 20)%

THC – metodą podczerwieni;

zakres: (0 – 2)%

O2 –   metoda chemiczna zakres: (0 – 25)%

Rozporządzenie MI z dnia 31.12.2002 (D.U. Nr 32, poz. 262 z 2003) § 9.1 p.2 i 3, Załącznik 2, ze zmianami aż do Rozp. MT z dnia 09.01.2013, Poz.30

Dyrektywa 2009/40/WE ze zmianami z dyrektywy 2010/48/UE

Regulamin EKG ONZ nr 24 Seria 03

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 459/2012

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832

Rozporządzenie (UE) nr 2017/1151 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832

Zadymienie spalin

Zakres: (0 – 60)% Metoda absorpcji światła

Katalizatory przeznaczone na części zamienne do pojazdów kategorii M i N z silnikami o ZI i ZS

Skuteczność działania metodą

porównawczego pomiaru emisji

zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych

Regulamin EKG ONZ nr 103 Seria 00

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 ze zmianami aż do Rozp. (UE) nr 459/2012

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832

Rozporządzenie (UE) nr 2017/1151 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832

Pojazdy kategorii M i N wyposażone w dodatkowe układy zasilania LPG i CNG

Emisja zanieczyszczeń gazowych

Stężenie: CO, CO2, NO2, NOx, THC, CH4.

Zakres:

- CO: (0 – 12)% ;

- CO2: (0 – 20)% Metodą NDiR

- NO2 , NOx: (0 – 1)% Metodą CLD;

- THC: (0 – 5)% Metoda FID;

- CH4 : (0 – 0,05)%

Metoda chromatograficzna GC-FID;

- CH4 : (0 – 2,5)% Metoda FID;

- O2: (0 – 22)%, Metoda PMD

Emisja: CO, CO2, NO2, NOx, THC, CH4, NMHC (z obliczeń)

Regulamin EKG ONZ nr 115 Seria 00

Zużycie paliwa metodą bilansu węgla

Moc maksymalna na kołach samochodu

Metoda tensometryczna

Zakres: (0 – 258) kW

Funkcjonowanie diagnostyki pokładowej OBD

 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy kategorii M i N z silnikami o ZI i ZS

Emisja zanieczyszczeń gazowych i substancji stałych spalin - Testy JC08 Stężenie: CO, CO2, NO2, NOx, THC, CH4, PM, PN:

Zakres:

-               CO: (0 – 12)% ;

-               CO2: (0 – 20)%

Metodą NDiR

-               NO2 , NOx: (0 – 1)%

Metodą CLD;

-               THC: (0 – 5)%

Metoda FID;

-               CH4: (0 – 0,05)%

Metoda chromatograficzna GC-FID;

-               CH4: (0 – 2,5)%

Metoda FID;

-               O2: (0 – 22)%,

Metoda PMD

-               PM – metodą grawimetryczna;

- PN – metoda laserową.

Emisja: CO, CO2, NO2, NOx, THC, CH4, NMHC, PM, PN (z obliczeń)

TRIAS 31-J042(2)-02 

TRIAS 31-J042(3)-02

Attachment 42 – Technical Stand.

Emisja CO, HC, CO2 na biegu jałowym

silnika

Pomiar podciśnienia w skrzyni korbowej silnika

Zużycie paliwa – Testy JC08

TRIAS 99-006-01

Pojazdy dwu- lub trzykołowe oraz czterokołowe, w tym hybrydowe i elektryczne

Emisja zanieczyszczeń gazowych i substancji stałych spalin 

(Badanie Typu I)

Stężenie: CO, CO2, NO2, NOx, THC, CH4, PM, PN:

Zakres:

-               CO: (0 – 12)%;

-               CO2: (0 – 20)%

Metodą NDiR

-               NO2 , NOx: (0 – 1)%

Metodą CLD;

-               THC: (0 – 5)%

Metoda FID;

-               CH4 : (0 – 0,05)%

Metoda chromatograficzna GC-FID;

-               CH: (0 – 2,5)% Metoda FID;

-               O2: (0 – 22)%,

Metoda PMD

-               PM – metodą grawimetryczna;

- PN – metoda laserową.

Emisja: CO, CO2, NO2, NOx, THC, CH4, NMHC, PM (z obliczeń)

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

Rozporządzenie (UE) nr 134/2014 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) 2018/295

Global Technical Regulations (GTR) ONZ Nr 2

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy dwu- lub trzykołowe oraz czterokołowe, w tym hybrydowe i elektryczne

Emisja tlenku węgla na biegu jałowym

silnika (Badanie Typu II)

Pomiar emisji:

-  CO – metodą podczerwieni; 

Zakres: (0 – 10)%

-  CO2 – metodą podczerwieni 

Zakres: (0 – 20)%

-  THC – metodą podczerwieni; 

Zakres: (0 – 2)%

-  O2 – metoda chemiczna 

Zakres: (0 – 25)%

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

Rozporządzenie (UE) nr 134/2014 ze zmianami az do Rozporządzenia (UE) 2018/295

Global Technical Regulations (GTR) ONZ Nr 2

Emisja gazów ze skrzyni korbowej silnika metodą pomiaru podciśnienia

(Badanie Typu III)

Zakres: 1 m H2O

- metoda manometryczna

Emisja CO2, zużycie paliwa, zużycie energii elektrycznej oraz zasięg przy zasilaniu energią elektryczną metodą bilansu węgla i bilansu energetycznego

Badanie Typu VII

Moc maksymalna na kołach samochodu

Metoda tensometryczna 

Zakres: (0 – 258) kW

 

 

Zakład Badań Wymienników Ciepła (BW) ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Samochodowe wymienniki ciepła i inne elementy układów wymiany ciepła

Odporność na zmianę temperatury czynnika roboczego

BOSMAL/l-7-53/02

Odporność na zmienne ciśnienie czynnika roboczego

BOSMAL/I-7-54/02

 
 

Zakład Badań Elektrotechniki i Elektroniki Samochodowej (BE)

ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Elementy/zespoły wyposażenia elektrycznego i elektronicznego

Napięcie (100 x 10-6  V do 1000 V)

BOSMAL/I-7-10/05

Prąd (200 x 10-6  A do 300 A)

BOSMAL/I-7-37/05

Rezystancja

(50 x 10-6 Ω do 100 x 1012 Ω)

ISO 6722-1:2011

ISO 6722-1:2011/Cor.1:2012

PN-EN 60851-5:2008

Pojemność (1 pF – 100 µF)

BOSMAL/I-7-39/04

Indukcyjność (100 µH – 100 H)

BOSMAL/I-7-39/04

Części/zespoły maszyn i urządzeń

Odporność na narażenia środowiskowe:

Próby A - zimno (do -40 ±2 °C)

PN-EN 60068-2-1:2009

Próby B - suche gorąco (do 300±2°C)

PN-EN 60068-2-2:2009

Próba Cab - wilgotne gorąco stałe

(30±2°C; 93±3%), (30±2°C; 85±3%) (40±2°C; 93±3%), (40±2°C; 85±3%)

PN-EN 60068-2-78:2013-11

Próba Db - wilgotne gorąco cykliczne

(12 h+12 h)

PN-EN 60068-2-30:2008

Próba Na - zmiany temperatury

(od -40±2°C do 150±2°C)

PN-EN 60068-2-14:2009

Próba Nb - zmiany temperatury

(od -40 ±2°C do 130 ±2°C

z szybkością ≤ 10°C/min)

PN-EN 60068-2-14:2009

Próba Z/AD

Próba złożona cykliczna temperatura/wilgotność

PN-EN 60068-2-38:2010

Próba Fc- wibracje sinusoidalne do 100 g (peak)

PN-EN 60068-2-6:2008

Próba Ea – Udary

Zakres: do 150 g (peak)

PN-EN 60068-2-27:2009

Próba Fh - Wibracje przypadkowe szerokopasmowe (random) Zakres: do 70 g (RMS)

PN-EN 60068-2-64:2008

Odporność na wodę (próby dotyczące drugiej charakterystycznej cyfry 1, 2, 3 i 4, 4K, 5, 6, 6K, 7, 8, 9, 9K)

Próba Rb 1.1 metodą rury oscylacyjnej

(maksymalny wydatek 40 l/min) Próby Rb 2, Rb 3 i Rc 1

PN-EN 60529:2003 p. 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07

PN-EN 60068-2-18:2017-08

ISO 20653:2013

Odporność na przenikanie pyłu (próby pyłem dotyczące pierwszej charakterystycznej cyfry 5, 5K i 6, 6K) w komorze pyłowej z pionową cyrkulacją pyłu

PN-EN 60529:2003 p. 13.4

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07

ISO 20653:2013

Odporność przed obcymi ciałami stałymi (próby dotyczące pierwszej charakterystycznej cyfry 1, 2, 3, 4 oraz liter dodatkowych A, B, C, D)

PN-EN 60529:2003

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07

ISO 20653:2013

Ochrona przed dostępem od części niebezpiecznych (próby dotyczące pierwszej charakterystycznej cyfry 1, 2, 3, 4 oraz liter dodatkowych A, B, C, D)

PN-EN 60529:2003

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07

ISO 20653:2013

Szoki termiczne zimną wodą

(splash water test)

ISO 16750-4:2010

 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane

cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Urządzenia świecące zasilane napięciem stałym lub przemiennym

Światłość metodą goniofotometryczną z ruchomym obiektem od 0,1 cd do 5 x 106 cd

BOSMAL/I-7-84/02

PN-EN 13032-1+A1:2012

PN-EN 13032-4:2015-09

CIE 70:1987

IES LM 79-08:2008

PN-EN 12966:2015-03

PN-EN 12966+A1:2019-02

PN-EN 12966-1+A1:2009

Charakterystyki widmowe i kolorymetryczne (rozkład widmowy, barwa światła, temperatura barwowa)

CIE 13.3:1995

CIE 15:2004

CIE 15:2018

CIE 63:1984

IES LM 79-08:2008

PN-EN 13032-4:2015-09

PN-EN 12966:2015-03

PN-EN 12966+A1:2019-02

PN-EN 12966-1+A1:2009

Luminancja

(1 x 10-8 do 3 x 105) cd/m2

PN-E-04040-04:1983

PN-EN 13032-1+A1:2012

PN-EN 13032-4:2015-09

SAE J1757-1:2015-05

PN-EN 12966:2015-03

PN-EN 12966+A1:2019-02

PN-EN 12966-1:2009

PN-EN ISO 9241-305:2009

PN-EN 12966-1+A1:2009

Strumień świetlny

CIE 84:1989

PN-EN 13032-1+A1:2012

PN-EN 13032-4:2015-09

IES LM 79-08:2008

Urządzenia do sterowania ruchem drogowym

Sygnalizatory

Równomierność luminancji

PN-EN 12368:2015-07 p. 8.3

Miejsca pracy, ciągi komunikacyjne

Natężenie oświetlenia (1 x 10-3  do 3 x 105) lx

PN-E-04040-03:1983

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 12464-2:2014-05

Elementy/zespoły wyposażenia elektrycznego i elektronicznego samochodów

Napięcie pracy

PN-S-76020:1997 p. 3.3.2

Spadki napięcia

PN-S-76020:1997 p. 3.3.3

Wytrzymałość na podwyższone napięcie

zasilania

PN-S-76020:1997 p. 3.3.4

Wytrzymałość na zwarcie

PN-S-76020:1997 p. 3.3.5

Wytrzymałość na zmianę biegunowości źródła zasilania

PN-S-76020:1997 p. 3.3.6

Trwałość

PN-S-76020:1997 p. 3.3.12

Rezystancja izolacji

ISO 16750-2:2012 p. 4.12

Wytrzymałość elektryczna

ISO 16750-2:2012 p. 4.11

Odporność na wilgotne gorąco stałe

PN-EN 60068-2-78:2013-11

PN-S-76020:1997 p. 3.3.9

Odporność na działanie temperatury

PN-EN 60068-2-2:2009

PN-EN 60068-2-1:2009

Odporność na cykliczne zmiany temperatury

PN-S-76020:1997 p. 3.3.8

Odporność na drgania

PN-EN 60068-2-6:2008

PN-S-76020:1997 p. 3.3.10

Odporność na pył i wodę

PN-S-76020:1997 p. 3.3.13

PN-EN 60529:2003 p. 13.4; 14.2.3; 14.2.4

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07

 Wersja strony: B
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane

cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Łączniki samochodowe

Spadki napięcia

BOSMAL/I-7-67/02

Wytrzymałość elektryczna izolacji

Rezystancja izolacji

Trwałość

Zamienność części

Odporność na działanie temperatur

PN-EN 60068-2-2:2009

PN-EN 60068-2-1:2009

Odporność na cykliczne zmiany

temperatury

PN-EN 60068-2-14:2009

Odporność na działanie wilgoci

PN-EN 60068-2-78:2013-11

Odporność na drgania

PN-EN 60068-2-6:2008

Odporność na pył i wodę

PN-EN 60529:2003 p. 13.4; 14.2.3;

14.2.4

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07

Elektroniczne samochodowe przerywacze świateł kierunku jazdy i świateł awaryjnych

Czas startu

PN-ISO 4082:1999 p. 5.5

Częstotliwość i współczynnik

wypełnienia

PN-ISO 4082:1999 p. 5.6

Spadki napięcia

PN-ISO 4082:1999 p. 5.8

Wytrzymałość dielektryczna

PN-ISO 4082:1999 p. 5.9

Wytrzymałość na przeciążenie

PN-ISO 4082:1999 p. 5.11

Odporność na drgania

PN-ISO 4082:1999 p. 5.12.2

Odporność na uderzenie

PN-ISO 4082:1999 p. 5.13

Odporność na ciepło i zimno

PN-ISO 4082:1999 p. 5.14

Działanie w skrajnych temperaturach

PN-ISO 4082:1999 p. 5.15

Trwałość

PN-ISO 4082:1999 p. 5.16

Wiązki i przewody instalacji samochodowych niskiego napięcia

Rezystancja izolacji

Wytrzymałość elektryczna

Spadki napięcia

Odporność na cykliczne zmiany temperatury

Próba zgniotu

Prawidłowość wykonania

Test szczelności (bubble test) Odporność na wysoką temperaturę Giętkość przewodu na zimno

Giętkość przewodu po przyspieszonym starzeniu

Odporność na zanurzenie statyczne

Odporność na deszcz Skurcz izolacji Udarność na zimno Rezystancja czynna

BOSMAL/I-7-69/03

ISO 6722-1:2011

ISO 6722-1:2011/Cor.1:2012

PN-EN 60068-2-14:2009

IEC 60227-2:1997+A1:2003 pkt. 2.1

Złącza instalacji elektrycznej

Rezystancja (spadek napięcia)

Odporność na oddziaływanie wody

Odporność na cykl temperaturowo wilgotnościowy

Rezystancja izolacji Wytrzymałość elektryczna Kodowanie i polaryzacja złącza

Badania prądowe

Odporność na starzenie

Odporność na upadek

Odporność na pył Odporność na nagłe zmiany temperatury (udary termiczne)

Przyrost temperatury

PN-EN ISO 8092-2:2008

 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane

cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Złącza instalacji elektrycznej

Rezystancja połączeń zaciskanych (50 x 10-6 Ω do 1 )

PN-EN 60512-2-1:2006

PN-EN 60512-2-2:2006

PN-EN 60352-2:2006

PN-EN 60352-2:2006/A1:2013-10

Złącza do urządzeń elektronicznych

Rezystancja stykowa – metoda miliwoltowa

PN-EN 60512-2-1:2006

Rezystancja stykowa – metoda prądowa

PN-EN 60512-2-2:2006

Rezystancja izolacji

PN-EN 60512-3-1:2005

Próba napięciowa

PN-EN 60512-4-1:2006

Próba napięciowa uchwytów zaciskanych skrośnie

PN-EN 60512-4-3:2006

Przyrost temperatury

PN-EN 60512-5-1:2006

Obniżenie obciążalności prądowej w funkcji temperatury

PN-EN 60512-5-2:2005

Obciążenie prądem, cykliczne

PN-EN 60512-9-5:2010

Seria klimatyczna

PN-EN 60512-11-1:2002

PN-IEC 68-2-61:1994

PN-IEC 68-2-61:1994/Ap1:1999

Urządzenia elektryczne i elektroniczne montowane w pojazdach kategorii L, M, N i O, zasilane napięciem stałym 12V i 24V

Pomiar zaburzeń emitowanych

ISO 7637-2:2011

Regulamin EKG ONZ nr 10 Seria 05 zał. 10

Odporność na przebiegi przejściowe w przewodach zasilających: impulsy 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a, 5b

ISO 7637-2:2011

ISO 16750-2:2012

Regulamin EKG ONZ nr 10 Seria 05 zał. 10

Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)

PN-EN 61000-4-2:2011

ISO 10605:2008

Lusterka wsteczne pojazdów kategorii L, M i N

Współczynnik odbicia (całkowity) powierzchni zwierciadlanej

Regulamin EKG ONZ nr 46 Seria 04 p. 6.1.2.2

Szyby klejone pojazdów kategorii L, M, N, O i T

Przepuszczalność światła

Zniekształcenia optyczne

Rozdwojenie obrazu

Dyrektywa 92/22/EWG zał. IIA ze zmianami aż do Dyrektywy 2001/92/WE zał. IIB

Dyrektywa 2009/144/WE zał. IIIC zmieniona Dyrektywą 2010/62/UE

Regulamin EKG ONZ nr 43 Seria 01 zał. 3 p. 9.1; 9.2; 9.3; 9.4

ISO 3538:1997 p. 5.1; 5.2; 5.3

Wytrzymałość na uderzenie

Dyrektywa 92/22/EWG zał. IIA ze zmianami aż do Dyrektywy 2001/92/WE zał. IIB

Dyrektywa 2009/144/WE zał. IIIC zmieniona Dyrektywą 2010/62/UE Regulamin EKG ONZ nr 43 Seria 01 zał. 3 p. 2.1; 2.2

ISO 3537:2015 p. 6; 7

Odporność na:

- wysoką temperaturę

- wilgoć

Dyrektywa 92/22/EWG zał. IIA ze zmianami aż do Dyrektywy 2001/92/WE zał. IIB

Dyrektywa 2009/144/WE zał. IIIC zmieniona Dyrektywą 2010/62/UE

Regulamin EKG ONZ nr 43 Seria 01 zał. 3 p. 5; 7

 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane

cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Szyby hartowane pojazdów kategorii L, M, N, O i T

Przepuszczalność światła

Zniekształcanie optyczne

Rozdwojenie obrazu

Dyrektywa 92/22/EWG zał. IIA ze zmianami aż do Dyrektywy

2001/92/WE zał. IIB

Dyrektywa 2009/144/WE zał. IIIC

zmieniona Dyrektywą 2010/62/UE Regulamin EKG ONZ nr 43 Seria 01

zał. 3 p. 9.1; 9.2; 9.3; 9.4

ISO 3538:1997 p. 5.1; 5.2; 5.3

Wytrzymałość na uderzenie

Dyrektywa 92/22/EWG zał. IIA ze

zmianami aż do Dyrektywy

2001/92/WE zał. IIB

Dyrektywa 2009/144/WE zał. IIIC

zmieniona Dyrektywą 2010/62/UE

Regulamin EKG ONZ nr 43 seria 01 zał. 3 p. 2.1; 2.2

ISO 3537: 2015 p. 6; 7

Szyby hartowane pojazdów kategorii L, M, N, O i T

Siatka spękań (fragmentacja)

Dyrektywa 92/22/EWG zał. IIA ze

zmianami aż do Dyrektywy

2001/92/WE zał. IIB

Dyrektywa 2009/144/WE zał. IIIC

zmieniona Dyrektywą 2010/62/UE Regulamin EKG ONZ nr 43 Seria 01

zał. 3 p. 1

ISO 3537: 2015 p. 9

Szyby tylne ogrzewane samochodowe

Moc układu grzejnego

BOSMAL/I-7-85/02

Ciągłość układu

Przyrost temperatury

Rozmrażanie

Wytrzymałość na udar cieplny

Trwałość układu grzejnego

Odporność na ścieranie

Trójkąty ostrzegawcze samochodowe

Barwa światła odbitego

Współczynnik odblasku

Współczynnik luminancji

Regulamin EKG ONZ nr 27 Seria 04

Urządzenia odblaskowe pojazdów

kategorii L, M, N, O i T

Barwa światła odbitego

Regulamin EKG ONZ nr 3 Seria 02

Dyrektywa 76/757/EWG zał. VII ze zmianami aż do Dyrektywy

2006/96/WE zał. II

Współczynnik odblasku

Regulamin EKG ONZ nr 3 Seria 02

Dyrektywa 76/757/EWG zał. VII ze zmianami aż do Dyrektywy

2006/96/WE zał. II

Znaki drogowe pionowe

Barwa światła odbitego

WT-ITS/19/94-PLE wyd. 6

(04.06.2004) p. 5.6.4,

PN-EN 12899-1:2010 p. 4.1.1.3

Współczynnik odblasku

WT-ITS/19/94-PLE wyd. 6

(04.06.2004) p. 5.6.5

PN-EN 12899-1:2010 p. 4.1.1.4

Tablice wyróżniające pojazdy wolno poruszające się kategorii M, N, O i T oraz maszyn samojezdnych

Barwa światła odbitego

PN-S-73102:1994 p. 4.6.3

Regulamin EKG ONZ nr 69 Seria 01

zał. 6

Współczynnik odblasku

PN-S-73102:1994 p. 4.6.4

Regulamin EKG ONZ nr 69 Seria 01 zał. 7

Tablice wyróżniające pojazdy ciężkie i długie

Barwa światła odbitego

Regulamin EKG ONZ nr 70 Seria 01

Współczynnik odblasku

Regulamin EKG ONZ nr 70 Seria 01

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Światła kierunkowskazów samochodowych pojazdów kategorii L, M, N, O i T

Barwa światła, światłość

Regulamin nr 6 EKG ONZ Seria 01 p. 6; 8

Dyrektywa 79/759/EWG zał. 0 p. 6; 8 ze zmianami aż do Dyrektywy

2006/96/WE zał. II

Światła pozycyjne przednie i tylne pojazdów kategorii L, M, N, O i T

Barwa światła, światłość

Regulamin nr 7 EKG ONZ Seria 02

p. 6; 8

Dyrektywa 76/758/EWG zał. 0 p. 6; ze zmianami aż do Dyrektywy

2006/96/WE zał. II

Światła stopu pojazdów kategorii L, M, N, O i T

Barwa światła, światłość

Regulamin nr 7 EKG ONZ Seria 02

p. 6; 8

Dyrektywa 76/758/EWG zał. 0 p. 6;

8 ze zmianami aż do Dyrektywy

2006/96/WE zał. II

Światła przeciwmgłowe tylne pojazdów kategorii

L3, L4, L5, L7, M, N, O i T

Barwa światła światłość

Regulamin nr 38 EKG ONZ Seria 00

Dyrektywa 77/538/EWG z zał. 0 p. 3;

6 ze zmianami aż do Dyrektywy

2006/96/WE zał. II

Światła cofania pojazdów kategorii M, N, O i T

Barwa światła, światłość

Regulamin nr 23 EKG ONZ Seria 00

p. 6; 8

Dyrektywa 77/539/EWG zał. 0 p. 6;

8 ze zmianami aż do Dyrektywy

2006/96/WE zał. II

Światła sygnalizacyjne pojazdów kategorii L

Barwa światła, światłość, luminancja

Regulamin EKG ONZ nr 50 Seria 00

BOSMAL/I-7-84/02

CIE 15:2004

CIE 15:2018

Reflektory pojazdów kategorii L, M,

N i T

Barwa światła, światłość, natężenie oświetlenia

Regulamin EKG ONZ nr 1 Seria 02

Regulamin EKG ONZ nr 5 Seria 03

Regulamin EKG ONZ nr 8 Seria 05

Regulamin EKG ONZ nr 19 Seria 04

Regulamin EKG ONZ nr 20 Seria 03

Regulamin EKG ONZ nr 31 Seria 03

Regulamin EKG ONZ nr 56 Seria 01

Regulamin EKG ONZ nr 57 Seria 02

Regulamin EKG ONZ nr 72 Seria 01

Regulamin EKG ONZ nr 82 Seria 01

Regulamin EKG ONZ nr 98 Seria 01

Regulamin EKG ONZ nr 112 Seria

01

Regulamin EKG ONZ nr 113 Seria 02

Regulamin EKG ONZ nr 123 Seria

01

BOSMAL/I-7-84/02

CIE 15:2004

CIE 15:2018

Specjalne lampy ostrzegawcze

Świetlne urządzenia ostrzegawcze

Lampy przeszkodowe

Światłość / Światłość efektywna

Częstotliwość błysków

Barwa światła

Regulamin nr 65 EKG ONZ Seria 00 PN-EN 12352:2010

ICAO 9157 PART 4 „Aerodrome

Design Manual” wyd. 4 – 2004

BOSMAL/I-7-84/02

CIE 15:2004

CIE 15:2018

 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane

cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Materiały elektroizolacyjne stałe

Rezystancja powierzchniowa

Rezystancja skrośna Rezystancja względem elementu uziemiającego

Rezystancja między punktami, (w

zakresie do 100 TΩ)

Wytrzymałość elektryczna (napięcie do

35 kV, prąd do 1 A)

BOSMAL/I-7-65/02

PN-EN 61340-2-3:2002

PN-EN 62631-1:2011

PN-EN 62631-3-1:2016-10

PN-EN 62631-3-2:2016-04

PN-EN 62631-3-3:2016-08

PN-EN 60243-1:2013-12

Szyby dla pojazdów kategorii L, M,

N, O i T, szkło, tworzywa sztuczne

(przeźroczyste)

Zamglenie (haze) metodą

spektrofotometryczną

ISO 3537:2015

ASTM D1003:2013

BOSMAL/I-7-72/02

Regulamin EKG ONZ nr 43 Seria 01 zał. 3 p. 4

ANSI/SAE Z26.1:1996

Wyroby z tworzyw sztucznych,

szkła, tkanin, włóknin, pianek, gum, pokrycia (w tym malarskie)

Barwa materiałów odbijających

i przepuszczających światło

BOSMAL/I-7-66/02

PN-EN ISO 105-A05:2000

PN-EN ISO 105-J01:2002

PN-EN ISO 105-J03:2009

PN-ISO 7724-1:2003

PN-ISO 7724-2:2003

PN-ISO 7724-3:2003

CIE 15:2004

CIE 15:2018

DIN 53236:2018-02

SAE J1545:2014-10

PN-EN ISO 11664-1:2011

PN-EN ISO 11664-2:2011

PN-EN ISO 11664-3:2013-08

PN-EN ISO 11664-4:2011

PN-EN ISO 11664-5:2016-10

PN-EN ISO 11664-6:2016-09

Słupki prowadzące i urządzenia

odblaskowe

Barwa

PN-EN 12899-3:2010

Współczynnik luminancji

Współczynnik odblasku

Odzież ostrzegawcza i akcesoria

o intensywnej widzialności

Barwa

PN-EN ISO 20471:2013-07

PN-EN 1150:2001

PN-EN 13356:2004

Gęstość powierzchniowa współczynnika

odblasku

Materiały i urządzenia odblaskowe

Współczynnik odblasku Gęstość

powierzchniowa współczynnika

odblasku

CIE 54.2:2001

Urządzenia do oświetlania tylnych

tablic rejestracyjnych pojazdów kategorii M, N, O ,T

Luminancja

Kąt padania światła

Barwa

Regulamin EKG ONZ nr 4 Seria 00

Światła postojowe pojazdów

kategorii M, N, T

Światłość

Barwa

Regulamin EKG ONZ nr 77 Seria 00

Światła do jazdy dziennej pojazdów

kategorii L, M, N, T

Światłość

Barwa

Regulamin EKG ONZ nr 87 Seria 00

Światła obrysowe boczne pojazdów

kategorii L, M, N, O, T

Światłość

Barwa

Regulamin EKG ONZ nr 91 Seria 00

Oznakowanie odblaskowe pojazdów

kategorii M, N, O

Współczynnik odblasku

Barwa światła odbitego

Regulamin EKG ONZ nr 104 Seria 00

Światła zakrętowe pojazdów

kategorii M, N, T

Światłość

Barwa

Regulamin EKG ONZ nr 119 Seria 01

 
 

Zakład Badań Drogowych (BD)

ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy kategorii M1

Użyteczna pojemność bagażnika metodą prostopadłościanów pomiarowych  

ISO 3832:2002

Odszranianie i odmgławianie przedniej szyby

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 672/2010 Zał. II p.2

Masy i ich składowe przypadające na osie, strony i poszczególne koła metodą ważenia przy pomocy wag podkładkowych 

Zakres: 150 do 6000 kg na koło

PN-ISO 2416:1997

Dyrektywa 95/48/WE Appendix do Aneks II

Skuteczność ogrzewania metodą pomiaru temperatur w określonych miejscach samochodu w trakcie jazdy

BOSMAL/I-7-62/03

Pojazdy kategorii M1 i N1

Geometria ustawienia kół:

Zakresy pomiarowe:

-  zbieżność koła: ± 3°

-  kąt pochylenia koła: ±5°

-  kąt pochylenia osi zwrotnicy: ±18°

-  kąt wyprzedz. osi zwrotnicy: ±18°

-  różnica kątów skrętu kół: ±20°

-  przesunięcie kół przednich: ±2°

BOSMAL/I-7-11/04

Położenie środka masy metodą ważenia samochodów w poziomie i przy podniesionej jednej osi

ISO 10392:2011 bez p.7

Prędkość maksymalna metodą bezstykową na torze prostoliniowym

lub owalnym

Zakres: do 190 km/h

BOSMAL/I-7-83/02

Regulamin Nr 68 EKG ONZ Seria 00 p. 5.5.1; 5.5.3; 5.5.4

Intensywność rozpędzania metodą bezstykową na torze prostoliniowym

Zakres: do 190 km/h

BOSMAL/I-7-83/02

 

Błędy wskazań licznika kilometrów przez porównanie wskazań z wartościami zmierzonymi metodą bezstykową

BOSMAL/I-7-59/03

Błędy wskazań szybkościomierza przez porównanie wskazań z wartościami zmierzonymi metodą bezstykową

Regulamin nr 39 EKG ONZ Seria 01 p. 5.3

Charakterystyka zużycia paliwa metodą objętościową w próbie drogowej

Zakres: 60 l/h

BOSMAL/I-7-58/02

Kontrolne zużycie paliwa przy stałych prędkościach jazdy na drodze metodą objętościową w próbie drogowej

Zakres: 60 l/h

Regulamin nr 84 EKG ONZ Seria 00 Annex 4 p. 3.3.1

Zużycie oleju silnikowego w warunkach eksploatacji na drodze metodą wagową

BOSMAL/I-7-13/07

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy kategorii M1 i N1

Ścieralność bieżnika opon w warunkach drogowych metodą nadzorowanej eksploatacji

BOSMAL/I-7-92/02

Średnice zawracania metodą oznaczania toru jazdy cieczą w trakcie ruchu samochodu

BOSMAL/I-7-60/02

Trwałość, niezawodność i funkcjonalność w badaniach przebiegowych w trakcie eksploatacji po różnych, określonych rodzajach dróg

BOSMAL/I-7-61/03

Pojazdy kategorii M1 i N1 z hamulcami hydraulicznymi

Skuteczność działania układów hamulcowych przez pomiar drogi i prędkości metodą bezstykową

Regulamin nr 13 EKG ONZ Seria 11 Annex 4 (bez Annex 13)

Regulamin nr 13H EKG ONZ Seria 01 Annex 3 (bez Annex 6)

Regulamin nr 90 EKG ONZ Seria 02 Annex 3 ( z wyłączeniem p. 2.2) i Annex 11 (z wyłączeniem p. 3 i 4)

Dyrektywa 98/12/WE Annex II

Pojazdy kategorii M1, N1 i N2

Eksploatacyjne zużycie paliwa metodą objętościową w próbie drogowej

Zakres: 60 l/h

BOSMAL/I-7-12/04

Części, podzespoły i zespoły do

samochodów

Montowalność w warunkach warsztatowych

BOSMAL/I-7-14/03

Pojazdy kategorii M2, M3

Zużycie paliwa w cyklu jezdnym SORT

Metoda objętościowa w próbie

drogowej

Zakres: 60 l/h

UITP Project SORT Standardised

On-Road Test Cycles  New Edition UITP 2014

D/2014/0105/1

Pojazdy kategorii M1, N1, T

Skuteczność rozruchu silnika cieplnego

w różnych warunkach temperaturowych

Zakres od -40oC do +50oC

BOSMAL/I-7-73/01

Pojazdy kategorii T

Maksymalna prędkość konstrukcyjna

Dyrektywa 2009/60/WE zmieniona

Dyrektywą

2010/62/UE

Sprawdzenie regulatora prędkości ze względu na maksymalną prędkość konstrukcyjną

Dyrektywa 2009/144/WE zmieniona

Dyrektywą 2010/52/UE i Dyrektywą

2010/62/UE

Skuteczność działania układów hamulcowych przez pomiar drogi i opóźnienia oraz prędkości metodą bezstykową

Dyrektywa 76/432/EWG Załącznik II ze zmianami aż do Dyrektywy 97/54/WE

Mechaniczne części sprzęgające zespołów pojazdów

Instalacja oraz położenie na pojeździe

Regulamin nr 55 EKG ONZ Seria 01 Annex 7

Pojazdy kategorii N

Wielkość wystających elementów samochodu metodą szablonów i urządzeń specjalnych

Regulamin nr 61 EKG ONZ Seria 00

Pojazdy kategorii M, N, O

Montaż opon

Rozporządzenie komisji (UE) 458/2011

 

Pracownia Metrologii (BP)

ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby metalowe, z tworzyw sztucznych (sztywnych) i szkła

Wymiary zewnętrzne, wewnętrzne, mieszane i pośrednie

-  do 5000 mm na płaszczyźnie metodą bezpośrednią, porównawczą (z dokł. 1 mm),

-  do 3000 mm metodą bezpośrednią, współrzędnościową, stykową (z dokł. 0,005 mm),

-  do 300 mm metodą bezpośrednią, bezstykową (z dokł. 0,001 mm)

-  do 200 mm metodą bezpośrednią różnicową (z dokł. 0,001 mm)

BOSMAL/I-7-32/05 

BOSMAL/I-7-78/01 

BOSMAL/I-7-79/01 

BOSMAL/I-7-80/02 

BOSMAL/I-7-81/02 

BOSMAL/I-7-82/01

Wymiary kątowe

-  ramię kąta do 3000 mm metodą bezpośrednią, stykową (z dokł.1’)

-  ramię kąta do 300 mm metodą bezpośrednią, bezstykową (z dokł.

10’)

BOSMAL/I-7-32/05 

BOSMAL/I-7-79/01 

BOSMAL/I-7-80/02 

BOSMAL/I-7-81/02 

BOSMAL/I-7-82/01

Chropowatość powierzchni

-  Parametry zdefiniowane w normie PN-EN ISO 4287:1999 metodą bezpośrednią, stykową z dokładnością 0,02 μm

-  powierzchnie płaskie

-  powierzchnie walcowe wzdłuż osi symetrii

PN-EN ISO 4288:2011

Odchyłki kształtu

a) prostoliniowość metodą bezpośrednią, stykową - do 3000 mm (z dokł. 0,005 mm),

b) płaskość

- max. pow. (3000x1200) mm metodą bezpośrednią stykową

c) okrągłość metodą bezpośrednią, stykową

- do 1200 mm (z dokł. 0,005 mm),

d) walcowość metodą bezpośrednią, stykową

- do 1200 mm i L < 3000 mm (z dokł. 0,005 mm)

BOSMAL/I-7-32/05 

BOSMAL/I-7-78/01 

BOSMAL/I-7-79/01 

BOSMAL/I-7-80/02 

BOSMAL/I-7-81/02 

BOSMAL/I-7-82/01

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby metalowe, z tworzyw sztucznych (sztywnych) i szkła

Odchyłki położenia

a) równoległość

-    do 3000 mm metodą bezpośrednią, stykową (z dokł. 0,005 mm),

-    do 300 mm metodą bezpośrednią, bezstykową (z dokł. 0,002 mm)

b) prostopadłość

-    do 3000 mm metodą bezpośrednią, stykową (z dokł. 0,005 mm),

-    do 300 mm metodą bezpośrednią, bezstykową (z dokł. 0,002 mm)

c) pozycja

-    do 3000 mm metodą bezpośrednią, stykową (z dokł. 0,005 mm),

-    do 300 mm metodą bezpośrednią bezstykową (z dokł. 0,002 mm)

d) współśrodkowość

-    do 1200 mm metodą bezpośrednią, stykową (z dokł. 0,005 mm),

-    do 300 mm metodą bezpośrednią, bezstykową (z dokł. 0,002 mm)

e)  współosiowość

-    do 1200 mm metodą bezpośrednią, stykową (z dokł. 0,005 mm),

-    do 300 mm metodą bezpośrednią, bezstykową (z dokł. 0,002 mm)

f)  symetria

-    do 3000 mm metodą bezpośrednią, stykową (z dokł. 0,005 mm),

-    do 300 mm metodą bezpośrednią, bezstykową

(z dokł. 0,002 mm) Odchyłki złożone - bicie promieniowe i osiowe

BOSMAL/I-7-32/05

BOSMAL/I-7-78/01

BOSMAL/I-7-79/01

BOSMAL/I-7-80/02

BOSMAL/I-7-81/02

BOSMAL/I-7-82/01

Średnica podziałowa gwintu metrycznego zewnętrznego

M 4 ÷ M 32 metodą trójwałeczkową (z dokł. 0,002 mm)

BOSMAL/I-7-36/03

Wymiary gwintów wewnętrznych metrycznych

M 4 ÷ M 32 – sprawdzianami trzpieniowymi

PN-ISO 1502:1998

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych (elastycznych) z ograniczeniami wynikającymi z elastyczności obiektów

Wymiary zewnętrzne, wewnętrzne, mieszane i pośrednie

- do 5000 mm na płaszczyźnie metodą bezpośrednią, porównawczą (z dokł. 1 mm)

- do 3000 mm metodą bezpośrednią, stykową

(z dokł. 0,2 mm)

- do 300 mm metodą bezpośrednią, bezstykową (z dokł. 0,1 mm)

BOSMAL/I-7-32/05

BOSMAL/I-7-79/01

BOSMAL/I-7-81/02

BOSMAL/I-7-82/01

Wymiary kątowe

- ramię kąta do 3000 mm metodą pośrednią, stykową

(z dokł. 20’)

- ramię kąta do 300 mm metodą bezpośrednią, bezstykową (z dokł. 10’)

BOSMAL/I-7-32/05

BOSMAL/I-7-79/01

BOSMAL/I-7-81/02

BOSMAL/I-7-82/01

 
 

Rodzaj działalności: Przeprowadzenie badań homologacyjnych typu WE pojazdu albo typu pojazdu

Kategoria pojazdu

Podstawa Prawna

M, N, O

Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca

2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia i części

Procedura BOSMAL/P-1-20/06

T, R, C

Rozporządzenie (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca

2013 r.

Procedura BOSMAL/P-1-20/06

L

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca

2013 r.

Procedura BOSMAL/P-1-20/06

S

Rozporządzenie (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r.

Procedura BOSMAL/P-1-20/06

 Wersja strony: B
 
 

Rodzaj działalności:

Podstawa prawna:

Badania homologacyjne przedmiotu wyposażenia lub części

USTAW A z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Procedura BOSMAL/P-1-20/06

M1, M2, N1, N2

Emisje (Euro 5 i 6) pojazdów lekkich/dostęp do informacji uznawanych za motorowery

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008

M, N

Emisje (Euro VI) pojazdów ciężkich / dostęp do informacji

Rozporządzenie (WE) nr 595/2009

Rozporządzenie (UE) nr 582/2011

M1

Odszraniające i odmgławiające instalacje szyby przedniej

Rozporządzenie (UE) nr 672/2010

Pojazdy kat. M, N, O

Miejsce do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych

Rozporządzenie (UE) nr 1003/2010

M1

Osłony kół

Rozporządzenie (UE) nr 1009/2010

M, N

Urządzenie holownicze

Rozporządzenie (UE) nr 1005/2010

Pojazdy kat. M, N, O

Tabliczka znamionowa producenta i numer identyfikacyjny pojazdu

Rozporządzenie (UE) nr 19/2011

N, O

Osłony przeciwrozbryzgowe kół

Rozporządzenie (UE) nr 109/2011

M, N, O

Montowanie opon

Rozporządzenie (UE) nr 458/2011

M, N

Dostęp do pojazdu i jego zwrotność

Rozporządzenie (UE) nr 130/2012

M, N, O

Masy i wymiary pojazdów silnikowych

Rozporządzenie (UE) nr 1230/2012

L

Wymogi w zakresie efektywności środowiskowej i osiągi jednostki napędowej

Rozporządzenie (UE) nr 134/2014

-

Silniki do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach Wymogi dotyczące wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z tych silników

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1628

N2, N3

Emisja CO2 i zużycie paliwa przez pojazdy ciężkie

Rozporządzenie (UE) nr 2017/2400

T, C

Efektywność środowiskowa i osiągi jednostki napędowej pojazdów rolniczych i leśnych oraz ich silników

Rozporządzenie (UE) nr 2018/985

-

Światła główne samochodowe z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

Regulamin EKG ONZ nr 1

L, M, N, O, T

Urządzenia odblaskowe pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Regulamin EKG ONZ nr 3

M, N, O, T

Urządzenia do oświetlenia tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Regulamin EKG ONZ nr 4

T

Samochodowe reflektory typu „sealed beam” (SB) z europejskimi asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi

Regulamin EKG ONZ nr 5

L, M, N, O, T

Kierunkowskazy pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Regulamin EKG ONZ nr 6

L, M, N, O, T

Przednie i tylne światła pozycyjne, światła stopu oraz światła obrysowe górne pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Regulamin EKG ONZ nr 7

-

Światła główne pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Regulamin EKG ONZ nr 8

 Wersja strony: B
 
 
 
 

Rodzaj działalności:

Podstawa prawna:

Badania homologacyjne przedmiotu wyposażenia lub części

USTAW A z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Procedura BOSMAL/P-1-20/06

M, N, O, L

Kompatybilność elektromagnetyczna

Regulamin EKG ONZ nr 10

M2, M3, N, O

Pojazdy i przyczepy w zakresie hamowania

Regulamin EKG ONZ nr 13

M1, N1

Samochody osobowe w zakresie hamowania

Regulamin EKG ONZ nr 13H

L3, L4, L5, L7, M, N, T

Przednie reflektory przeciwmgłowe pojazdów o napędzie silnikowym

Regulamin EKG ONZ nr 19

-

Światła główne z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

Regulamin EKG ONZ nr 20

M, N, O, T

Światła cofania pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Regulamin EKG ONZ nr 23

-

Homologacja silników wysokoprężnych w odniesieniu do emisji widocznych zanieczyszczeń

Homologacja pojazdów. silnikowych w odniesieniu do instalacji silników wysokoprężnych homologowanego typu.

Homologacja pojazdów silnikowych wyposażonych w silniki wysokoprężne w odniesieniu do emisji widocznych zanieczyszczeń z silnika.

Pomiaru mocy silników wysokoprężnych.

Regulamin EKG ONZ nr 24

M1

Wystające elementy zewnętrzne

Regulamin EKG ONZ nr 26

-

Trójkąty ostrzegawcze

Regulamin EKG ONZ nr 27

M, N, T

Samochodowe halogenowe reflektory typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Regulamin EKG ONZ nr 31

L3, L4, L5, L7, M, N,

O, T

Tylne światła przeciwmgłowe pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Regulamin EKG ONZ nr 38

M, N, L

Zespół prędkościomierza oraz jego montaż

Regulamin EKG ONZ nr 39

M, N, O, L, T

Materiały oszklenia bezpiecznego i ich montaż w pojazdach

Regulamin EKG ONZ nr 43

M, N, L

Urządzenia widzenia pośredniego i ich instalacja

Regulamin EKG ONZ nr 46

M, N, O

Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdach

Regulamin EKG ONZ nr 48

M, N

Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników o zapłonie samoczynnym oraz z silników o zapłonie iskrowym stosowanych w pojazdach

Regulamin EKG ONZ nr 49

L

Przednie i tylne światła pozycyjne, światła hamowania, światła kierunku jazdy oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej dla pojazdów kategorii L

Regulamin EKG ONZ nr 50

M, N

Poziom hałasu zewnętrznego podczas jazdy i na postoju

Regulamin EKG ONZ nr 51

M, N, O

Mechaniczne części sprzęgające zespołów pojazdów

Regulamin EKG ONZ nr 55

 Wersja strony: B

Rodzaj działalności:

Podstawa prawna:

Badania homologacyjne przedmiotu wyposażenia lub części

USTAW A z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Procedura BOSMAL/P-1-20/06

L1, L2

Reflektory do motorowerów i pojazdów

uznawanych za motorowery

Regulamin EKG ONZ nr 56

L3, L4, L5

Reflektory dla motocykli

Regulamin EKG ONZ nr 57

M, N, O

Tylne urządzenie zabezpieczające (TUZ) i ich instalacja

Regulamin EKG ONZ nr 58

M1, N1

Zamienne układy tłumiące

Regulamin EKG ONZ nr 59

N

Pojazdy użytkowe w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny

Regulamin EKG ONZ nr 61

-

Lampy ostrzegawcze pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Regulamin EKG ONZ nr 65

M1, N1

Pomiar prędkości maksymalnej

Regulamin EKG ONZ nr 68

M, N, O, T

Tylne tablice wyróżniające pojazdy o (konstrukcyjnie) ograniczonej prędkości i ich przyczep

Regulamin EKG ONZ nr 69

M, N3, O

Tylne tablice wyróżniające pojazdów długich

i ciężkich

Regulamin EKG ONZ nr 70

L, M, N, T

Motocyklowe reflektory o asymetrycznej wiązce światła mijania i światła drogowego wyposażonych w żarówki halogenowe (HS1)

Regulamin EKG ONZ nr 72

N2, N3, O3, O4

Boczne urządzenie zabezpieczające (BUZ) i jego instalacja

Regulamin EKG ONZ nr 73

M, N, T

Światła postojowe pojazdów o napędzie silnikowym

Regulamin EKG ONZ nr 77

L1, L2, L3, L4, L5

Homologacja pojazdów kategorii L1, L2, L3, L4 i L5 w odniesieniu do układu hamulcowego

Regulamin EKG ONZ nr 78

L, M, N, T

Reflektory dla motorowerów wyposażonych w żarówki halogenowe (HS2)

Regulamin EKG ONZ nr 82

M1, M2, N1, N2

Homologacja pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Regulamin EKG ONZ nr 83

M1, N1

Pomiar zużycia paliwa

Regulamin EKG ONZ nr 84

M, N

Homologacja silników spalinowych lub elektrycznych układów napędowych przeznaczonych do napędzania pojazdów silnikowych kategorii M i N w zakresie pomiaru mocy netto oraz maksymalnej mocy 30-minutowej elektrycznych układów napędowych

Regulamin EKG ONZ nr 85

M, N

Światła jazdy dziennej przeznaczone dla pojazdów o napędzie silnikowym

Regulamin EKG ONZ nr 87

M, N, O, L

Zamienne zespoły okładzin hamulcowych, zamienne okładziny hamulców bębnowych przeznaczone do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Regulamin EKG ONZ nr 90

 
 
 
 
 

Rodzaj działalności:

Podstawa prawna:

Badania homologacyjne przedmiotu wyposażenia lub części

USTAW A z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Procedura BOSMAL/P-1-20/06

M, N, O

Światła obrysowe boczne przeznaczone do pojazdów silnikowych i ich przyczep

Regulamin EKG ONZ nr 91

 

Homologacja silników z zapłonem samoczynnym (ZS) przeznaczonych do montażu w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w niedrogowych maszynach ruchomych w zakresie emisji zanieczyszczeń przez silnik

Regulamin EKG ONZ nr 96

M, N

Reflektory z wyładowczymi źródłami światła

Regulamin EKG ONZ nr 98

M1, N1

Pomiar emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną

Regulamin EKG ONZ nr 101

N2, N3, O3, O4

Krótki sprzęg.

Wymagania dotyczące montażu krótkiego sprzęgu

Regulamin EKG ONZ nr 102

-

Urządzenia kontrolujące emisję zanieczyszczeń stanowiących części zamienne do pojazdów o napędzie silnikowym

Regulamin EKG ONZ nr 103

M2, M3, N, O2,O3, O4

Oznakowanie odblaskowe pojazdów kategorii M, N i O

Regulamin EKG ONZ nr 104

M2, M3

Pojazdy kategorii M2 oraz M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej

Regulamin EKG ONZ nr 107

M, N

Światła główne pojazdów silnikowych wyposażone w żarówki lub moduły LED i emitujące asymetryczne światło mijania lub światło drogowe

Regulamin EKG ONZ nr 112

-

Reflektory pojazdów silnikowych z symetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi i wyposażone w żarówki, gazowo-wyładowcze źródła światła lub moduły LED

Regulamin EKG ONZ nr 113

-

Układy zasilania LPG (skroplonym gazem węglowodorowym) i CNG (sprzężonym gazem ziemnym)

Regulamin EKG ONZ nr 115

M3

Palność materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów silnikowych

Regulamin EKG ONZ nr 118

-

Światła zakrętowe pojazdów o napędzie silnikowym

Regulamin EKG ONZ nr 119

T

Silniki spalinowe tłokowe

Regulamin EKG ONZ nr 120

M, N

Systemy adaptacyjne oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych

Regulamin EKG ONZ nr 123

M2, M3, N, T

Dodatkowe układy ograniczające emisję zanieczyszczeń przeznaczonych do pojazdów ciężkich, ciągników rolniczych i leśnych oraz maszyn jezdnych nieporuszających się po drogach wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym

Regulamin EKG ONZ nr 132

M, N

Dual-Fuel Engine Retrofit Systems (HDDF- ERS)

Regulamin EKG ONZ nr 143

 

Rodzaj działalności: Przeprowadzenie badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

Kategoria pojazdu

Podstawa Prawna

M, N

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.

Procedura BOSMAL/P-1-20/06

Rodzaj działalności: Przeprowadzanie badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu

Kategoria pojazdu

Podstawa Prawna

M, N, O, T, L, R. C

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013

r. (Dz. U. 2015 Poz. 148)

Procedura  BOSMAL/P-1-20/06

 

Rodzaj działalności: Przeprowadzanie badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia indywidualnego W E pojazdu

Kategoria pojazdu

Podstawa Prawna

M1, N1

Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013

r. (Dz. U. 2013 Poz. 396)

Procedura BOSMAL/P-1-20/06

Wersja strony: B
 
 
Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 128
 Status zmian:
 

Numer strony

Aktualna wersja strony

Zastępuje wersję strony

Data zmiany

25/44

B

A

13.10.2020

37/44

B

A

13.10.2020

38/44

B

A

13.10.2020

36/44

B