Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 128

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 128 
wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
 
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42
 
Wydanie nr 18 z 17.07.2019 r. 
 
UWAGA: W przypadku rozbieżności w treści, wiążący jest tylko oryginalny dokument PCA, który znajduje się na stronie www.pca.gov.pl
  

 

AB 128

Nazwa i adres

 

 

INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL Sp. z o.o.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Sarni Stok 93

43-300 Bielsko-Biała

Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań

Dziedzina/przedmiot badań:

A/6; A/26

Badania akustyczne i drgań wyposażenia elektrycznego oraz pojazdów

C/4; C/8; C/9  C/10, C/21; C/23

Badania chemiczne, analityka chemiczna chemikaliów, próbek środowiskowych, paliw i materiałów smarnych, szkła i ceramiki, wyrobów z tworzyw sztucznych, gumy, tekstyliów, skór i tkanin

E/6; E/26 

Badania elektryczne i elektroniczne wyposażenia elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów

F6

Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego

G/6; G/8; G/21; G/23; G/26

Badania dotyczące inżynierii środowiska wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, w tym z tworzyw sztucznych i gumy, tekstyliów i skóry oraz pojazdów

H/21; H/23

Badania ogniowe wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy oraz tekstyliów i skóry

J/6; J/8; J/21; J/23

Badania mechaniczne, badania metalograficzne wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, w tym z tworzyw sztucznych i gumy, tekstyliów i skóry oraz pojazdów

 


Wersja strony: A
 
 
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 128 z dnia 17.07.2019 r.
Cykl akredytacji od 17.07.2019 r. do 17.07.2023 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

Wydanie nr 18, 17.07.2019 r. str. 1/44

 AB 128

Nazwa i adres

  INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL Sp. z o.o.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Sarni Stok 93

43-300 Bielsko-Biała

Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań

Dziedzina/przedmiot badań:

L/8

Badania nieniszczące wyrobów i materiałów metalowych

N/6; N/8; N/10; N/12;

N/13; N/19; N/21; N/23; N/26

Badania właściwości fizycznych wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, w tym z tworzyw sztucznych i gumy, szkła i ceramiki, środków ochrony osobistej, paliw i materiałów smarnych, tekstyliów i skóry oraz pojazdów

Q/8; Q/21; Q/23

Badania sensoryczne wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, wyrobów z tworzyw sztucznych, gumy, tekstyliów, tkanin.

Ocena zgodności z obszaru ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
Wersja strony: A
 
 
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 128 z dnia 17.07.2019 r.
Cykl akredytacji od 17.07.2019 r. do 17.07.2023 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

Wydanie nr 18, 17.07.2019 r. str. 2/44

Zakład Materiałoznawstwa (BM) ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych

Identyfikacja materiałów  Metoda spektrometryczna w podczerwieni (FTIR)

BOSMAL/I-7-41/05

Twardość:

Zakres: (35 – 100) oSh

PN-EN ISO 868:2005 met. A i D

Wyroby z gumy

Twardość:

Zakres: (30 – 100) IRHD

ISO 48-2:2018 met. M (mikro)

Właściwości wytrzymałościowe: - rozciąganie (do 5 kN)

PN-ISO 37:2007

PN-ISO 37:2007/AC1:2008 

ISO 37:2017

- rozdzieranie (do 5 kN)

ISO 34-1:2015

- odkształcenie trwałe po ściskaniu

[w zakresie temp. +250oC – (-40)oC]

ISO 815-1:2014

ISO 815-2:2014

Histereza w warunkach naprężeń ściskających

PN-C-04289:1987

Odporność na starzenie: - w powietrzu

 

ISO 188:2011

 

- w cieczach

ISO 1817:2015

 

- w atmosferze z ozonem (metoda statyczna)  25 pphm – 200 pphm

ISO 1431-1:2012 (p.10)

Gęstość

Metoda wagowa

ISO 2781:2018

Temperatura kruchości

Zakres: do -70 ºC

Metoda uderzeniowa

ISO 812:2017

Wyroby z tworzyw sztucznych

Gęstość

Metoda immersyjna

PN-EN ISO 1183-1:2013-06 met.A

Twardość Rockwella

(HRR, HRL, HRM, HRE)

Zakres: (0 – 130) HR

Metoda Rockwella

PN-EN ISO 2039-2:2002

Udarność

Zakres: energia udaru do 50 J

Metoda Charpy’ego

PN-EN ISO 179-1:2010

Metoda Izoda

PN-EN ISO 180:2004

PN-EN ISO 180:2004/A1:2007 

PN-EN ISO 180:2004/A2:2013-07

Twardość

Metoda wciskania kulki

PN-EN ISO 2039-1:2004

Wytrzymałość przy statycznym rozciąganiu (do 30 kN)

PN-EN ISO 527-2:2012

Wytrzymałość przy statycznym

zginaniu

Zakres siły: 100 N - 30 kN

PN-EN ISO 178:2011

PN-EN ISO 178:2011/A1:2013-06

Moduł sprężystości przy zginaniu (do 30 kN)

PN-EN ISO 178:2011

PN-EN ISO 178:2011/A1:2013-06

Odporność cieplna:

- temperatura ugięcia (do 300oC)

PN-EN ISO 75-1:2013-06

PN-EN ISO 75-2:2013-06

- temperatura mięknienia Vicat’a (do

300oC)

PN-EN ISO 306:2014-02

Chłonność (absorpcja) wody

PN-EN ISO 62:2008 p. 6.3, 6.4, 6.6

Zawartość substancji lotnych (w tym wody)

BOSMAL/l-7-49/05

Temperatura topnienia i zeszklenia Zakres: 30 ºC powyżej ekstrapolowanego końca przemiany

Metoda przewodnictwa cieplnego  (DSC)

BOSMAL/I-7-87/02

PN-EN ISO 11357-2:2014-06

PN-EN ISO 11357-3:2018-06

 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby z tworzyw sztucznych

Temperatura i szybkość rozkładu polimerów

Pomiar ilości substancji lotnych, dodatków i/lub napełniaczy w polimerze

Termograwimetria TG 

(Zakres: 25 - 1000°C)

PN-EN ISO 11358-1:2014-09

PV 3927:1992

ASTM D6370-99 (2014)

Wyroby metalowe, z tworzyw sztucznych, tkanin, włóknin, pianek, gum, powlekane powłokami malarskimi

i galwanicznymi oraz niepowlekane

Odporność na światło  (Fade-Ometer)

BOSMAL/I-7-02/05

PN-EN ISO 4892-2:2013-06, met. B

PN-EN ISO 16474-1:2014-02

PN-EN ISO 16474-2:2014-02, met.B 

PN-EN ISO 105-B02:2014-11

GMW 14162:2016 met. A, B, D

Odporność na warunki pogodowe (Weather-Ometer)

PN-EN ISO 4892-2:2013-06, met. A 

PN-EN ISO 16474-1:2014-02

PN-EN ISO 16474-2:2014-02,met.A 

PN-EN ISO 105-B04:1999

Palność

Szybkość spalania Zakres: (0 – 300) mm/min

Metoda poziomego spalania

PN-ISO 3795:1996

Regulamin nr 118 EKG ONZ Seria

03

DIN 75200:1980-09

FMVSS 302:1999

Połysk pod kątem 20°, 60°, 85°

Zakres: (0 - 199) jednostek połysku

PN-EN ISO 2813:2014-11

Odporność na wilgoć

PN-EN ISO 6270-1:2018-02

PN-EN ISO 6270-2:2018-02

PN-EN 60068-2-78:2013-11

Odporność na warunki klimatyczne

PN-EN 60068-2-14:2009, Test Nb  

Mgławienie (Fogging)

Zakres: (0 – 199) jednostek połysku

Metoda połysku

Zakres: (0,1 – 5,0) mg

Metoda wagowa

DIN 75201:2011-11

SAE J 1756:2006-08

PV 3015:2019

Zawartość formaldehydu 

Zakres: (0,15 - 3) µg/ml 

Metoda spektrofotometryczna

VDA 275 (07.1994)

PV 3925:2009

VCS 1027,2739 (03.2004) 

FLTM BZ 156-01:2011 Część A

Emisja substancji organicznych

(TVOC, VOC, FOG) z materiałów

Zakres:

TVOC ≥ 0,12 µgC/g

VOC ≥ 1 µg/g

FOG ≥ 1 µg/g

Metoda TD/HS-GC-MS/FID

BOSMAL/I-7-64/04 

VDA 277 (01.1995)

VDA 278 (10.2011)

FLTM BZ 157-01:2011

PV 3341:1995

VCS 1027,2749 (03.2004)

GMW 15634:2014

Zawartość popiołu

Zakres: ≥ 5 mg popiołu

Metoda bezpośredniego spopielenia

PN-EN ISO 3451-1:2010 met. A 

PN-EN ISO 1172:2002 met. A

Odporność na uderzenie

Metoda dynamicznego uderzenia kulką

Zakres 1-90 N

ISO 4532:1991

Oznaczenie odporności powłok na uderzenie kamieniem (śrutem)  Metoda wielouderzeniowa i pojedynczego uderzenia

PN-EN ISO 20567-1:2017-03

DIN 55996-1:2001-04

Wykrywanie nieszczelności metodą zanurzenia pod wodą Metoda 2

PN-EN 60068-2-17:2001, Próba Qc

Wyroby z tworzyw sztucznych, tkanin, włóknin, pianek, gum, powlekane oraz niepowlekane

Zapach

Zakres: (1-6) jednostek 

Metoda sensoryczna

VDA 270:2016

PV 3900:2000

FLTM BO 131-03:2017

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby z tworzyw sztucznych, tkanin, włóknin, pianek, gum i skóry

Emisja lotnych związków organicznych

(LZO) 

Metoda komorowa 

Oznaczanie całkowitego stężenia lotnych związków organicznych (LZO)

Zakres: (0,1 – 30) ppm

Metoda detekcji płomieniowojonizacyjnej (FID)

ISO 12219-4:2013

ISO 12219-6:2017

GS 97014-3:2014

VDA 276-1:2005

PV 3942:2016

Oznaczanie formaldehydu i innych związków karbonylowych emitowanych w komorze środowiskowej

Zakres:

Formaldehyd (3,0 – 5000) µg/m3

Acetaldehyd  (5,0 – 5000) µg/m3 

Aceton (21,0 – 5000) µg/m3

Akroleina (16,0 – 5000) µg/m3

Aldehyd izowalerianowy (10 – 5000) µg/m3

Aldehyd krotonowy (13,0 – 5000) µg/m3

Aldehyd propionowy (12,0 – 5000) µg/m3

Aldehyd m,p-toluilowy (19,0 – 5000) µg/m3

Aldehyd o-toluilowy (13,0 – 5000) µg/m3

Aldehyd walerianowy (11,0 – 5000) µg/m3

Benzaldehyd (10,0 – 5000) µg/m3

2-butanon (3,0 – 5000) µg/m3

Butyraldehyd (15,0 – 5000) µg/m3

2,5-dimetylo benzaldehyd (14,0 – 5000) µg/m3

Cykloheksanon (2,0 – 5000) µg/m3

Heksanal (11,0 – 5000) µg/m3

Heptanal (8,0 – 5000) µg/m3

Oktanal (2,0 – 5000) µg/m3

Nonanal (5,0 – 5000) µg/m3

Dekanal (3,0 – 5000) µg/m3

Metakroleina (8,0 – 5000) µg/m3

Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)

ISO 16000-3:2011

BOSMAL/I-7-89/01

Oznaczanie lotnych związków organicznych (LZO) emitowanych w komorze środowiskowej

Zakres:

-               suma (0,050 – 10,0) mg/m3

-               indywidualne: (1,0 - 350) µg/m3

Metoda chromatografii gazowej z termodesorpcją, detekcją płomieniowo-jonizacyjną

i spektrometrią mas (TD-GC-FID-MS)

ISO 16000-6:2011

Identyfikacja związków organicznych 

Metoda chromatografii gazowej z termodesorpcją i detekcją spektrometrią mas (TD-GC-MS) z wykorzystaniem biblioteki widm masowych NIST14

ISO 16000-6:2011

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby metalowe, z tworzyw sztucznych powlekane powłokami malarskimi i galwanicznymi oraz niepowlekane

Zawartość Pb, Cd

Zakres: Pb (0,002 – 0,1) %

Cd (0,001 – 0,1) %

Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

BOSMAL/I-7-43/06

Powłoki galwaniczne i powłoki malarskie na podłożu metalowym i z tworzyw (wyroby metalowe i wyroby z tworzyw)

Zawartość chromu (Cr VI) 

Zakres: (0,01 - 1) µg/cm

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 3613:2011

Odporność korozyjna na działanie zmiennych warunków środowiskowych, solno-wilgotnościowych

ASTM G85-11, met. A3

PN-EN ISO 11997-1:2017, cykl B

VDA 621-415:1982

Odporność korozyjna na działanie mgły solnej

Metoda NSS

ISO 9227:2017

ASTM B117-16

DIN 50021:1988-06

FIAT 50180 (12.2007)

Odporność korozyjna na działanie mgły solnej

Metoda AASS

ISO 9227:2017

DIN 50021:1988-06

FIAT 50180 (12.2007)

Odporność korozyjna na działanie mgły solnej

Metoda CASS

ISO 9227:2017

DIN 50021:1988-06

FIAT 50180 (12.2007)

Odporność korozyjna w atmosferze dwutlenku siarki z kondensacją wilgoci

PN-EN ISO 6988:2000

PN-EN ISO 3231:2000

Przyczepność:

Metoda siatki nacięć

 

PN-EN ISO 2409:2013-06

Metoda odrywania

PN-EN ISO 4624:2004

ISO 4624:2016

Metodami śrutowania, zginania, nawijania, rys, zmian temperatury

BOSMAL/I-7-63/03

Grubość powłok:

Zakres: (0 - 1000) µm

Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 2178:2016-06

PN-EN ISO 2361:1998

PN-EN ISO 2808:2008, met. 7C

Grubość powłok:

Zakres: (10 - 1000) µm

Metoda prądów wirowych

PN-EN ISO 2808:2008, met. 7D

Metoda mikroskopowa

PN-EN ISO 1463:2006

PN-EN ISO 2808:2008, met. 6A

Odporność na działanie cieczy

PN-EN ISO 2812-1:2018-01

Elastyczność

Metoda zginania na sworzniu

PN-EN ISO 1519:2012

Twardość

Metoda ołówkowa

PN-EN ISO 15184:2013-04

Odporność na uderzenie

(odkształcenie)

Metoda spadającego ciężarka

PN-EN ISO 6272-1:2011

Odporność na ścieranie

Metoda swobodnie spadającego materiału ściernego

PN-C-81516:1976 p. 2.2 (Metoda A)

Metoda Tabera

ISO 15082:2016

PN-EN ISO 7784-2:2016-05

Odporność na działanie zmiennych temperatur

PN-EN 60068-2-14:2009 Test Na

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby metalowe

Twardość HBW

Zakres:

70-200 HBW1/10

70-200 HBW2,5/62,5

100-450 HBW2,5/187,5

100-200 HBW5/250

100-450 HBW5/750

100-450 HBW10/3000

Metoda Brinella

PN-EN ISO 6506-1:2014-12

Twardość Rockwella

Zakres:

50-88 HRA

20-100 HRB

20-70 HRC

Metoda Rockwella

PN-EN ISO 6508-1:2016-10

Wyroby metalowe

Twardość HV

Zakres:

100-750 HV5

100-750 HV10

100-750 HV30

Metoda Vickersa

PN-EN ISO 6507-1:2018-05

Mikrotwardość HV

Zakres: 

250-1000 HV0,05

100-1000 HV0,1

100-1000 HV0,3

50-1000 HV0,5

50-1000 HV1

Metoda Vickersa

PN-EN ISO 6507-1:2018-05

Praca łamania: KV2 i KU

Zakres:

Początkowa energia młota: 300 J

Temperatura badania:

-  23 ±5 °C,

-  temperatura obniżona do - 40 °C.

Próba udarności sposobem

Charpy’ego

PN-EN ISO 148-1:2017-02

Właściwości mechaniczne:

-    granica plastyczności Re

-    umowna granica plastyczności Rp

-    wytrzymałość Rm

-    wydłużenie A

-    przewężenie Z

Zakres: do 150 kN

Próba rozciągania w temperaturze pokojowej

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 met. A i B

Wielkość ziarna

Metoda porównawcza wg skali

wzorców

Metoda siecznych

Metoda zliczania ziaren

Mikroskopia optyczna

PN-EN ISO 643:2013-06

ASTM E112-13

Mikrostruktura:

Zakres:

Mikrostruktury materiałów w stanie surowym, odlewanych, wyżarzonych, po obróbce cieplnej, cieplnochemicznej, po obróbce plastycznej

Mikroskopia optyczna

BOSMAL/I-7-44/05

PN-EN ISO 945-1:2018-04

PN-H-04661:1975

PN-H-04505:1966

ASTM A247-17

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby metalowe

Makrostruktura:

- wady powierzchniowe, - wady wewnętrzne. Ocena wizualna

Mikroskopia optyczna

BOSMAL/I-7-45/05

Rury metalowe o pełnym przekroju kołowym (ømax= 50 mm)

Zdolność do odkształcenia plastycznego

Metoda spłaszczania

PN-EN ISO 8492:2014-02

Zdolność do odkształcenia plastycznego

Metoda roztłaczania

PN-EN ISO 8493:2005

Metalowe części złączne: śruby, nakrętki (od M5 do M22), wkręty, podkładki

Nieciągłości powierzchni 

Ocena wzrokowa

PN-EN ISO 6157-2:2006

PN-EN 26157-1:1998

Nieciągłości gwintu 

Ocena wzrokowa 

Mikroskopia optyczna

PN-EN 26157-3:1998

Właściwości mechaniczne

Metoda rozciągania

PN-EN ISO 898-1:2013-06, bez p.9.13

PN-EN ISO 898-5:2012 bez p. 9.4

PN-EN 28839:1999

PN-EN ISO 6157-2:2006

PN-EN ISO 898-2:2012

PN-EN ISO 898-2:2012/Ap1:2016-

05 

PN-EN 2320:2016-02, bez p. 9.3

Wyroby z materiałów ferromagnetycznych

Powierzchniowe nieciągłości

materiałowe

Metoda magnetyczno proszkowa MT

BOSMAL/I-7-08/08

Spiekane wyroby metalowe

Twardość pozorna

PN-EN ISO 4498:2010

Zakres: 

70-200 HBW1/10 

70-200 HBW2,5/62,5

100-450 HBW2,5/187,5

100-200 HBW5/250

100-450 HBW5/750

100-450 HBW10/3000

Metoda Brinella

PN-EN ISO 6506-1:2014-12

Zakres: 

50-88 HRA 

20-100 HRB

20-70 HRC

Metoda Rockwella

PN-EN ISO 6508-1:2016-10

Zakres:

100-750 HV5

100-750 HV10

100-750 HV30

Metoda Vickersa

PN-EN ISO 6507-1:2018-05

Wytrzymałość na zgniatanie promieniowe

Metoda ściskania

PN-EN ISO 2739:2012

Spiekane wyroby metalowe

Gęstość

Metoda wagowa

PN-EN ISO 2738:2001 p. 9.1

Zawartość oleju

Metoda wagowa

PN-EN ISO 2738:2001 p. 9.2

Porowatość otwarta

Metoda wagowa

PN-EN ISO 2738:2001 p. 9.3

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby ze stopów żelaza

Określenie zawartości wtrąceń w stali

Metoda A

Mikroskopia optyczna

PN-H-04510:1964

ASTM E45-18

Głębokość odwęglenia 

Metoda metalograficzna 

Metoda rozkładu twardości

PN-EN ISO 3887:2018-03

Umowna grubość warstwy hartowanej

powierzchniowo

Metoda rozkładu twardości

PN-ISO 3754:1999

Umowna grubość warstwy nawęglonej

i zahartowanej

Metoda rozkładu twardości

PN-EN ISO 2639:2005

Zawartość węgla i siarki Zakres: 

C (0,01 - 4,5) %

S (0,005 - 0,6) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją w IR

PN-EN ISO 15350:2010

Zawartość azotu 

Zakres: (0,005 - 0,5) %

Metoda termokonduktometryczna

PN-EN ISO 10720:2009

Wyroby ze stopów żelaza

Zawartość Mn, Si, P, Cr, Ni, Mo, Co, Al, Cu, Pb, Ti, Nb, V, Sn Zakres:

Mn (0,002 – 4,0) %

Si (0,030 - 3,5) %

P     (0,010 – 1,0) %

Cr (0,002 – 25,0) %

Ni (0,002 -12,0) %

Mo (0,010 – 10,0) %

Co (0,005 – 10,0) %

Al (0,0050 – 10,0) %

Cu (0,0050 – 4,0 6,0) %

Pb (0,10 - 0,5) %

Ti (0,010 - 1,5) %

Nb (0,010 – 2,0) %

V     (0,010 – 2,0) %

Sn (0,010 – 0,40) %

Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

BOSMAL-I-7-43/06

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby ze stopów żelaza

Zawartość Mn, Si, P, Cr, Ni, Cu, W, V, Al, Ti, Mo, Nb, Co, Sn

Zakres:

Mn (0,020 – 12,0) %

Si (0,10 – 4,0) %

P     (0,020 – 1,0) %

Cr (0,020 – 26,0) %

Ni (0,010 – 22,0) %

Cu (0,020 – 4,1) %

W (0,020 – 18,0) %

V     (0,020 – 4,0) %

Al (0,010 – 1,5) %

Ti (0,005 – 1,5) %

Mo (0,010 – 5,0) % Nb (0,010 – 2,5) %

Co (0,20 – 12,5) %

Sn (0,010 – 0,40) %

Metoda fluorescencyjnej spektrometrii

rentgenowskiej z dyspersją fali (WDXRF)

BOSMAL/I-7-90/02

Wyroby ze stopów miedzi

Zawartość Sn, Pb, Fe, Mn, Si, Al, Ni, P, Zn Zakres:

Sn (0,005 - 10) %

Pb (0,005 - 12) %

Fe (0,010 - 6,5) %

Mn (0,010 - 6) %

Si (0,030 - 5) %

Al (0,005 - 6) %

Ni (0,010 - 10) %

P     (0,010 - 0,5) %

Zn (0,030 -10) %

Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

BOSMAL/I-7-43/06

Zawartość P

Zakres:

(0,005 - 1,3) %

Metoda spektrofotometryczna

PN-H-04740-11:1981 p.1

PN-H-04745-05:1981 p.1

Średnia wielkość ziarna. 

Metoda porównawcza

PN-EN ISO 2624:1997

Wyroby z aluminium i jego stopów

Zawartość Si, Mg, Mn, Cu, Ni, Fe, Sn, Zn, Pb, Cr, Ti

Zakres:

Si (0,030 - 15) %

Mg (0,010 - 12) %

Mn (0,010 - 2,5) %

Cu (0,005 - 6) %

Ni (0,010 - 2,5) % Fe (0,20 - 2) %

Sn (0,005 - 0,5) %

Zn (0,010 - 5) %

Pb (0,005 - 2,5) %

Cr (0,005 - 0,6) %

Ti (0,010 - 0,5) %

Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

BOSMAL/I-7-43/06

 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby z aluminium i jego stopów

Zawartość Fe, Si, Cu, Zn, Mg, Mn, Ni, Pb, Sn, Cr, Ti, Zr

Zakres:

Fe (0,10 – 1,0) %

Si (0,10 – 1,5) %

Cu (0,010 – 5,0) %

Zn (0,020 – 5,0) %

Mg (0,010 – 2,0) %

Mn (0,010 – 1,5) %

Ni (0,010 – 1,5) %

Pb (0,010 – 0,50) %

Sn (0,010 – 0,20) %

Cr (0,010 – 0,30) %

Ti (0,010 – 0,25) %

Zr (0,010 – 0,20) %

Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali (WDXRF)

BOSMAL/I-7-90/02

Wyroby z cynku i jego stopów

Zawartość Al, Cu, Fe, Mg, Pb, Sn

Zakres:

Al. (0,10 – 10,0) %

Cu (0,050 - 4,0) %

Fe (0,010 - 1,0) %

Mg (0,010 - 1,0) %

Pb (0,001 - 0,1) %

Sn (0,001 - 0,1) %

Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

BOSMAL/I-7-43/06

Części samochodowe

(np. wymienniki ciepła, przewody, obudowy)

Oznaczanie czystości wewnętrznej

DIN 8964-1:1996-03

BOSMAL/I-7-48/03

Oleje eksploatacyjne i przemysłowe

Identyfikacja rodzaju oleju

Metoda spektrometryczna w podczerwieni (FTIR)

BOSMAL/I-7-41/05

Lepkość kinematyczna w temp. 40 °C

Zakres: (2 - 200) mm2/s

Metoda kapilarna

Lepkość dynamiczna (z obliczeń)

PN-EN ISO 3104:2004

Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C

Zakres: (2 - 25) mm2/s

Metoda kapilarna

Lepkość dynamiczna (z obliczeń)

PN-EN ISO 3104:2004

Liczba kwasowa

Zakres: (0,1 - 5,0) mg KOH/g

Metoda miareczkowania potencjometrycznego

PN-C-04049:1988

ASTM D664-17

Liczba zasadowa

Zakres: (1,0 - 15,0) mg KOH/g

Metoda miareczkowania potencjometrycznego

PN-C-04049:1988

ASTM D4739-17

Zawartość paliwa

Zakres: (0,5 - 12) % (m/m)

Metoda chromatograficzna

BOSMAL/I-7-86/01

ASTM D3524-14

 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Smary

Temperatura kroplenia

Zakres: (130 – 300) ºC

Metoda wizualna

PN-ISO 2176:2011

Penetracja penetratorem ze stożkiem

Zakres: < 400

PN-ISO 2137:2011

Paliwa silnikowe

Zawartość benzenu 

Zakres: (0,1 - 20) % (V/V)

Metoda spektrometryczna w podczerwieni (FTIR)

PN-EN 238:2000

PN-EN 238:2000/A1:2008

Skład frakcyjny 

Zakres: < 400 ºC

Metoda destylacji normalnej

PN-EN ISO 3405:2012

Zawartość żywic nieprzemywanych i żywic przemywanych

Zakres: (0,5 – 30) mg/100 ml

Metoda wagowa

PN-EN ISO 6246:2017-05

Działanie korodujące na miedź

Metoda wizualna

PN-EN ISO 2160:2004

Gęstość

Zakres: (0,700 - 0,950) g/cm

Metoda oscylacyjna

PN-EN ISO 12185:2002

Temperatura zapłonu w tyglu

zamkniętym

Zakres: < 200 ºC

Metoda Martensa-Pensky’ego

PN-EN ISO 2719:2016-08 met. A

Płyny hamulcowe

Barwa

Metoda wizualna

PN-C-40005:2002 p. 5.2

Temperatura wrzenia 

Zakres: < 300ºC 

Metoda destylacyjna

PN-C-40005:2002 p. 5.3

Odczyn (wartość pH) 

Zakres: 3 –12

Metoda potencjometryczna

PN-C-40005:2002 p. 5.6

Stabilność termiczna

Metoda destylacyjna

PN-C-40005:2002 p. 5.7.3

Odparowanie

Metoda wagowa

PN-C-40005:2002 p. 5.10

Płyny chłodzące

Pozostałość po spopieleniu 

Metoda wagowa

PN-C-40008-02:1992

Temperatura wrzenia 

Zakres: < 300ºC 

Metoda destylacyjna

PN-C-40008-03:1992

Odczyn (wartość pH) 

Zakres: 3 - 12

Metoda potencjometryczna

PN-C-40008-04:1992

Rezerwa alkaliczna

Metoda miareczkowa

PN-C-40008-05:1993

 

Zakład Badań Zespołów (BS) ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Części, zespoły i elementy maszyn

Siły: zrywania, wyrywania, wciskania, otwierania i zamykania, włączania i wyłączania, manewrowania, 

Zakres: (10 N ÷ 100 kN)

BOSMAL/I-7-25/06

Odporność na zmienne obciążenie

mechaniczne

Zakres: siła (± 100 kN)

przemieszczenie (0 ÷ 250 mm) moment siły (± 6000 Nm)

- kąt (0 ÷ 90°)

BOSMAL/I-7-74/01

Części, zespoły i elementy maszyn oraz inne elementy konstrukcyjne

Zależności pomiędzy obciążeniem: siła, moment siły, a odkształceniem takim jak: przemieszczenie, wydłużenie, ugięcie, kąt skręcenia

Zakres:

-               siła (±100 kN)

-               moment siły (± 5650 Nm)

-               przemieszczenie (0 ÷ 250 mm)

-               kąt (0 ÷ 90°)

-               Metoda: pomiar bezpośredni lub pośredni

BOSMAL/I-7-100/01

Mechaniczne części sprzęgające zespołów pojazdów

Wytrzymałość na obciążenie dynamiczne

Wytrzymałość statyczna

Próba stanowiskowa

Regulamin EKG ONZ nr 55 Seria 01, Zał. 6

Zaczepy holownicze

Wytrzymałość na obciążenie statyczne  Próba stanowiskowa

Rozporządzenie (UE) 1005/2010,

Zał. 2

Pojazdy kategorii M, N

Poziom hałasu zewnętrznego podczas jazdy i na postoju metodą pomiaru

ciśnienia akustycznego

Zakres (25 ÷ 140) dB 

Metoda bezpośrednia

Regulamin nr 51 EKG ONZ Seria

02 Annex 3 p. 3.1; 3.2, Annex 8 p.

3.1

PN-ISO 362:2003

PN-ISO 7188:2003

Amortyzatory

Siły tłumienia metodą bezpośredniego pomiaru podczas symulowanego

funkcjonowania

Zakres: do 25 kN

BOSMAL/I-7-51/03

Pompy hamulcowe hydraulicznych układów hamulcowych w pojazdach samochodowych i przyczepach

Szczelność hydrauliczna metodą ilościową, jakościową lub ilościowo – jakościową

Zakres: do 110 MPa

BOSMAL/I-7-18/05

Symulowane funkcjonowanie

BOSMAL/I-7-26/03

Odporność na wielokrotne zadziałanie powtarzalnych cykli ciśnieniowych metodą symulowanego funkcjonowania

BOSMAL/I-7-23/06

Złącza przewodów hamulcowych

pojazdów samochodowych i przyczep

Szczelność hydrauliczna metodą ilościową, jakościową lub ilościowo – jakościową

Zakres: do 110 MPa

BOSMAL/I-7-18/05

Cylinderki hamulcowe pojazdów samochodowych i przyczep

Szczelność hydrauliczna metodą ilościową, jakościową lub ilościowo – jakościową

Zakres: do 110 MPa

BOSMAL/I-7-18/05

Odporność na wielokrotne zadziałanie powtarzalnych cykli ciśnieniowych metodą symulowanego funkcjonowania

BOSMAL/I-7-23/06

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Zaciski hamulcowe pojazdów samochodowych

Szczelność hydrauliczna metodą ilościową, jakościową lub ilościowo – jakościową

Zakres: do 110 MPa

BOSMAL/I-7-18/05

Odporność na wielokrotne zadziałanie powtarzalnych cykli ciśnieniowych metodą symulowanego funkcjonowania

BOSMAL/I-7-23/06

Przewody metalowe hydraulicznych układów hamulcowych pojazdów samochodowych

Szczelność hydrauliczna metodą ilościową, jakościową lub ilościowo – jakościową

Zakres: do 110 MPa

BOSMAL/I-7-18/05

Przewody z końcówkami spęczonymi, otwory gwintowane, złączki wkrętne oraz końcówki przewodów giętkich

Minimalne ciśnienie rozrywające metodą

bezpośredniego pomiaru 

Zakres: do 110 MPa

BOSMAL/I-7-19/04

Wyroby inne poddawane działaniu ciśnienia hydraulicznego

Szczelność hydrauliczna metodą

ilościową lub jakościową

Zakres: do 110 MPa 

Metoda bezpośrednia

BOSMAL/I-7-18/05

Minimalne ciśnienie rozrywające metodą

bezpośredniego pomiaru 

Zakres: do 110 MPa

Metoda bezpośrednia

BOSMAL/I-7-19/04

Odporność na wielokrotne zadziałanie powtarzalnych cykli ciśnieniowych metodą symulowanego funkcjonowania

Zakres: (0 ÷ 250) bar 

Metoda bezpośrednia

BOSMAL/I-7-23/06

Skrzynki przekładniowe samochodów

Trwałość kół zębatych i łożysk metodą symulowanego funkcjonowania

BOSMAL/I-7-17/03

Części, zespoły i elementy układu napędowego pojazdów

ciężkich

Sprawność 

Próba stanowiskowa

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE)

2017/2400 Załącznik VI punkt 3

Tarcze hamulcowe, bębny hamulcowe oraz okładziny cierne hamulców tarczowych i bębnowych w pojazdach kategorii M1 i N1

Właściwości cierne 

Zużycie

Trwałość

Odporność na obciążenie 

Odporność na temperaturę 

Tarcie dynamiczne

Metoda badania hamulca w skali

rzeczywistej na stanowisku dynamometrycznym ze zredukowanym momentem bezwładności do jednego koła

Regulamin nr 90 EKG ONZ Seria 02

Annex 3, Annex 4, Annex 9, Annex 11

BOSMAL/I-7-91/01

BOSMAL/I-7-93/01

BOSMAL/I-7-94/01

Regulamin nr 13 EKG ONZ Seria 11

Annex 4, Annex 11, Annex 15, Annex

19

BOSMAL/I-7-96/01

BOSMAL/I-7-97/01

Regulamin nr 13H EKG ONZ Seria 01

Annex 3, Annex 7

BOSMAL/I-7-98/01

BOSMAL/I-7-99/01

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Tarcze hamulcowe, bębny hamulcowe oraz okładziny cierne hamulców tarczowych i bębnowych w pojazdach kategorii L1, L2, L3, L4 i L5

Właściwości cierne 

Zużycie

Trwałość

Odporność na obciążenie 

Odporność na temperaturę 

Tarcie dynamiczne

Metoda badania hamulca w skali rzeczywistej na stanowisku dynamometrycznym ze zredukowanym momentem bezwładności do jednego koła

Regulamin nr 78 EKG ONZ Seria 03

Tarcze hamulcowe, bębny hamulcowe oraz okładziny cierne hamulców tarczowych i bębnowych oraz zaciski hamulcowe w pojazdach

kategorii M1 i N1 oraz L1, L2, L3, L4 i L5

Właściwości cierne 

Współczynnik tarcia 

Wskaźniki efektywne

ISO 11157:2005

ISO 15484:2008

ISO 26867:2009

JASO C406:2000

SAE J2784:2009-09

SAE J2522:2014-09

JASO C436:1999

JASO C442:1977

JASO C443:2009

Zużycie

SAE J2707:2012-10

JASO C456:1984

JASO C427:2009

Zużycie temperaturowe

SAE J2707:2012-10

Trwałość

JASO C419:2006

Odporność na temperaturę

SAE J2928:2012-07

Hałas emitowany przez hamulec

SAE J2521:2013-04

Zaciski hamulcowe w pojazdach kategorii M1 i N1 oraz L1, L2, L3, L4 i L5

Odporność na działanie ciśnienia, temperatury i momentu hamującego

JASO C459:2010

Napędy elektryczne

Poziom hałasu metodą pomiaru ciśnienia akustycznego w komorze akustycznej w zakresie poziomu ogólnego, w pasmach tercjowych lub oktawowych

BOSMAL/I-7-42/03

 

Zakład Badań Silników (BH) ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Silniki spalinowe tłokowe

(o mocy maksymalnej 500 kW)

Pomiar mocy netto na hamowni silnikowej

Regulamin nr 85 EKG ONZ Seria 00

Dyrektywa 80/1269/EWG ze zmianami i korekcjami aż do Dyrektywy 1999/99/WE

Zadymienie spalin 

Zakres (0 – 60) % 

Metoda absorpcji światła

Regulamin nr 24 EKG ONZ Seria 03

Dyrektywa 72/306/EWG ze zmianami i korekcjami aż do

Dyrektywy 2005/21/WE

Parametry pracy:  moment obrotowy  zakres: (0 ÷ 3000) Nm;  metoda: tensometryczna  moc silnika:

zakres: (0 ÷ 500) kW;  metoda: z obliczeń  prędkość obrotowa: zakres: (0 ÷ 10000) obr/min; 

metoda: impulsowa zużycie paliwa:  zakres: (0 ÷ 150) kg/h; metoda: grawimetryczna  zużycie powietrza: 

zakres: (0 ÷ 2400) kg/h; metoda: termoanemometryczny

Stężenie: CO, CO2, N2O, NO2, NOx, THC, CH4, NMHC, NH3 CO:

zakres: (0 ÷ 10) %;  metoda: NDiR CO2:

zakres: (0 ÷ 20) %;  metoda: NDiR N2O:

zakres: (0 ÷ 0,001) %; 

metoda: CLD NO2:

zakres: (0 ÷ 0,01) %;  metoda: CLD NOx:

zakres: (0 ÷ 0,01) %;  metoda: CLD THC:

zakres: (0 ÷ 0,02) %; 

metoda: FID CH4:

zakres: (0 ÷ 0,02) %; 

metoda: FID NMHC:

zakres: (0 ÷ 0,02) %; 

metoda: FID NH3:

zakres: (0 ÷ 0,001) %; 

metoda: LDD

PM – masa cząstek stałych: metoda: grawimetryczna

PN - liczba cząstek stałych metoda laserowa

Regulamin nr 49 EKG ONZ Seria 06

Rozporządzenie (UE) 2016/1628

Przepisy US EPA, Code of Federal

Regulation (CFR) Title 40 – Protection of Environment, Part 1039, 1042, 1065, 1068.

Normy UN IMO Tier I, II, III, Annex VI 2008, wyd. 2017

Dyrektywa 94/25/WE ze zmianami wprowadzonymi przez Dyrektywę 2003/44/EC, Rozporządzenie UE nr 1025/2012 i Dyrektywę 2013/53/UE

Swiss Federal Ordinance on Air

Pollution Control (OAPC) Appendix

4, Section 31, paragraph 1 and 2;

Section 32 paragraph 2 SN 277206)

Regulamin EKG ONZ nr 96 Seria 04

Regulamin EKG ONZ nr 120 Seria

01

Regulamin EKG ONZ nr 132 Seria

01

Regulamin EKG ONZ nr 143 Seria 00

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Silniki spalinowe tłokowe

(o mocy maksymalnej 500 kW)

Badania stanowiskowe silników

BOSMAL/I-7-46/03

Układy tłumiące pojazdów silnikowych M1 i N1 jako części zamienne

Pomiar przeciwciśnienia układu tłumiącego

Regulamin nr 59 EKG ONZ Seria 02

Silniki elektryczne

(o mocy maksymalnej 500 kW)

Pomiar mocy netto i maksymalnej

mocy po 30 minutach na hamowni silnikowej

Regulamin nr 85 EKG ONZ Seria 00

Pojazdy kategorii M i N z silnikami o ZI i ZS, w tym hybrydowe

Emisja zanieczyszczeń gazowych i substancji stałych spalin dla

temperatur otoczenia od 14°C do 30°C

(Próba Typu I)

Stężenie: CO, CO2 NO2 , NOx, THC, CH4, PM,PN:

Zakres:

-               CO: (0 – 12)%;

-               CO2: (0 – 20)%

Metodą NDiR

-               NO2 , NOx: (0 – 1)%

Metodą CLD;

-               THC: (0 – 5)%

Metoda FID;

-               CH4: (0 – 0,05)%

Metoda chromatograficzna GC-FID;

-               CH4: (0 – 2,5)%

Metoda FID;

-               O2: (0 – 22)%,

Metoda PMD

-               PM – metodą grawimetryczna;

- PN – metoda laserową.

Emisja: CO, CO2 NO2 , NOx, THC,

CH4, NMHC, PM, PN (z obliczeń)

Regulamin nr 83 EKG ONZ Seria 07

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 ze zmianami aż do Rozp. (UE) nr 459/2012

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2017/1347

Dyrektywa 70/220/EWG ze zmianami aż do Dyrektywy 2003/76/WE

Global Technical Regulations (GTR) ONZ Nr 15

Rozporządzenie (UE) nr 2017/1151 ze zmianami aż do Rozporządzenia

(UE) nr 2017/1347

Emisja zanieczyszczeń gazowych w rzeczywistych warunkach jazdy

Pomiar stężeń:

CO – metoda NDIR; zakres (0 – 15)%

NO – metoda NDUV;   zakres (0 – 5000) ppm

NO2 – metoda NDUV; zakres (0 – 2500) ppm 

CO2 – metoda NDIR; zakres (0 – 20)% 

THC – metoda FID; zakres (0 – 10000) ppmC3

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2017/1347

Rozporządzenie (UE) nr 2017/1151 ze zmianami aż do Rozporządzenia

(UE) nr 2017/1347

Emisja tlenku węgla na biegu jałowym

silnika (Próba Typu II)

Pomiar emisji:

-  CO – metodą podczerwieni;

Zakres: (0 – 10)%

-  CO2 – metodą podczerwieni

Zakres: (0 – 20)%

-  THC – metodą podczerwieni;

Zakres: (0 – 2)%

-  O2 – metoda chemiczna

Zakres: (0 – 25)%

Regulamin nr 83 EKG ONZ Seria 07

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 ze zmianami aż do Rozp. (UE) nr 459/2012

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2017/1347

Dyrektywa 70/220/EWG ze zmianami aż do Dyrektywy 2003/76/WE

Rozporządzenie (UE) nr 2017/1151 ze zmianami aż do Rozporządzenia

(UE) nr 2017/1347

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy kategorii M i N z silnikami o ZI i ZS, w tym hybrydowe

Emisja gazów ze skrzyni korbowej silnika metodą pomiaru podciśnienia

(Próba Typu III)

Zakres: 1 m H2O

- metoda manometryczna

Regulamin nr 83 EKG ONZ Seria 07

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 ze zmianami aż do Rozp. (UE) nr 459/2012 

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008  ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2017/1347

Dyrektywa 70/220/EWG ze zmianami aż do Dyrektywy 2003/76/WE

Rozporządzenie (UE) nr 2017/1151 ze zmianami aż do Rozporządzenia

(UE) nr 2017/1347

Trwałość urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniom gazowym metodą pomiaru emisji w testach jezdnych przed i po próbie starzenia samochodu

(Próba Typu V)

Emisja zanieczyszczeń gazowych CO i HC dla temperatury otoczenia minus 7°C (Próba Typu VI)

Pomiar stężeń:

-  CO – metodą NDiR;

Zakres: (0 – 12)%

-  THC – metodą FID;

Zakres:  (0 – 5)% 

Pomiar emisji z obliczeń

Funkcjonowanie diagnostyki pokładowej (OBD)

Pojazdy ciężarowe kategorii M i N z silnikami o ZI i ZS, w tym

hybrydowe

Emisja zanieczyszczeń gazowych w rzeczywistych warunkach jazdy

Pomiar stężeń:

CO – metoda NDIR;  zakres (0 – 15)%

NO – metoda  NDUV;  zakres (0 – 5000) ppm

NO2 – metoda NDUV; zakres (0 – 2500) ppm

CO2 – metoda NDIR; zakres (0 – 20)%

THC – metoda FID; zakres (0 – 10000) ppmC3

Rozporządzenie (WE) nr 595/2009  ze zmianami aż do Rozporządzenia

(UE) nr 2017/2400

 

Rozporządzenie (UE) nr 582/2011 ze zmianami aż do Rozporządzenia

(UE) nr 2017/2400

Pojazdy kategorii M i N z silnikami o ZI i ZS w tym hybrydowe i elektryczne

Zużycie paliwa metodą bilansu węgla

Regulamin nr 101 EKG ONZ Seria 01

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 ze zmianami aż do Rozp. (UE) nr 459/2012

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2017/1347

Dyrektywa 80/1268/EWG ze zmianami aż do Dyrektywy 2004/3/WE

Global Technical Regulations (GTR) ONZ Nr 15

Rozporządzenie (UE) nr 2017/1151 ze zmianami aż do Rozporządzenia

(UE) nr 2017/1347

Zużycie energii elektrycznej metodą bilansu energetycznego

Zasięg pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną

Natężenie prądu: zakres (0 – 500) A

Napięcie: zakres (0 – 1500) V

Regulamin nr 101 EKG ONZ Seria

01 

Rozporządzenie (UE) nr 2017/1151 ze zmianami aż do Rozporządzenia

(UE) nr 2017/1347

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy z silnikami o ZI i ZS

Emisja zanieczyszczeń gazowych na biegu jałowym i podwyższonym biegu jałowym silnika metodą bezpośredniego pomiaru stężenia w spalinach nierozcieńczonych 

Pomiar stężeń:

-  CO – metodą podczerwieni ; 

Zakres: (0 – 10)%

-  CO2 – metodą podczerwieni 

Zakres: (0 – 20)%

-  THC – metodą podczerwieni;

Zakres: (0 – 2)%

-  O2 – metoda chemiczna 

Zakres: (0 – 25)%

Rozporządzenie MI z dnia 31.12.2002 (D.U. Nr 32, poz. 262 z 2003) § 9.1 p.2 i 3, Załącznik 2, ze zmianami aż do Rozp. MT z dnia 09.01.2013, Poz.30

Dyrektywa 2009/40/WE ze zmianami z dyrektywy 2010/48/UE

Regulamin nr 24 EKG ONZ Seria 03

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 ze zmianami aż do Rozp. (UE) nr 459/2012

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2017/1347

Rozporządzenie (UE) nr 2017/1151 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2017/1347

Zadymienie spalin 

Zakres: (0 – 60)% 

Metoda absorpcji światła

Katalizatory przeznaczone na części zamienne do pojazdów kategorii M i N z silnikami o ZI i ZS

Skuteczność działania metodą porównawczego pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych

Regulamin nr 103 EKG ONZ Seria 00

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 ze zmianami aż do Rozp. (UE) nr 459/2012 

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008

(18.07.2008) ze zmianami aż do

Rozporządzenia (UE) nr 2017/1347

Rozporządzenie (UE) nr 2017/1151 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2017/1347

Pojazdy kategorii M i N  wyposażone w dodatkowe układy zasilania LPG i CNG

Emisja zanieczyszczeń gazowych Stężenie: CO, CO2, NO2 , NOx, THC, CH4.

Zakres:

-               CO: (0 – 12)% ;

-               CO2: (0 – 20)%

Metodą NDiR

-               NO2 , NOx: (0 – 1)%

Metodą CLD;

-               THC: (0 – 5)%

Metoda FID;

-               CH4 : (0 – 0,05)%

Metoda chromatograficzna GC-FID;

-               CH: (0 – 2,5)%

Metoda FID;

-               O2: (0 – 22)%,

Metoda PMD

Emisja: CO, CO2 NO2 , NOx, THC, CH4,

NMHC (z obliczeń)

Regulamin nr 115 EKG ONZ Seria 00

Zużycie paliwa metodą bilansu węgla

Moc maksymalna na kołach samochodu 

Metoda tensometryczna

Zakres: (0 – 258) kW

Funkcjonowanie diagnostyki pokładowej OBD

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy kategorii M i N z silnikami o ZI i ZS

Emisja zanieczyszczeń gazowych i substancji stałych spalin - Testy JC08 Stężenie: CO, CO2 NO2, NOx, THC, CH4, PM, PN:

Zakres:

-               CO: (0 – 12)% ;

-               CO2: (0 – 20)%

Metodą NDiR

-               NO2 , NOx: (0 – 1)%

Metodą CLD;

-               THC: (0 – 5)%

Metoda FID;

-               CH4: (0 – 0,05)%

Metoda chromatograficzna GC-FID;

-               CH4: (0 – 2,5)%

Metoda FID;

-               O2: (0 – 22)%,

Metoda PMD

-               PM – metodą grawimetryczna;

- PN – metoda laserową.

Emisja: CO, CO2 NO2 , NOx, THC,

CH4, NMHC, PM, PN (z obliczeń)

TRIAS 31-J042(2)-02 

TRIAS 31-J042(3)-02

Attachment 42 – Technical Stand.

Emisja CO, HC, CO2 na biegu jałowym

silnika

Pomiar podciśnienia w skrzyni korbowej silnika

Zużycie paliwa – Testy JC08

TRIAS 99-006-01

Pojazdy dwu- lub trzykołowe oraz czterokołowe, w tym hybrydowe i elektryczne

Emisja zanieczyszczeń gazowych i substancji stałych spalin 

(Badanie Typu I)

Stężenie: CO, CO2 NO2 , NOx, THC, CH4, PM,PN:

Zakres:

-               CO: (0 – 12)%;

-               CO2: (0 – 20)%

Metodą NDiR

-               NO2 , NOx: (0 – 1)%

Metodą CLD;

-               THC: (0 – 5)%

Metoda FID;

-               CH4 : (0 – 0,05)%

Metoda chromatograficzna GC-FID;

-               CH: (0 – 2,5)% Metoda FID;

-               O2: (0 – 22)%,

Metoda PMD

-               PM – metodą grawimetryczna;

- PN – metoda laserową.

Emisja: CO, CO2 NO2 , NOx, THC,

CH4, NMHC, PM (z obliczeń)

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

Rozporządzenie (UE) nr 134/2014

Global Technical Regulations (GTR)

ONZ Nr 2

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy dwu- lub trzykołowe oraz czterokołowe, w tym hybrydowe i elektryczne

Emisja tlenku węgla na biegu jałowym

silnika (Badanie Typu II)

Pomiar emisji:

-  CO – metodą podczerwieni ; 

Zakres: (0 – 10)%

-  CO2 – metodą podczerwieni 

Zakres: (0 – 20)%

-  THC – metodą podczerwieni; 

Zakres: (0 – 2)%

-  O2 – metoda chemiczna 

Zakres: (0 – 25)%

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

Rozporządzenie (UE) nr 134/2014

Global Technical Regulations (GTR)

ONZ Nr 2

Emisja gazów ze skrzyni korbowej silnika metodą pomiaru podciśnienia

(Badanie Typu III)

Zakres: 1 m H2O

- metoda manometryczna

Emisja CO2, zużycie paliwa, zużycie energii elektrycznej oraz zasięg przy zasilaniu energią elektryczną metodą bilansu węgla i bilansu energetycznego

Badanie Typu VII

Moc maksymalna na kołach samochodu

Metoda tensometryczna 

Zakres: (0 – 258) kW

 

 

Zakład Badań Wymienników Ciepła (BW) ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Samochodowe wymienniki ciepła i inne elementy układów wymiany ciepła

Odporność na zmianę temperatury czynnika roboczego

BOSMAL/l-7-53/02

Odporność na zmienne ciśnienie czynnika roboczego

BOSMAL/I-7-54/02

 
 

Zakład Badań Elektrotechniki i Elektroniki Samochodowej (BE) ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Elementy/zespoły wyposażenia elektrycznego i elektronicznego

Napięcie (100 x 10-6  V do 1000 V)

BOSMAL/I-7-10/05

Prąd (200 x 10-6  A do 300 A)

BOSMAL/I-7-37/05

Rezystancja

(50 x 10-6 do 100 x 1012 )

ISO 6722-1:2011

ISO 6722-1:2011/Cor.1:2012 

PN-EN 60851-5:2008

Pojemność (1pF – 100 µF)

BOSMAL/I-7-39/04

Indukcyjność (100 µH – 100 H)

BOSMAL/I-7-39/04

Części/zespoły maszyn i urządzeń

Odporność na narażenia środowiskowe:

Próby A - zimno (do -40 ±2 °C)

PN-EN 60068-2-1:2009

Próby B - suche gorąco (do 300±2°C)

PN-EN 60068-2-2:2009

Próba Cab - wilgotne gorąco stałe (30±2°C; 93±3%), (30±2°C; 85±3%) (40±2°C; 93±3%), (40±2°C; 85±3%)

PN-EN 60068-2-78:2013-11

Próba Db - wilgotne gorąco cykliczne (12h+12h)

PN-EN 60068-2-30:2008

Próba Na - zmiany temperatury

(od -40±2°C do 150±2°C)

PN-EN 60068-2-14:2009

Próba Nb - zmiany temperatury

(od -40 ± 2°C do 130 ± 2°C z szybkością ≤ 10° C/min)

PN-EN 60068-2-14:2009

Próba Z/AD

Próba złożona cykliczna temperatura/wilgotność

PN-EN 60068-2-38:2010

Próba Fc- wibracje sinusoidalne do 100 g (peak)

PN-EN 60068-2-6:2008

Próba Ea – Udary

Zakres: do 150 g (peak)

PN-EN 60068-2-27:2009

Próba Fh - Wibracje przypadkowe szerokopasmowe (random) Zakres: do 70 g (RMS)

PN-EN 60068-2-64:2008

Odporność na wodę (próby dotyczące drugiej charakterystycznej cyfry 1, 2, 3 i 4, 4K, 5, 6, 6K, 7, 8, 9, 9K)

Próba Rb 1.1 metodą rury oscylacyjnej

(maksymalny wydatek 40 l/min)

Próby Rb 2, Rb 3 i Rc 1

PN-EN 60529:2003 p. 14.2.1,

14.2.2, 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07

PN-EN 60068-2-18:2017-08

ISO 20653:2013

Odporność na przenikanie pyłu (próby pyłem dotyczące pierwszej charakterystycznej cyfry 5, 5K i 6, 6K) w komorze pyłowej z pionową cyrkulacją pyłu

PN-EN 60529:2003 p. 13.4

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 

ISO 20653:2013

Szoki termiczne zimną wodą  (splash water test)

ISO 16750-4:2010

Urządzenia świecące zasilane napięciem stałym lub przemiennym

Światłość metodą goniofotometryczną z ruchomym obiektem od 0,1 cd do 5 x 106 cd

BOSMAL/I-7-84/02

PN-EN 13032-1+A1:2012

PN-EN 13032-4:2015-09

CIE 70:1987

IES LM 79-08:2008

PN-EN 12966:2015-03

Charakterystyki widmowe i kolorymetryczne (rozkład widmowy, barwa światła, temperatura barwowa)

CIE 13.3:1995

CIE 15:2004

CIE 63:1984

IES LM 79-08:2008

PN-EN 13032-4:2015-09

PN-EN 12966:2015-03

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Urządzenia świecące zasilane napięciem stałym lub przemiennym

Luminancja

(1 x 10-8 do 3 x 105) cd/m2

PN-E-04040-04:1983

PN-EN 13032-1+A1:2012

PN-EN 13032-4:2015-09

SAE J1757-1:2015-05

PN-EN 12966:2015-03

Strumień świetlny

CIE 84:1989

PN-EN 13032-1+A1:2012

PN-EN 13032-4:2015-09

IES LM 79-08:2008

Urządzenia do sterowania ruchem drogowym

Sygnalizatory

Równomierność luminancji

PN-EN 12368:2015-07 p. 8.3

Miejsca pracy, ciągi komunikacyjne

Natężenie oświetlenia  (1 x 10-3  do 3 x 105) lx

PN-E-04040-03:1983 

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 12464-2:2014-05

Elementy/zespoły wyposażenia elektrycznego i elektronicznego samochodów

Napięcie pracy

PN-S-76020:1997 p. 3.3.2

Spadki napięcia

PN-S-76020:1997 p. 3.3.3

Wytrzymałość na podwyższone napięcie zasilania

PN-S-76020:1997 p. 3.3.4

Wytrzymałość na zwarcie

PN-S-76020:1997 p. 3.3.5

Wytrzymałość na zmianę biegunowości źródła zasilania

PN-S-76020:1997 p. 3.3.6

Trwałość

PN-S-76020:1997 p. 3.3.12

Rezystancja izolacji

ISO 16750-2:2012 p. 4.12

Wytrzymałość elektryczna

ISO 16750-2:2012 p. 4.11

Odporność na wilgotne gorąco stałe

PN-EN 60068-2-78:2013-11

PN-S-76020:1997 p. 3.3.9

Odporność na działanie temperatury

PN-EN 60068-2-2:2009

PN-EN 60068-2-1:2009

Odporność na cykliczne zmiany temperatury

PN-S-76020:1997 p. 3.3.8

Odporność na drgania

PN-EN 60068-2-6:2008

PN-S-76020:1997 p. 3.3.10

Odporność na pył i wodę

PN-S-76020:1997 p. 3.3.13

PN-EN 60529:2003 p. 13.4; 14.2.3;

14.2.4

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07

Łączniki samochodowe

Spadki napięcia

BOSMAL/I-7-67/02

Wytrzymałość elektryczna izolacji

Rezystancja izolacji

Trwałość

Zamienność części

Odporność na działanie temperatur

PN-EN 60068-2-2:2009

PN-EN 60068-2-1:2009

Odporność na cykliczne zmiany temperatury

PN-EN 60068-2-14:2009

Odporność na działanie wilgoci

PN-EN 60068-2-78:2013-11

Odporność na drgania

PN-EN 60068-2-6:2008

Odporność na pył i wodę

PN-EN 60529:2003 p. 13.4; 14.2.3;

14.2.4

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07

Elektroniczne samochodowe przerywacze świateł kierunku jazdy i świateł awaryjnych

Czas startu

PN-ISO 4082:1999 p. 5.5

Częstotliwość i współczynnik wypełnienia

PN-ISO 4082:1999 p. 5.6

Spadki napięcia

PN-ISO 4082:1999 p. 5.8

Wytrzymałość dielektryczna

PN-ISO 4082:1999 p. 5.9
Wytrzymałość na przeciążenie PN-ISO 4082:1999 p. 5.11
Odporność na drgania PN-ISO 4082:1999 p. 5.12.2
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Elektroniczne samochodowe przerywacze świateł kierunku jazdy i świateł awaryjnych

Odporność na uderzenie

PN-ISO 4082:1999 p. 5.13

Odporność na ciepło i zimno

PN-ISO 4082:1999 p. 5.14

Działanie w skrajnych temperaturach

PN-ISO 4082:1999 p. 5.15

Trwałość

PN-ISO 4082:1999 p. 5.16

Wiązki i przewody instalacji samochodowych niskiego napięcia

Rezystancja izolacji 

Wytrzymałość elektryczna 

Spadki napięcia

Odporność na cykliczne zmiany

temperatury Próba zgniotu 

Prawidłowość wykonania

Test szczelności (bubble test)

Odporność na wysoką temperaturę

Giętkość przewodu na zimno

Giętkość przewodu po przyspieszonym starzeniu

Odporność na zanurzenie statyczne

Odporność na deszcz

Skurcz izolacji 

Udarność na zimno 

Rezystancja czynna

BOSMAL/I-7-69/03 

ISO 6722-1:2011

ISO 6722-1:2011/Cor.1:2012 

PN-EN 60068-2-14:2009

IEC 60227-2:1997+A1:2003 pkt. 2.1

Złącza instalacji elektrycznej

Rezystancja (spadek napięcia)

Odporność na oddziaływanie wody Odporność na cykl temperaturowo

wilgotnościowy Rezystancja izolacji 

Wytrzymałość elektryczna

Kodowanie i polaryzacja złącza

Badania prądowe

Odporność na starzenie

Odporność na upadek

Odporność na pył

Odporność na nagłe zmiany temperatury (udary termiczne)

Przyrost temperatury

PN-EN ISO 8092-2:2008

Rezystancja połączeń zaciskanych

(50 x 10-6 do 1 )

PN-EN 60512-2-1:2006

PN-EN 60512-2-2:2006

PN-EN 60352-2:2006

PN-EN 60352-2:2006/A1:2013-10

Złącza do urządzeń elektronicznych

Rezystancja stykowa – metoda miliwoltowa

PN-EN 60512-2-1:2006

Rezystancja stykowa – metoda prądowa

PN-EN 60512-2-2:2006

Rezystancja izolacji

PN-EN 60512-3-1:2005

Próba napięciowa

PN-EN 60512-4-1:2006

Próba napięciowa uchwytów zaciskanych skrośnie

PN-EN 60512-4-3:2006

Przyrost temperatury

PN-EN 60512-5-1:2006

Obniżenie obciążalności prądowej w funkcji temperatury

PN-EN 60512-5-2:2005

Obciążenie prądem, cykliczne

PN-EN 60512-9-5:2010

Seria klimatyczna

PN-EN 60512-11-1:2002

PN-IEC 68-2-61:1994

PN-IEC 68-2-61:1994/Ap1:1999

 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Urządzenia elektryczne i elektroniczne montowane w pojazdach kategorii L, M, N i O, zasilane napięciem stałym 12 V i 24 V

Pomiar zaburzeń emitowanych

ISO 7637-2:2011

Regulamin nr 10 EKG ONZ Seria 05 zał. 10

Odporność na przebiegi przejściowe w przewodach zasilających:

impulsy 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a, 5b

ISO 7637-2:2011

ISO 16750-2:2012

Regulamin nr 10 EKG ONZ Seria 05 zał. 10

Lusterka wsteczne pojazdów kategorii L, M i N

Współczynnik odbicia (całkowity) powierzchni zwierciadlanej

Regulamin nr 46 EKG ONZ Seria 04 p. 6.1.2.2

Szyby klejone pojazdów kategorii L, M, N, O i T

Przepuszczalność światła

Zniekształcenia optyczne

Rozdwojenie obrazu

Dyrektywa 92/22/EWG zał. IIA ze zmianami aż do Dyrektywy 2001/92/WE zał. IIB

Dyrektywa 2009/144/WE zał. IIIC  zmieniona Dyrektywą 2010/62/UE 

Regulamin nr 43 EKG ONZ Seria 01

zał. 3 p. 9.1; 9.2; 9.3; 9.4

ISO 3538:1997 p. 5.1; 5.2; 5.3

Wytrzymałość na uderzenie

Dyrektywa 92/22/EWG zał. IIA ze zmianami aż do Dyrektywy 2001/92/WE zał. IIB

Dyrektywa 2009/144/WE zał. IIIC zmieniona Dyrektywą 2010/62/UE

Regulamin nr 43 EKG ONZ Seria 01

zał. 3 p. 2.1; 2.2

ISO 3537:2015 p. 6; 7

Odporność na:

-    wysoką temperaturę

-    wilgoć

Dyrektywa 92/22/EWG zał. IIA ze zmianami aż do Dyrektywy 2001/92/WE zał. IIB

Dyrektywa 2009/144/WE zał. IIIC zmieniona Dyrektywą 2010/62/UE

Regulamin nr 43 EKG ONZ Seria 01 zał. 3 p. 5; 7

Szyby hartowane pojazdów kategorii L, M, N, O i T

Przepuszczalność światła

Zniekształcanie optyczne 

Rozdwojenie obrazu

Dyrektywa 92/22/EWG zał. IIA ze zmianami aż do Dyrektywy 2001/92/WE zał. IIB

Dyrektywa 2009/144/WE zał. IIIC zmieniona Dyrektywą 2010/62/UE

Regulamin nr 43 EKG ONZ Seria 01 zał. 3 p. 9.1; 9.2; 9.3; 9.4

ISO 3538:1997 p. 5.1; 5.2; 5.3

Wytrzymałość na uderzenie

Dyrektywa 92/22/EWG zał. IIA ze zmianami aż do Dyrektywy 2001/92/WE zał. IIB

Dyrektywa 2009/144/WE zał. IIIC zmieniona Dyrektywą 2010/62/UE

Regulamin nr 43 EKG ONZ seria 01

zał. 3 p. 2.1; 2.2

ISO 3537: 2015 p. 6; 7

 
 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Szyby hartowane pojazdów kategorii L, M, N, O i T

Siatka spękań (fragmentacja)

Dyrektywa 92/22/EWG zał. IIA ze zmianami aż do Dyrektywy 2001/92/WE zał. IIB

Dyrektywa 2009/144/WE zał. IIIC zmieniona Dyrektywą 2010/62/UE

Regulamin nr 43 EKG ONZ Seria 01 zał. 3 p. 1

ISO 3537: 2015 p. 9

Szyby tylne ogrzewane samochodowe

Moc układu grzejnego

BOSMAL I/-7-85/02

Ciągłość układu

Przyrost temperatury

Rozmrażanie

Wytrzymałość na udar cieplny

Trwałość układu grzejnego

Odporność na ścieranie

Trójkąty ostrzegawcze samochodowe

Barwa światła odbitego

Współczynnik odblasku

Współczynnik luminancji

Regulamin nr 27 EKG ONZ Seria 04

Urządzenia odblaskowe pojazdów kategorii L, M, N, O i T

Barwa światła odbitego

Regulamin nr 3 EKG ONZ Seria 02

Dyrektywa 76/757/EWG zał. VII ze zmianami aż do Dyrektywy 2006/96/WE zał. II

Współczynnik odblasku

Regulamin nr 3 EKG ONZ Seria 02

Dyrektywa 76/757/EWG zał. VII ze zmianami aż do Dyrektywy 2006/96/WE zał. II

Znaki drogowe pionowe

Barwa światła odbitego

WT-ITS/19/94-PLE wyd. 6

(04.06.2004) p. 5.6.4,

PN-EN 12899-1:2010 p. 4.1.1.3

Współczynnik odblasku

WT-ITS/19/94-PLE wyd. 6

(04.06.2004) p. 5.6.5

PN-EN 12899-1:2010 p. 4.1.1.4

Tablice wyróżniające pojazdy wolno poruszające się kategorii M,

N, O i T oraz maszyn samojezdnych

Barwa światła odbitego

PN-S-73102:1994 p. 4.6.3

Regulamin nr 69 EKG ONZ Seria 01 zał. 6

Współczynnik odblasku

PN-S-73102:1994 p. 4.6.4

Regulamin nr 69 EKG ONZ Seria 01 zał. 7

Tablice wyróżniające pojazdy ciężkie i długie

Barwa światła odbitego

Regulamin nr 70 EKG ONZ Seria 01

Współczynnik odblasku

Regulamin nr 70 EKG ONZ Seria 01

Światła kierunkowskazów samochodowych pojazdów

kategorii L, M, N, O i T

Barwa światła, światłość

Regulamin nr 6 EKG ONZ Seria 01

p. 6; 8

Dyrektywa 76/759/EWG zał. 0 p. 6;

8 ze zmianami aż do Dyrektywy

2006/96/WE zał. II

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Światła pozycyjne przednie i tylne pojazdów kategorii L, M, N, O i T

Barwa światła, światłość

Regulamin nr 7 EKG ONZ Seria 02

p. 6; 8

Dyrektywa 76/758/EWG zał. 0 p. 6; ze zmianami aż do Dyrektywy

2006/96/WE zał. II

Światła stopu pojazdów kategorii L, M, N, O i T

Barwa światła, światłość

Regulamin nr 7 EKG ONZ Seria 02

p. 6; 8

Dyrektywa 76/758/EWG zał. 0 p. 6;

8 ze zmianami aż do Dyrektywy

2006/96/WE zał. II

Światła przeciwmgłowe tylne pojazdów kategorii

L3, L4, L5, L7, M, N, O i T

Barwa światła światłość

Regulamin nr 38 EKG ONZ Seria 00

Dyrektywa 77/538/EWG z zał. 0 p. 3;

6 ze zmianami aż do Dyrektywy

2006/96/WE zał. II

Światła cofania pojazdów kategorii M, N, O i T

Barwa światła, światłość

Regulamin nr 23 EKG ONZ Seria 00

p. 6; 8

Dyrektywa 77/539/EWG zał. 0 p. 6;

8 ze zmianami aż do Dyrektywy

2006/96/WE zał. II

Światła sygnalizacyjne pojazdów kategorii L

Barwa światła, światłość, luminancja

Regulamin EKG ONZ nr 50 Seria 00

BOSMAL/I-7-84/02

CIE 15:2004

Reflektory pojazdów kategorii L, M,

N i T

Barwa światła, światłość, natężenie oświetlenia

Regulamin EKG ONZ nr 1 Seria 02

Regulamin EKG ONZ nr 5 Seria 03

Regulamin EKG ONZ nr 8 Seria 05

Regulamin EKG ONZ nr 19 Seria 04

Regulamin EKG ONZ nr 20 Seria 03

Regulamin EKG ONZ nr 31 Seria 03

Regulamin EKG ONZ nr 56 Seria 01

Regulamin EKG ONZ nr 57 Seria 02

Regulamin EKG ONZ nr 72 Seria 01

Regulamin EKG ONZ nr 82 Seria 01

Regulamin EKG ONZ nr 98 Seria 01

Regulamin EKG ONZ nr 112 Seria

01

Regulamin EKG ONZ nr 113 Seria 02

Regulamin EKG ONZ nr 123 Seria

01

BOSMAL/I-7-84/02

CIE 15:2004

Specjalne lampy ostrzegawcze

Świetlne urządzenia ostrzegawcze

Lampy przeszkodowe

Światłość / Światłość efektywna

Częstotliwość błysków

Barwa światła

Regulamin nr 65 EKG ONZ Seria 00 PN-EN 12352:2010

ICAO 9157 PART 4 „Aerodrome

Design Manual” wyd. 4 – 2004

BOSMAL/I-7-84/02

CIE 15:2004

Materiały elektroizolacyjne stałe

Rezystancja powierzchniowa

Rezystancja skrośna 

Rezystancja względem elementu uziemiającego

Rezystancja między punktami,

(w zakresie do 100 TΩ)

Wytrzymałość elektryczna

(napięcie do 35 kV, prąd do 1 A)

BOSMAL/I-7-65/02

PN-EN 61340-2-3:2002 PN-EN 62631-1:2011

PN-EN 60243-1:2013-12

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Szyby dla pojazdów kategorii L, M, N, O i T, szkło, tworzywa sztuczne

(przeźroczyste)

Zamglenie (haze) metodą spektrofotometryczną

ISO 3537:2015

ASTM D1003:2013

BOSMAL/I-7-72/02

Regulamin nr 43 EKG ONZ Seria 01 zał. 3 p. 4

ANSI/SAE Z26.1:1996

Wyroby z tworzyw sztucznych, szkła, tkanin, włóknin, pianek, gum, pokrycia (w tym malarskie)

Barwa materiałów odbijających i przepuszczających światło

BOSMAL/I-7-66/02

PN-EN ISO 105-A05:2000 

PN-EN ISO 105-J01:2002 

PN-EN ISO 105-J03:2009 

PN-ISO 7724-1:2003

PN-ISO 7724-2:2003

PN-ISO 7724-3:2003

CIE 15:2004

DIN 53236:2017-09

SAE J1545:2014-10

PN-EN ISO 11664-1:2011

PN-EN ISO 11664-2:2011

PN-EN ISO 11664-3:2013-08

PN-EN ISO 11664-4:2011

PN-EN ISO 11664-5:2016-10

PN-EN ISO 11664-6:2016-09

Słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe

Barwa

PN-EN 12899-3:2010

Współczynnik luminancji

Współczynnik odblasku

Odzież ostrzegawcza i akcesoria o intensywnej widzialności

Barwa

PN-EN ISO 20471:2013-07

PN-EN 1150:2001

PN-EN 13356:2004

Gęstość powierzchniowa współczynnika odblasku

Materiały i urządzenia odblaskowe

Współczynnik odblasku 

Gęstość powierzchniowa współczynnika odblasku

CIE 54.2:2001

 

Zakład Badań Drogowych (BD)

ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy kategorii M1

Użyteczna pojemność bagażnika metodą prostopadłościanów pomiarowych  

ISO 3832:2002

Odszranianie i odmgławianie przedniej szyby

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 672/2010 Zał. II p.2

Masy i ich składowe przypadające na osie, strony i poszczególne koła metodą ważenia przy pomocy wag podkładkowych 

Zakres: 150 do 6000 kg na koło

PN-ISO 2416:1997

Dyrektywa 95/48/WE Appendix do Aneks II

Skuteczność ogrzewania metodą pomiaru temperatur w określonych miejscach samochodu w trakcie jazdy

BOSMAL/I-7-62/03

Pojazdy kategorii M1 i N1

Geometria ustawienia kół:

Zakresy pomiarowe:

-  zbieżność koła: ± 3°

-  kąt pochylenia koła: ±5°

-  kąt pochylenia osi zwrotnicy: ±18°

-  kąt wyprzedz. osi zwrotnicy: ±18°

-  różnica kątów skrętu kół: ±20°

-  przesunięcie kół przednich: ±2°

BOSMAL/I-7-11/04

Położenie środka masy metodą ważenia samochodów w poziomie i przy podniesionej jednej osi

ISO 10392:2011 bez p.7

Prędkość maksymalna metodą bezstykową na torze prostoliniowym

lub owalnym

Zakres: do 190 km/h

BOSMAL/I-7-83/02

Regulamin Nr 68 EKG ONZ Seria 00 p. 5.5.1; 5.5.3; 5.5.4

Intensywność rozpędzania metodą bezstykową na torze prostoliniowym

Zakres: do 190 km/h

BOSMAL/I-7-83/02

 

Błędy wskazań licznika kilometrów przez porównanie wskazań z wartościami zmierzonymi metodą bezstykową

BOSMAL/I-7-59/03

Błędy wskazań szybkościomierza przez porównanie wskazań z wartościami zmierzonymi metodą bezstykową

Regulamin nr 39 EKG ONZ Seria 01 p. 5.3

Charakterystyka zużycia paliwa metodą objętościową w próbie drogowej

Zakres: 60 l/h

BOSMAL/I-7-58/02

Kontrolne zużycie paliwa przy stałych prędkościach jazdy na drodze metodą objętościową w próbie drogowej

Zakres: 60 l/h

Regulamin nr 84 EKG ONZ Seria 00 Annex 4 p. 3.3.1

Zużycie oleju silnikowego w warunkach eksploatacji na drodze metodą wagową

BOSMAL/I-7-13/07

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy kategorii M1 i N1

Ścieralność bieżnika opon w warunkach drogowych metodą nadzorowanej eksploatacji

BOSMAL/I-7-92/02

Średnice zawracania metodą oznaczania toru jazdy cieczą w trakcie ruchu samochodu

BOSMAL/I-7-60/02

Trwałość, niezawodność i funkcjonalność w badaniach przebiegowych w trakcie eksploatacji po różnych, określonych rodzajach dróg

BOSMAL/I-7-61/03

Pojazdy kategorii M1 i N1 z hamulcami hydraulicznymi

Skuteczność działania układów hamulcowych przez pomiar drogi i prędkości metodą bezstykową

Regulamin nr 13 EKG ONZ Seria 11 Annex 4 (bez Annex 13)

Regulamin nr 13H EKG ONZ Seria 01 Annex 3 (bez Annex 6)

Regulamin nr 90 EKG ONZ Seria 02 Annex 3 ( z wyłączeniem p. 2.2) i Annex 11 (z wyłączeniem p. 3 i 4)

Dyrektywa 98/12/WE Annex II

Pojazdy kategorii M1, N1 i N2

Eksploatacyjne zużycie paliwa metodą objętościową w próbie drogowej

Zakres: 60 l/h

BOSMAL/I-7-12/04

Części, podzespoły i zespoły do

samochodów

Montowalność w warunkach warsztatowych

BOSMAL/I-7-14/03

Pojazdy kategorii M2, M3

Zużycie paliwa w cyklu jezdnym SORT

Metoda objętościowa w próbie

drogowej

Zakres: 60 l/h

UITP Project SORT Standardised

On-Road Test Cycles  New Edition UITP 2014

D/2014/0105/1

Pojazdy kategorii M1, N1, T

Skuteczność rozruchu silnika cieplnego

w różnych warunkach temperaturowych

Zakres od -40oC do +50oC

BOSMAL/I-7-73/01

Pojazdy kategorii T

Maksymalna prędkość konstrukcyjna

Dyrektywa 2009/60/WE zmieniona

Dyrektywą

2010/62/UE

Sprawdzenie regulatora prędkości ze względu na maksymalną prędkość konstrukcyjną

Dyrektywa 2009/144/WE zmieniona

Dyrektywą 2010/52/UE i Dyrektywą

2010/62/UE

Skuteczność działania układów hamulcowych przez pomiar drogi i opóźnienia oraz prędkości metodą bezstykową

Dyrektywa 76/432/EWG Załącznik II ze zmianami aż do Dyrektywy 97/54/WE

Mechaniczne części sprzęgające zespołów pojazdów

Instalacja oraz położenie na pojeździe

Regulamin nr 55 EKG ONZ Seria 01 Annex 7

Pojazdy kategorii N

Wielkość wystających elementów samochodu metodą szablonów i urządzeń specjalnych

Regulamin nr 61 EKG ONZ Seria 00

Pojazdy kategorii M, N, O

Montaż opon

Rozporządzenie komisji (UE) 458/2011

 

Pracownia Metrologii (BP)

ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby metalowe, z tworzyw sztucznych (sztywnych) i szkła

Wymiary zewnętrzne, wewnętrzne, mieszane i pośrednie

-  do 5000 mm na płaszczyźnie metodą bezpośrednią, porównawczą (z dokł. 1 mm),

-  do 3000 mm metodą bezpośrednią, współrzędnościową, stykową (z dokł. 0,005 mm),

-  do 300 mm metodą bezpośrednią, bezstykową (z dokł. 0,001 mm)

-  do 200 mm metodą bezpośrednią różnicową (z dokł. 0,001 mm)

BOSMAL/I-7-32/05 

BOSMAL/I-7-78/01 

BOSMAL/I-7-79/01 

BOSMAL/I-7-80/02 

BOSMAL/I-7-81/02 

BOSMAL/I-7-82/01

Wymiary kątowe

-  ramię kąta do 3000 mm metodą bezpośrednią, stykową (z dokł.1’)

-  ramię kąta do 300 mm metodą bezpośrednią, bezstykową (z dokł.

10’)

BOSMAL/I-7-32/05 

BOSMAL/I-7-79/01 

BOSMAL/I-7-80/02 

BOSMAL/I-7-81/02 

BOSMAL/I-7-82/01

Chropowatość powierzchni

-  Parametry zdefiniowane w normie PN-EN ISO 4287:1999 metodą bezpośrednią, stykową z dokładnością 0,02 μm

-  powierzchnie płaskie

-  powierzchnie walcowe wzdłuż osi symetrii

PN-EN ISO 4288:2011

Odchyłki kształtu

a) prostoliniowość metodą bezpośrednią, stykową - do 3000 mm (z dokł. 0,005 mm),

b) płaskość

- max. pow. (3000x1200) mm metodą bezpośrednią stykową

c) okrągłość metodą bezpośrednią, stykową

- do 1200 mm (z dokł. 0,005 mm),

d) walcowość metodą bezpośrednią, stykową

- do 1200 mm i L < 3000 mm (z dokł. 0,005 mm)

BOSMAL/I-7-32/05 

BOSMAL/I-7-78/01 

BOSMAL/I-7-79/01 

BOSMAL/I-7-80/02 

BOSMAL/I-7-81/02 

BOSMAL/I-7-82/01

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby metalowe, z tworzyw sztucznych (sztywnych) i szkła

Odchyłki położenia

a) równoległość

-    do 3000 mm metodą bezpośrednią, stykową (z dokł. 0,005 mm),

-    do 300 mm metodą bezpośrednią, bezstykową (z dokł. 0,002 mm)

b) prostopadłość

-    do 3000 mm metodą bezpośrednią, stykową (z dokł. 0,005 mm),

-    do 300 mm metodą bezpośrednią, bezstykową (z dokł. 0,002 mm)

c) pozycja

-    do 3000 mm metodą bezpośrednią, stykową (z dokł. 0,005 mm),

-    do 300 mm metodą bezpośrednią bezstykową (z dokł. 0,002 mm)

d) współśrodkowość

-    do 1200 mm metodą bezpośrednią, stykową (z dokł. 0,005 mm),

-    do 300 mm metodą bezpośrednią, bezstykową (z dokł. 0,002 mm)

e)  współosiowość

-    do 1200 mm metodą bezpośrednią, stykową (z dokł. 0,005 mm),

-    do 300 mm metodą bezpośrednią, bezstykową (z dokł. 0,002 mm)

f)  symetria

-    do 3000 mm metodą bezpośrednią, stykową (z dokł. 0,005 mm),

-    do 300 mm metodą bezpośrednią, bezstykową

(z dokł. 0,002 mm) Odchyłki złożone - bicie promieniowe i osiowe

BOSMAL/I-7-32/05

BOSMAL/I-7-78/01

BOSMAL/I-7-79/01

BOSMAL/I-7-80/02

BOSMAL/I-7-81/02

BOSMAL/I-7-82/01