Informacja

  • Indeks norm zawiera zbiór przepisów, norm, dyrektyw, standardów, wymagań, specyfikacji technicznych (Lastenhefte, technical specifications), instrukcji i innych dokumentów mających zastosowanie w działalności Instytutu.
  • W większosci są to badania wykonywane w pełni lub częściowo przez nasze laboratorium.
  • Brak określonego dokumentu w niniejszym wykazie nie oznacza, że badania/usługi odnoszącej się do danego wymagania nie jesteśmy w stanie zrealizować. Zawsze, w takim przypadku, prosimy o kontakt z Instytutem i indywidualne ustalanie możliwości realizacji zlecenia.
  • Obecność dokumentu w tej bazie danych nie jest jednoznaczne z posiadaniem kredytacji. Lista akredytowanych badań jest dostępna w sekcji Certyfikaty oraz Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 128.
  • Zastrzegamy również, że Indeks nie jest listą referencyjną dokumentów normatywnych. Aktualność danego dokumentu należy zawsze sprawdzić na stronie instytucji go wydającej.
  • W przypadku wymagań będących własnością innej firmy (takich jak np. normy FCA, VW, BMW, Volvo), klient jest zobowiązany dostarczyć te dokumenty do Instytutu przed wykonaniem zlecenia.
  • Prosimy również korzystać z wyszukiwarki strony BOSMAL w celu znalezienia interesujących Państwa haseł.
Nr dokumentu Tytuł/Opis Miejsce stosowania dokumentu
PV 3341 Non-Metallic Materials in Automotive Interior Trim. Determination of emission of organic compounds
EPA US CFR Title 40 U.S. Environmental Protection Agency, Code of Federal Regulations, Title 40 Protection of Environment
SAE J1074 Engine Sound Level Measurement Procedure
VDA 277 Non-metallic materials of vehicle interiors - determination of the emission of organic compounds
VDA 278 Non-metallic materials of vehicle interiors - determination of the emission of organic compounds
PN-EN 60068-2-17 Badania środowiskowe -- Próby -- Próba Q: Szczelność
GMW 15634 Determination of Volatile and Semi-Volatile Organic Compounds From Vehicle Interior Materials
VDA 270 Determination of the odour characteristics of trim materials in motor vehicles
PV 3900 Components in passenger compartment. Odor test
FLTM BO 131-03 Interior odor test
MS 300-34 Test method of odor for interior materials
GMW 3205 Determining the resistance to odor propagation of interior materials
GME 60276 Test method for determining the resistance to odour propagation of trim materials
EDS-T-7603 Test method for odor of interior materials
VCS 1027, 2729 Odour of trim materials in vehicles
TPJLR.52.458 Determination and assessment of odour from interior trim materials, components and assemblies
SES N 2405 Odor sensory evaluation
TSM 0505 G Smell quality of non-metallic materials
BSDM 0505 Smell quality of non-metallic materials
SAE J1351 Hot odor test for insulation materials
VCS 1027,2749 Determination of organic emissions from non-metallic materials in vehicle interiors
FLTM BZ 157-01 Determination of organic emissions from non-metallic materials in vehicle interiors by headspace gas chromatography
GMW 8081 Static Headspace GC-MS for Interior Materials Interior Emissions
TPJLR.52.104 Determination of VOC and Carbonyl Emissions for Interior Trim Materials
ISO 16000-6 Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS/FID
ISO 16000-3 Determination of formaldeyhde and other carbonyl compounds - Active sampling method
ISO 12219-4 Method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials — Small chamber method
ISO 12219-7 Odour determination in interior air of road vehicles and test chamber air of trim components by olfactory measurements
GS 97014-2 Emissions measurement in SHED chambers. Determination of volatile, organic emissions from components, semi-finished products and materials that do not carry fuel
GS 97014-3 Emissions measurement with air exchange in a testing chamber. Determination of volatile, organic emissions from components, semi-finished products and materials
GS 97014-4 Emissions measurement with air exchange in a testing chamber. Determination of the olfactory behavior
PV 3942 Determining Organic Emissions from Components for the Passenger Compartment of Motor Vehicles. Emission Test
VDA 276 Determination of organic substances as emitted from automotive interior products using a 1 m³ test cabinet
VCS 1027, 2769 Determination of volatile organic substances from interior components/systems using a 1 m³ emission chamber
D49 3027 Determination of volatile organic emissions - chamber test
D49 3085 Analysis of VOCs, aldehydes and odors
MS 300-57 Test method for vocs emission from part assembly (vocs: volatile organic compounds)
VDA 275 Form part of the vehicle interior - determination of formaldehyde levy - measuring techniques after the modified bottle method
PV 3925 Measuring Emissions of Formaldehyde
VCS 1027, 2739 Determination of formaldehyde emission from components in vehicle interiors
FLTM BZ 156-01 Determination of formaldehyde, aldehyde, and ketone emissions from non metallic components, parts and materials in the vehicle interior
GMW 15635 Determination of Aldehyde and Ketone Emissions From Interior Materials
PSA D40 5535 Analysis of formaldehyde and other carbonyl compounds in the materials of vehicle passenger compartment by liquid chromatography
SES N 2403 Standard for Control of Volatile Organic Compounds Emission
MS 300-55 Test method of volatile organic copmpounds from vehicle interior parts
PN-EN ISO 20884 Przetwory naftowe - Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych - Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali
ASTM D5185 Determination of Additive Elements, Wear Metals, and Contaminants in Used Lubricating Oils and Determination of Selected Elements in Base Oils by ICP-OES
DIN 51399-1 Testing of lubricants - Determination of elements content in additives, wear and other contaminations - Part 1: Direct determination by optical emission spectral analysis with inductively coupled plasma (ICP OES)
BOSMAL/I-7-43 Analiza materiałów metodą ICP-OES
PN-EN ISO 3104 Przetwory naftowe -- Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste -- Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej
ASTM D445 Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids
PN ISO 2909 Przetwory naftowe -- Obliczanie wskaźnika lepkości na podstawie lepkości kinematycznej
ASTM D2270 Standard Practice for Calculating Viscosity Index from Kinematic Viscosity at 40°C and 100°C
ASTM D4739 (TBN) Standard Test Method for Base Number Determination by Potentiometric Hydrochloric Acid Titration
ASTM D664 (TAN) Standard test method for ACID number of petroleum products by potentiometric titration
PN ISO 3771 (TBN) Przetwory naftowe - Oznaczanie liczby zasadowej - Metoda potencjometrycznego miareczkowania kwasem nadchlorowym
PN-C-04049 (TAN i TBN) Przetwory naftowe - Oznaczanie liczby kwasowej i liczby zasadowej metodą miareczkowania potencjometrycznego
ASTM D3524 Standard Test Method for Diesel Fuel Diluent in Used Diesel Engine Oils by Gas Chromatography
ASTM D3525 Standard Test Method for Gasoline Diluent in Used Gasoline Engine Oils by Gas Chromatography
DIN 51380 Testing of lubricants - Test for fuel diluent in used automotive engine oils - Gas chromatography method
DIN 51454 Testing of lubricants - Determination of low boiling components in used engine oils - Gas chromatography
Regulamin nr 13 EKG ONZ / UNECE Regulation No 13 / Regelung Nr. 13 UN/ECE Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania
DIN 51452 Testing of lubricants; determination of the soot content in used Diesel engine oils; infrared spectrometry
ASTM E2412 Standard Practice for Condition Monitoring of Used Lubricants by Trend Analysis Using Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectrometry
ASTM D7844 Standard Test Method for Condition Monitoring of Soot in In-Service Lubricants by Trend Analysis using Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectrometry
ASTM D7414 Standard Test Method for Condition Monitoring of Oxidation in In-Service Petroleum and Hydrocarbon Based Lubricants by Trend Analysis Using Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectrometry
ASTM D7624 Standard Test Method for Condition Monitoring of Nitration in In-Service Petroleum and Hydrocarbon-Based Lubricants by Trend Analysis Using Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectrometry
PN-EN ISO 2719 Oznaczanie temperatury zapłonu - Metoda zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa
ASTM D93 Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester
PN-C-04139 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury kroplenia smarów plastycznych
PN ISO 2137 Przetwory naftowe i środki smarowe - Oznaczanie stożkiem penetracji smarów plastycznych i petrolatum
PN-C-04152 Przetwory naftowe - Oznaczanie zawartości wolnych zasad i wolnych kwasów organicznych w smarach stałych
PN ISO 6293-2 Produkty naftowe - Oznaczanie liczby zmydlenia - Część 2: Metoda miareczkowania potencjometrycznego
PN-EN ISO 3675 Ropa naftowa i ciekłe przetwory naftowe - Laboratoryjne oznaczanie gęstości - Metoda z areometrem
PN-EN ISO 238 Ciekłe przetwory naftowe - Benzyna - Oznaczanie zawartości benzenu metodą spektrometrii w podczerwieni
PN-EN 14078 Ciekłe przetwory naftowe - Oznaczanie zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w średnich destylatach - Metoda spektrometrii w podczerwieni
PN-EN ISO 3405 Przetwory naftowe - Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym
PN-EN ISO 6246 Przetwory naftowe - Zawartość żywic w paliwach - Metoda odparowania w strumieniu
PN-C-04064 Przedmiotem normy jest oznaczanie odczynu wyciągu wodnego produktów naftowych, pozostałości po destylacji i dodatków. Oznaczanie wykonuje się dwoma sposobami: A - pehametrycznie i B - wizualnie. (paliwa silnikowe)
PN-C-40008-04 Płyny niskokrzepnące do układów chłodzenia silników spalinowych - Oznaczanie pH (płyny chłodzące)
PN-C-40005 p.5.6 Płyny hamulcowe do pojazdów silnikowych: - Odczyn (wartość pH) Zakres: 3 – 12
PN-EN ISO 2160 Przetwory naftowe - Korodujące działanie na miedź - Badanie na płytce miedzianej
PN-C-40005 p.5.7 Płyny hamulcowe do pojazdów silnikowych: - Stabilność termooksydacyjna
PN-C-40005 p.5.10 Płyny hamulcowe do pojazdów silnikowych: - Odparowanie płynu hamulcowego
PN-C-40008-02 Płyny niskokrzepnące do układów chłodzenia silników spalinowych: - Pozostałość po spopieleniu
PN-EN 14538 Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów - Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) - Oznaczanie zawartości Ca, K, Mg i Na metodą optycznej emisyjnej analizy spektralnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP OES)
PN-EN 16136 Paliwa do pojazdów samochodowych - Oznaczanie zawartości manganu oraz żelaza w benzynie bezołowiowej - Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP OES)
PN-EN 16476 Ciekłe przetwory naftowe
PN-EN 15944 Ciekłe przetwory naftowe - Oznaczanie zawartości niklu i wanadu - Metoda bezpośrednia z zastosowaniem optycznej spektrometrii emisyjnej indukcyjnie sprzężonej plazmy (ICP OES)
PN-EN ISO 14596 Przetwory naftowe - Oznaczanie zawartości siarki - Metoda rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej z dyspersją fali
PN-EN ISO 14597 Regulatory i ograniczniki temperatury w systemach wytwarzania ciepła
PN-EN 15485 Etanol jako komponent benzyny silnikowej - Oznaczanie zawartości siarki - Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali
PN-V-04030 Przetwory naftowe - Oznaczanie zawartości pierwiastków w paliwach płynnych i produktach podobnych metodą emisyjnej spektrometrii atomowej z plazmą indukcyjnie wzbudzoną
ASTM D7111 Standard Test Method for Determination of Trace Elements in Middle Distillate Fuels by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES)
ASTM D5708 Standard Test Methods for Determination of Nickel, Vanadium, and Iron in Crude Oils and Residual Fuels by Inductively Coupled Plasma (ICP) Atomic Emission Spectrometry
ASTM D4951 Standard Test Method for Determination of Additive Elements in Lubricating Oils by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry
ASTM D4927 Standard Test Methods for Elemental Analysis of Lubricant and Additive Components - Barium, Calcium, Phosphorus, Sulfur, and Zinc by Wavelength-Dispersive X-Ray Fluorescence Spectroscopy
ASTM D6443 Standard Test Method for Determination of Calcium, Chlorine, Copper, Magnesium, Phosphorus, Sulfur, and Zinc in Unused Lubricating Oils and Additives by Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry (Mathematical Correction Procedure)
ASTM D2570 Standard Test Method for Simulated Service Corrosion Testing of Engine Coolants
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007/ Commission Regulation (EC) No. 715/2007 / Verordnung (EG) Nr. 715/2007 Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Regulamin nr 101 EKG ONZ / UNECE Regulation No. 101 / Regelung Nr. 101 UN/ECE Regulamin nr 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego lub w hybrydowy elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz pojazdów kategorii M 1 i N 1 wyposażonych w elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną
Rozporządzenie (WE) nr 692/2008/ Commission Regulation (EC) No. 692/2008 / Verordnung (EG) Nr. 692/2008 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 wykonujące i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Regulamin nr 83 EKG ONZ/ UNECE Regulation No. 83 / Regelung Nr. 83 UN/ECE Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik
GTR ONZ 15 Global Technical Regulations ONZ Nr 15 -- Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure
EPA USA CFR Title 40 part 86 Regulamin EPA USA CFR Title 40 part 86 (poziom SULEV), CARB – LEV 2
TRIAS (31-J042(2)-02, 31-J042(3)-02 Automobile Type Approval Handbook for Japanese Certification
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 / Regulation (EU) No. 168/2013 / Verordnung (EU) Nr. 168/2013 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 134/2014 / Commission Delegated Regulation (EU) No. 134/2014 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 134/2014 z dnia 16 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do wymogów w zakresie efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej oraz zmieniające jego załącznik V Tekst mający znaczenie dla EOG
Global Technical Regulation No. 2 Measurement Procedure for Two-wheeled Motorcycles Equipped with a Positive or Compression Ignition Engine with Regard to the Emission of Gaseous Pollutants, CO2 Emissions and Fuel Consumption
PN-ISO 2416:1997 Norma PN-ISO 2416:1997 - Samochody osobowe - Rozkład masy
DYREKTYWA KOMISJI 95/48/WE / Commission Directive 95/48/EC / RICHTLINIE DER KOMMISSION 95/48/EG DYREKTYWA KOMISJI 95/48/WE - dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 92/21/EWG dotyczącą mas i wymiarów pojazdów silnikowych kategorii M1 (Tekst mający znaczenie dla EOG)
ISO 10392:2011 Norma ISO 10392:2011 - Road vehicles - Determination of centre of gravity
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 672/2010/ COMMISSION REGULATION (EU) No. 672/2010 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 672/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odszraniających i odmgławiających instalacji szyby przedniej niektórych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych
VDA 19.1 VDA Volume 19 Part 1, Inspection of Technical Cleanliness - Particulate Contamination of Functionally Relevant Automotive Components
IEC 60068-2-60 Badania środowiskowe -- Część 2-60: Próby -- Próba Ke: Próba korozyjna w przepływającej mieszaninie gazów
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 / Regulation (EC) No 595/2009 / Verordnung (EG) Nr. 595/2009 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)
TRIAS (99-006-01) Automobile Type Approval Handbook for Japanese Certification
PN-EN ISO 9614-1:2010 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku - Część 1: Metoda stałych punktów pomiarowych
PN-EN ISO 9614-2:2000 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku - Metoda omiatania
PN-EN ISO 9614-3:2010 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku - Część 3: Dokładna metoda omiatania
PN-EN ISO 3746:2011 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk
NO-06-A107:2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych
NO-06-A103:2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Wymagania środowiskowe
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 133/2014 / Commission Regulation (EU) No 133/2014 / Verordnung der Kommission (EU) Nr. 133/2014 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 133/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego w zakresie wartości granicznych emisji, dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 Tekst mający znaczenie dla EOG
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/646 / Commission Regulation (EU) 2016/646 / Verordnung (EU) 2016/646 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/646 z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (Tekst mający znaczenie dla EOG) C/2016/1792
Regulamin nr 24 EKG ONZ/ UN ECE Regulation No. 24 / Regelung Nr. 24 UN/ ECE Regulamin nr 24 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące: I. Homologacji silników wysokoprężnych w odniesieniu do emisji widocznych zanieczyszczeń – II. Homologacji pojazdów silnikowy
DIN 75201 Fogging Characteristics of Interior Automotive Materials
SAE J1756 Determination of the Fogging Characteristics of Interior Automotive Materials
ASTM G85 Standard Practice for Modified Salt Spray (Fog) Testing
ASTM B117 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus
ASTM B368 Standard Test Method for Copper-Accelerated Acetic Acid-Salt Spray (Fog) Testing (CASS Test)
DIN 50021 Spray tests with different sodium chloride solutions
ISO 9227 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach - Badania w rozpylonej solance
ISO 6988 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Próba z dwutlenkiem siarki z ogólną kondensacją wilgoci
ISO 3231 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na wilgotne atmosfery zawierające ditlenek siarki
ISO 6270-1 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na wilgoć - Część 1: Kondensacja ciągła
PN-EN 60068-2 Badania środowiskowe - Część 2-18: Próby - Próba R i wytyczne: Woda
ISO 11997-1 Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na cykliczne warunki korozyjne -- Część 1: Mokro (mgła solna)/sucho/wilgotno
ISO 11997-2 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na cykliczne warunki korozyjne - Część 2: Mokro (mgła solna)/sucho/wilgotno/promieniowanie UV
BOSMAL/I-7-04 Przyspieszone starzenie pod wpływem czynników atmosferycznych (W-O)
VDA 230-219 Ageing of automotive components in solar simulation units
PN-EN ISO 4892-2, met. B Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 2: Lampy ksenonowe łukowe
PN-EN ISO 16474-2, met. B Farby i lakiery - Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła - Część 2: Lampy ksenonowe łukowe
BOSMAL/I-7-90 Analiza materiałów metodą WD-XRF
PN-EN ISO 4892-2, met. A Tworzywa sztuczne - Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła - Część 2: Lampy ksenonowe łukowe
PN-EN ISO 16474-2, met. A Farby i lakiery - Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła - Część 2: Lampy ksenonowe łukowe
PN-EN ISO 105-B04 Tekstylia - Badania odporności wybarwień - Część B04: Odporność wybarwień na sztuczną pogodę: Test płowienia w świetle łukowej lampy ksenonowej
ISO 6272-1 Farby i lakiery - Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) - Część 1: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o dużej powierzchni
ISO 20567-1 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności powłok na uderzanie kamieniami - Część 1: Próba wielouderzeniowa
ISO 20567-2 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności powłok na uderzanie kamieniami - Część 2: Próba pojedynczego uderzenia prowadzonym elementem uderzającym
ISO 4532 Vitreous and porcelain enamels - Determination of the resistance of enamelled articles to impact - Pistol test
DIN 55996-1 Paints and varnishes - Stone chip resistance test for coatings - Part 1: Multi impact test
PN-C-81556 Wyroby lakierowe -- Badanie odporności powłok lakierowych na działanie zmiennych temperatur
ASTM B604 Standard Specification for Decorative Electroplated Coatings of Copper Plus Nickel Plus Chromium on Plastics
PN-ISO 3795 Pojazdy drogowe oraz ciągniki, maszyny rolnicze i leśne - Określanie palności materiałów stosowanych wewnątrz pojazdów
Regulamin nr 118 EKG ONZ Seria 02 Rev.2/Add.117/Rev.1/Amend.1 / UNECE Regulation No. 118, Series 02 Rev.2/Add.117/Rev.1/Amend.1 Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych
DIN 75200 Determination of burning behaviour of interior materials in motor vehicles
FMVSS 302 Flammability of interior materials
PN-ISO 2813 Farby i lakiery - Oznaczanie wartości połysku pod kątem 20 stopni, 60 stopni i 85 stopni
BOSMAL/I-7-95 BOSMAL/I-7-95
ASTM D3418 Standard Test Method for Transition Temperatures and Enthalpies of Fusion and Crystallization of Polymers by Differential Scanning Calorimetry
ASTM E1356 Standard Test Method for Assignment of the Glass Transition Temperatures by Differential Scanning Calorimetry
PN-EN ISO 11357-1 Tworzywa sztuczne - Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) - Część 1: Zasady ogólne
ISO 11357-2 Tworzywa sztuczne - Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) - Część 2: Wyznaczanie temperatury zeszklenia i stopnia przejścia w stan szklisty
ISO 11357-3 Tworzywa sztuczne - Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) - Część 3: Oznaczanie temperatury oraz entalpii topnienia i krystalizacji
PN-EN ISO 868 Tworzywa sztuczne i ebonit - Oznaczanie twardości metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore'a)
ISO 48 Guma i kauczuk termoplastyczny - Oznaczanie twardości (twardość w zakresie od 10 IRHD do 100 IRHD)
ISO 7619-1 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of indentation hardness - Part 1: Durometer method (Shore hardness)
ASTM D2240 Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness
BOSMAL/I-7-41 Analizy spektrometryczne FT-IR materiałów
PN-EN ISO 11358 Tworzywa sztuczne - Termograwimetria (TG) polimerów - Część 1: Zasady ogólne
ISO 9924-1 Rubber and rubber products - Determination of the composition of vulcanizates and uncured compounds by thermogravimetry - Part 1: Butadiene, ethylene-propylene copolymer and terpolymer, isobutene-isoprene, isoprene and styrene-butadiene rubbers
ISO 9924-2 Rubber and rubber products - Determination of the composition of vulcanizates and uncured compounds by thermogravimetry - Part 2: Acrylonitrile-butadiene and halobutyl rubbers
ASTM D6370 Standard Test Method for Rubber - Compositional Analysis by Thermogravimetry (TGA)
ASTM E1131 Standard Test Method for Compositional Analysis by Thermogravimetry
PN-ISO 188 Guma lub kauczuk termoplastyczny -- Badanie przyspieszonego starzenia i odporności na działanie ciepła
PN-ISO 1817 Guma -- Oznaczanie odporności na działanie cieczy
PN-ISO 1431-1 Guma i kauczuk termoplastyczny -- Odporność na spękania ozonowe -- Część 1: Badania przy odkształceniu statycznym i dynamicznym
PN-EN ISO 37:2007/AC1:2008 Guma i kauczuk termoplastyczny - Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu
PN-EN ISO 34-1:2010 Guma i kauczuk termoplastyczny - Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie - Część 1: Próbki do badań prostokątne, kątowe i łukowe
ISO 815-1:2008 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of compression set - Part 1: At ambient or elevated temperatures
ISO 815-2:2008 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of compression set - Part 2: At low temperatures
PN-C-04289:1987 Guma - Oznaczanie tłumienia względnego w warunkach naprężeń ściskających
PN-EN ISO 527-2:2012/Ap1:2013-09 Tworzywa sztuczne Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu Część 2: Warunki badań tworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wytłaczania
PN-EN ISO 178:2011/A1:2013-06 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości przy zginaniu
PN-EN ISO 1183-1 Tworzywa sztuczne - Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych - Część 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru cieczowego i metoda miareczkowa
ISO 2781 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of density
ISO 812 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of low-temperature brittleness
PN-EN ISO 75-1 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem - Część 1: Ogólna metoda badania
PN-EN ISO 75-2 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem - Część 2: Tworzywa sztuczne i ebonit
PN-EN ISO 306 Tworzywa sztuczne - Tworzywa termoplastyczne - Oznaczanie temperatury mięknienia metodą Vicata (VST)
BOSMAL/I-7-87 Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) – oznaczanie temperatury topnienia i temperatury zeszklenia
ISO 23529:2010 Rubber - General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods
PN-EN ISO 291:2010 Tworzywa sztuczne - Znormalizowane warunki klimatyczne kondycjonowania i badania
PN-EN ISO 6507-1 Metale - Pomiar twardości sposobem Vickersa - Część 1: Metoda badań
PN-EN ISO 6508-1 Metale - Pomiar twardości sposobem Rockwella - Część 1: Metoda badania
PN-EN ISO 4498 Spiekane materiały metaliczne z wyjątkiem węglików spiekanych - Pomiar twardości pozornej i mikrotwardości
PN-ISO 3754 Stal - Określanie umownej grubości warstwy zahartowanej płomieniowo lub indukcyjnie
PN-EN ISO 2639 Stale - Określanie i sprawdzanie grubości warstw nawęglonych i zahartowanych
PN-EN ISO 6892-1 Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej
PN-EN ISO 898-1 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej - Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności - Gwint zwykły i drobnozwojny
PN-EN ISO 898-5 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej - Część 5: Śruby bez łba i podobne gwintowane części złączne o określonej klasie twardości - Gwint zwykły i drobnozwojny
PN-EN ISO 898-6 Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i stali stopowej -- Część 2: Nakrętki z określoną wartością obciążenia próbnego -- Gwint zwykły i drobnozwojny
PN-EN 28839 Własności mechaniczne części złącznych - Śruby, śruby dwustronne i nakrętki wykonane z metali nieżelaznych
PN-EN ISO 6157-2 Części złączne - Nieciągłości powierzchni - Część 2: Nakrętki
PN-EN ISO 898-2 PN-Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i stali stopowej - Część 2: Nakrętki z określoną wartością obciążenia próbnego - Gwint zwykły i drobnozwojny
PN-EN ISO 643 Stal - Mikrograficzne określanie wielkości ziarna
ASTM E112 Standard Test Methods for Determining Average Grain Size
PN-EN 26157-1 Części złączne - Nieciągłości powierzchni - Śruby, wkręty i śruby dwustronne ogólnego stosowania
PN-EN 26157-3 Części złączne - Nieciągłości powierzchni - Śruby, wkręty i śruby dwustronne specjalnego stosowania
ASTM E45 Standard Test Methods for Determining the Inclusion Content of Steel
PN-EN ISO 3887 Stale - Określanie głębokości odwęglenia
FIAT 7.R0052 FIAT 7.R0052
FIAT 7. H 4030 FIAT 7. H 4030
PN-EN ISO 8492 Metale - Rury - Próba spłaszczania
PN-EN ISO 8493 Metale - Rury - Próba roztłaczania
BOSMAL/I-7-08 Wykrywanie powierzchniowych nieciągłości materiału metodą magnetyczno-proszkową
PN-EN ISO 2624 Miedź i stopy miedzi - Określanie średniej wielkości ziarna
PN-H-04510 Oznaczanie stopnia zanieczyszczenia stali wtrąceniami niemetalicznymi
ASTM A247-16 Standard Test Method for Evaluating the Microstructure of Graphite in Iron Castings
PN-H-04505:1966 Mikrostruktura stalowych wyrobów hutniczych - Wzorce i oznaczanie
PN-H-04661:1975 Żeliwo szare, sferoidalne i ciągliwe -- Badania metalograficzne -- Określanie mikrostruktury
BOSMAL/I-7-44 Ocena mikrostruktury wyrobów metalowych
PN-EN ISO 2320 Części złączne - Nakrętki stalowe samozabezpieczające - Własności funkcjonalne
PN-EN ISO 2739 Spiekane tuleje metalowe - Oznaczanie wytrzymałości na zgniatanie promieniowe
PN-EN ISO148-1 Metale - Próba udarności sposobem Charpy'ego - Część 1: Metoda badania
PN-EN ISO 4507 Spiekane materiały metaliczne z wyjątkiem węglików spiekanych - Próbki do próby rozciągania
PN-EN 23878 Węgliki spiekane - Pomiar twardości sposobem Vickersa
PN-EN ISO 14271 Zgrzewanie rezystancyjne - Badanie twardości metodą Vickersa (przy małym obciążeniu i mikrotwardości) zgrzein rezystancyjnych punktowych, garbowych i liniowych
PN-EN ISO 4516 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Badania mikrotwardości metodą Vickersa i Knoopa
PN-EN ISO 4545-1 Metale - Pomiar twardości sposobem Knoopa - Część 1: Metoda badania
PN-EN ISO 6506-1 Metale - Pomiar twardości sposobem Brinella - Część 1: Metoda badań
Regulamin nr 13-H EKG ONZ / UNECE Regulation No 13-H / Regelung Nr. 13-H UN/ECE Regulamin nr 13-H Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych – jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych w zakresie hamowania
Regulamin nr 90 EKG ONZ / Regulation No 90 UN/ECE / Regelung Nr. 90 UN/ECE Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych zespołów okładzin hamulcowych, zamiennych okładzin hamulców bębnowych, zamiennych tarcz i zamiennych bębnów przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep
Regulamin nr 68 EKG ONZ / UNECE Regulation No. 68 / Regelung Nr. 68 UN/ECE Uniform Provisions Concerning the Approval of: Power-driven Vehicles Including Pure Electric Vehicles with Regard to the Measurement of the Maximum Speed
Regulamin nr 59 EKG ONZ/ Regulation No 59 UN/ECE / Regelung Nr. 59 UN/ECE Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych układów tłumiących
Regulamin nr 51 EKG ONZ / Regulation No 51 UNECE / Regelung Nr. 51 UNECE Regulamin nr 51 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych mających co najmniej cztery koła w odniesieniu do ich emisji hałasu
Regulamin nr 28 EKG ONZ/ Regulation No 28 UN/ECE / Regelung Nr. 28 UN/ECE Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych
PN-ISO 362:2003 Akustyka - Pomiar hałasu wytwarzanego przez przyspieszające pojazdy drogowe - Metoda techniczna
PN-ISO 7188:2003 Akustyka - Pomiar hałasu wytwarzanego przez samochody osobowe w warunkach charakterystycznych dla jazdy przez miasto
Fiat 7.R3000 Fiat 7.R3000
Fiat 7.R2100 Fiat 7.R2100
Regulamin nr 84 EKG ONZ / UNECE Regulation No. 84 / Regelung Nr. 84 UN/ECE UNECE Regulation No. 84 - UNIFORM.PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF PASSENGER CARS EQUIPPED WITH AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE WITH REGARD TO THE MEASUREMENT OF FUEL CONSUMPTION
Regulamin nr 39 EKG ONZ / Regulation No 39 UN/ECE / Regelung Nr. 39 UN/ECE Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołu prędkościomierza oraz jego montażu
ISO 3832:2002 Norma ISO 3832:2002 Passenger cars - Luggage compartments - Method of measuring reference volume
PN-EN 60068-2-6:2008 Badania środowiskowe - Część 2-6: Próby - Próba Fc: Wibracje (sinusoidalne)
PN-EN 60068-2-27:2009 Badania środowiskowe - Część 2-27: Próby - Próba Ea i wytyczne: Udary
PN-EN 60068-2-64:2008 Badania środowiskowe - Część 2-64: Próby - Próba Fh: Wibracje przypadkowe szerokopasmowe i wytyczne
ISO 2409 Farby i lakiery - Badanie metodą siatki nacięć
ISO 4624 Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności
ASTM D3359 Standard Test Methods for Rating Adhesion by Tape Test
ISO 3543 Powłoki metalowe i niemetalowe - Pomiar grubości - Metoda beta-odbiciowa
ISO 2178 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym - Pomiar grubości powłok - Metoda magnetyczna
ISO 2361 Powłoki niklowe elektroosadzane na magnetycznym i niemagnetycznym podłożu - Pomiar grubości powłok - Metoda magnetyczna
ISO 2360 Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym elektryczność - Pomiar grubości powłok - Metoda amplitudowa prądów wirowych
ISO 1463 Powłoki metalowe i tlenkowe - Pomiar grubości powłoki - Metoda mikroskopowa
ISO 2808 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki
ASTM B764 Standard Test Method for Simultaneous Thickness and Electrode Potential Determination of Individual Layers in Multilayer Nickel Deposit (STEP Test)
ISO 1519 Farby i lakiery - Próba zginania na sworzniu (sworzeń cylindryczny)
ISO 15184 Farby i lakiery - Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową
FIAT 50488 Wyznaczenie odporności na ścieranie pokryć ochronnych przy pomocy śrutu metalowego
ISO 7784-1 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ścieranie - Część 1: Metoda obracającego się krążka pokrytego papierem ściernym
IPC-TM-650, Test Method 2.3.25 Detection and Measurement of Ionizable Surface Contaminants by Resistivity of Solvent Extract (ROSE)
IPC-TM-650, Test Method 2.3.28 Test Method 2.3.28 Ionic Analysis of Circuit Boards by Ion Chromatography
CIE 173:2012 Tubular Daylight Guidance Systems
VDA 233-102 Cyclic corrosion testing of materials and components in automotive construction
DIN 75220 Ageing of automotive components in solar simulation units
ISO 16000-9 (PN-EN ISO 16000-9, EN ISO 16000-9) Powietrze wnętrz. Część 9: Oznaczanie emisji lotnych związków organicznych z wyrobów budowlanych i wyposażenia. Badanie emisji metodą komorową
ASTM D1238 Standard Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics by Extrusion Plastometer
ISO 16232 Road vehicles - Cleanliness of components and systems
ISO 10304-1 Jakość wody - Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą chromatografii jonowej - Część 1: Oznaczanie bromków, chlorków, fluorków, azotanów, azotynów, fosforanów i siarczanów
DIN 8964-2 Circuit elements for refrigerating systems - Part 2: Sealed systems; Requirements
DIN 74104 Road vehicles - R744-Air-conditioning systems - Condenser/gas cooler
QV 64037 QV 64037 KONDENSATOR (ALLGEMEINGUELTIG)
PN-EN ISO 3744 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego
ESJN11-8C607-A1 p.4.14, p.4.15 ESJN11-8C607-A1 p.4.14, p.4.15
ESH1BG-8C607-AB p.4.14, p.4.15 ESH1BG-8C607-AB p.4.14, p.4.15
ES 3S71-8C607 BA p.III.X ES 3S71-8C607 BA p.III.X
ISO 10534-2 Akustyka- Określanie współczynnika pochłaniania dźwięku i impedancji akustycznej w rurach impedancyjnych- Część 2: Metoda funkcji przejścia
ASTM E1050 Standard Test Method for Impedance and Absorption of Acoustical Materials Using a Tube, Two Microphones and a Digital Frequency Analysis System
ISO 11654 Akustyka- Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie- Wskaźnik pochłaniania dźwięku
ASTM E2611 Standard Test Method for Measurement of Normal Incidence Sound Transmission of Acoustical Materials Based on the Transfer Matrix Method
ISO 15186-1 Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity - Part 1: Laboratory measurements
ISO 354 Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
ASTM C423 Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method
Fiat 7.R7401 Fiat 7.R7401
Fiat 7.R0146 Fiat 7.R0146
FCA LP.7R065 FCA LP.7R065
Regulamin nr 10 EKG ONZ / Regulation No 10 UN/ECE / Regelung Nr. 10 UNECE Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej
ISO 7637-2:2011 Road vehicles - Electrical disturbances from conduction and coupling - Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only
EN 61000-4-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)- Część 4-2: Metody badań i pomiarów- Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne
ISO 10605 Road vehicles - Test methods for electrical disturbances from electrostatic discharge
IEC 60068-2-6 Badania środowiskowe- Część 2-6: Próby- Próba Fc: Wibracje (sinusoidalne)
IEC 60068-2-64 Environmental testing - Part 2-64: Tests - Test Fh: Vibration, broadband random and guidance
IEC 60068-2-27 Badania środowiskowe- Część 2-27: Próby- Próba Ea i wytyczne: Udary
PN-EN ISO 105-B02 Tekstylia - Badania odporności wybarwień - Część B02: Odporność wybarwień na działanie światła sztucznego: Test płowienia w świetle łukowej lampy ksenonowej
BOSMAL/I-4-16 Okresowe wzorcowanie siłomierzy użytkowych w zakresie do 100 kN
BOSMAL/I-4-51 Wzorcowanie przyrządow do kontroli momentu w zakresie od 0,1 Nm do 5 Nm
BOSMAL/I-4-57 Wzorcowanie momentomierzy w zakresie (0,5 do 500) Nm
BOSMAL/I-4-73 Wzorcowanie momentomierzy w zakresie 6000 Nm
PSA B21 7110 Environment specifications for electrical and electronic equipments. Electrical characteristics - The purpose of this standard defines the requirements to observe in order to ensure the electrical behavior and the Electromagnetic Compatibility (EMC) of the vehicles (specific vehicles and utility vehicles) and of associated electric, electronic and pyrotechnic equipment
TL 82466 Electromagnetic Compatibility of Automotive Electronic Components’ Immunity to Electrostatic Discharge (ESD)
General Specification for Electrical/Electronic Components and Subsystems, Electromagnetic Compatibility General Specification for Electrical/Electronic Components and Subsystems, Electromagnetic Compatibility
DIN 50021 CASS Spray tests with different sodium chloride solutions (CASS: copper chloride / acetic acid salt spray fog test)
DIN 50021 SS Spray tests with different sodium chloride solutions (SS: Salt spray fog test)
DIN 50017 KK Condensation-water atmosphere with constant humidity
DIN 50017 KTW Condensation-water climate with alternating air temperature
DIN 50017 KFW Condensation-water climate with alternating humidity and air temperature
VDA 621-415 Technical paint tests - Examination of the corrosion protection of automotive coatings in cyclic alternating stress
ASTM G85 A3 Acidified Synthetic Sea Water Testing (SWAAT Test)
GME 60206 Determination of resistance to corrosion of automotive components by salt spray fog testing
VW PV 1210 Climate Corrosion Test Cycle
FIAT 50180 Corrosion tests - method A1: Salt spray test
JIS D 0203 Method of moisture, rain and spray test for automobile parts
DIN 40050-9 Road vehicles; degrees of protection (IP-code); protection against foreign objects; water and contact; electrical equipment
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
CEVT 0005952/1 p.3.4.4 Fatigue bending test pipe ends acc. To CEVT specification
Volvo 09186804 p.3.4.4 Fatigue bending test pipe ends acc. to Volvo specification
QS 17003 (17.05.2000), p. 2.2.2.2 Leak test acc. to BMW specification
Fiat 9.02217 p. 2.9. Fan shroud breaking load
Ford ES 3S71-8C607-BB (14/03/2005), p. III. T. Shroud support test of Fan System
PN-EN ISO 9556 Stal i żelazo - znaczanie całkowitej zawartości węgla - Metoda absorpcji w podczerwieni po spaleniu w piecu indukcyjnym
PN-EN 24935 Analiza chemiczna materiałów na osnowie żelaza - Oznaczanie zawartości fosforu w stalach niestopowych i żelazie - Metoda spektrofotometryczna z błękitem molibdenowym
PN-EN ISO 10720 Stal i żelazo - Oznaczanie zawartości azotu - Metoda termokonduktometryczna po stopieniu w strumieniu gazu obojętnego
PN-EN 16294 Przetwory naftowe i produkty przetwarzania olejów i tłuszczów - Oznaczanie zawartości fosforu w estrach metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) - Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy wzbudzonej indukcyjnie (ICP OES)
PN-EN 14107 Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów - Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) - Oznaczanie zawartości fosforu metodą spektrometrii emisyjnej z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP)
PN-EN 16576 Paliwa do pojazdów samochodowych - Oznaczanie zawartości manganu i żelaza w olejach napędowych - Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy wzbudzonej indukcyjnie (ICP OES)
PN-EN ISO 3613 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Konwersyjne powłoki chromianowe na cynku, kadmie oraz stopach aluminium-cynk i cynk-aluminium - Metody badań
ISO 16750-2 Road vehicles - Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment - Part 2: Electrical loads
ASTM D1149 Standard Test Methods for Rubber Deterioration—Cracking in an Ozone Controlled Environment
ISO 20653 Road vehicles - Degrees of protection (IP code) - Protection of electrical equipment against foreign objects, water and access
PN-EN ISO 4892-3 Tworzywa sztuczne - Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła - Część 3: Lampy fluorescencyjne UV
PN-EN ISO 16474-3 Farby i lakiery - Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła - Część 3: Lampy fluorescencyjne UV
SAE J 2020 Accelerated Exposure of Automotive Exterior Materials Using a Fluorescent UV and Condensation Apparatus
ASTM G154 Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials
ISO 105-A02 Textiles - Tests for colour fastness - Part A02: Grey scale for assessing change in colour
PN-EN ISO 179-1:2010 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie udarności metodą Charpy'ego - Część 1: Nieinstrumentalne badanie udarności
PN-EN ISO 180 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie udarności metodą Izoda
BOSMAL/I-7-49/05 Oznaczanie zawartości substancji lotnych (w tym wody) w tworzywach sztucznych metodą suszarkowo-wagową
PN-EN ISO 62:2008 p. 6.3, 6.4, 6.6 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie absorpcji wody
PN-EN ISO 2039-1 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie twardości - Część 1: Metoda wciskania kulki
PN-EN ISO 2039-2 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie twardości - Część 2: Twardość Rockwella
PN-EN 60068-2 Badania środowiskowe -- Część 2-14: Próby -- Próba N: Zmiany temperatury
QS 17003 (17.05.2000), p. 2.2.2.4 Alternating bending test acc. to BMW specification
Rozporządzenie (UE) Nr 2018/858 / Regulation (EU) No 2018/858 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE
Dyrektywa 2003/37/WE/ Directive 2003/37/EC Dyrektywa 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylająca dyrektywę 74/150/EWG
Rozporządzenie (UE) Nr 167/2013 / Regulation (EU) No 167/2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (uchylające Dyrektywę 2003/37/WE)
VW 50180 Components, Semi-Finished Products, and Materials in the Vehicle Interior – Emission Behaviour
DIN 8964-1 Circuit components for refrigerating systems - Part 1: Testing
PN-EN ISO 1133 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych
ASTM D3364 Standard Test Method for Flow Rates for Poly(Vinyl Chloride) with Molecular Structural Implications
PN-EN ISO 20566 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności systemu powłokowego na zarysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej
PV 3974 Plastic interior components- Determination of the writing strength of injection-molded grained surfaces in vehicle interiors
GMW15487 Determining the Resistance to Abrasion of Organic Coating
PV 3015 Non-Metallic Materials for Interior Trim - Determining Condensable Constituents
Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832/ Regulation (EU) 2018/1832/ Verordnung (EU) Nr. 2018/1832 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1832 z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 w celu udoskonalenia badań i procedur homologacji typu w odniesieniu do lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych, w tym badań i procedur dotyczących zgodności eksploatacyjnej i emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy, a także wprowadzenia urządzeń służących do monitorowania zużycia paliwa i energii elektrycznej
Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151/ COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1151/ VERORDNUNG (EU) 2017/1151 DER KOMMISSION ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008
PN-EN 60512-11-14 Złącza do urządzeń elektronicznych - Badania i pomiary - Część 11-14: Badania klimatyczne - Badanie 11p: Korozja przy przepływie gazu jednorodnego
ASTM B845-97 Mixed Flowing Gas (MFG) Tests for Electrical Contacts
Renault 36-00-802 Norma producenta
VW 80000 Electric and Electronic Components in Motor Vehicles up to 3.5 t. General Requirements, Test Conditions, and Tests
PV 3927 Thermogravimetric Analysis for Plastics and Elastomers. Determination: Plasticizers, Carbon Black
PN-EN 13032-1+A1:2012 Światło i oświetlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych - Część 1: Pomiar i format pliku.
PN-EN 13032-4:2015-09 Światło i oświetlenie -Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED
IES LM 79-08:2008 Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products
CIE 13.3:1995 Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources
CIE 15 Colorimetry, 3rd Edition
CIE 015 Colorimetry, 4th Edition
CIE 54.2:2001 Retroreflection - Definition and measurement
CIE 63:1984 The spectroradiometric measurement of light sources
CIE 70:1987 The measurement of absolute luminous intensity distributions
CIE 84:1989 The measurement of luminous flux
PN-E-04040-03:1983 Pomiary fotometryczne i radiometryczne – Pomiar natężenia oświetlenia
PN-E-04040-04:1983 Pomiary fotometryczne i radiometryczne - Pomiar luminancji
SAE J1757-1:2015-05-07 Standard Metrology for Vehicular Displays
PN-EN 12966:2015-03 Pionowe znaki drogowe -- Znaki drogowe o zmiennej treści
PN-EN 12368:2015-07 p. 8.3 Urządzenia do sterowania ruchem drogowym -- Sygnalizatory
PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
PN-EN 12464-2:2014-05 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz
PN-EN 12899-1 Stałe pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe
ASTM D1003 Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastics
PN-EN 12899-3 Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 3: Słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe
PN-EN ISO 20471 Odzież o intensywnej widzialności -- Metody badania i wymagania
PN-EN 1150 Odzież ochronna -- Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego -- Metody badań i wymagania
PN-EN 13356 Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego -- Metody badań i wymagania
PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia
PN-EN 1463-1:2009 Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Punktowe elementy odblaskowe -- Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu
PN-EN 15152:2007 Kolejnictwo - Przednie szyby kabin maszynisty pociągów
PN-EN 60809:2015-07 Lampy do pojazdów drogowych - Wymagania wymiarowe, elektryczne i świetlne
PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych
IEC TR 62778 Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light sources and luminaires
PN-EN ISO 105-A05 Tekstylia - Badania odporności wybarwień - Instrumentalna ocena zmiany barwy i jej wyrażenie w stopniach szarej skali
PN-EN ISO 105-J01 Tekstylia - Badania odporności wybarwień - Część J01: Ogólne zasady pomiaru barwy powierzchni
PN-EN ISO 105-J03 Tekstylia - Badanie odporności wybarwień - Część J03: Obliczanie różnic barwy
PN-ISO 7724-1 Farby i lakiery - Kolorymetria - Część 1: Podstawy
PN-ISO 7724-2 Farby i lakiery - Kolorymetria - Część 2: Pomiar barwy
PN-ISO 7724-3 Farby i lakiery - Kolorymetria - Część 3: Obliczanie różnic barwy
DIN 53236 Colouring materials - Conditions of measurement and evaluation for the determination of colour differences for paint coatings, similar coatings and plastics
SAE J 1545 Instrumental Color Difference Measurement for Exterior Finishes, Textiles and Colored Trim
PN-EN ISO 11664-1 Kolorymetria - Część 1: Standardowi obserwatorzy kolorymetryczni CIE
PN-EN ISO 11664-2 Kolorymetria - Część 2: Iluminanty CIE normalne
PN-EN ISO 11664-3 Kolorymetria - Część 3: Współrzędne trójchromatyczne
PN-EN ISO 11664-4 Kolorymetria - Część 4: Przestrzeń barw CIE 1976 L*a*b*
PN-EN ISO 11664-5 Kolorymetria - Część 5: Przestrzeń barw CIE 1976 L*u*v* i wykres jednolitej skali chromatyczności u′,v′
PN-EN ISO 11664-6 Kolorymetria - Część 6: CIEDE2000 Reguła obliczania różnicy barwy
PN-EN 60068-2-1:2009 Badania środowiskowe - Część 2-1: Próby - Próba A: Zimno
PN-EN 60068-2-2:2009 Badania środowiskowe - Część 2-2: Próby - Próba B: Suche gorąco
PN-EN 60068-2-78:2013-11 Badania środowiskowe - Część 2-78: Próby - Próba Cab: Wilgotne gorąco stałe
PN-EN 60068-2-30:2008 Badania środowiskowe - Część 2-30: Próby - Próba Db: Wilgotne gorąco cykliczne (cykl 12 h + 12 h)
PN-EN 60068-2-14:2009 Badania środowiskowe - Część 2-14: Próby - Próba N: Zmiany temperatury
PN-EN 60068-2-38:2010 Badania środowiskowe - Część 2-38: Próby - Próba Z/AD: Próba złożona cykliczna temperatura/wilgotność
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
VW 50195 Colorimetric Evaluation of Automobile Paint Coatings
ISO 12103-1 Road vehicles - Test contaminants for filter evaluation - Part 1: Arizona test dust
VW 80000 (M-03) Electic and Electronic in Motor Vehicles up to 3,5T. General Requirements, Test Conditions and Tests. M-03 - Dust
VW 80000 (K-16) Electic and Electronic in Motor Vehicles up to 3,5T. General Requirements, Test Conditions and Tests. K-16 - Temperature Shock (without housing)
GS 95024-3-1 (K-05) Elektrische und elektronische Komponenten in Kraftfahrzeugen Umweltanforderungen und Prüfungen. K-05 Temperaturschock Methode Nc
ISO 14911 Jakość wody - Oznaczanie Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ i Ba2+ za pomocą chromatografii jonowej - Metoda dla wód i ścieków
VCS 5031,19 Flammability of interior materials
MS 300-08 Flammability resistance - interior materials
GS 97038 Determination of burning behavior to automotive interior trim materials
GBT 8410 Flammability of Automotive Interior Materials
AA 0054 Resistance of Coatings to Car-wash Machines
PV 3.3.3 Scratch Resistance of Clear Coats
PV 3908 Wear Resistance
DIN 53863-2 Testing of textiles; abrasion test methods for textile fabrics, rotary abrasion test
GME 60345 Test Method for the Determination of the Resistance to Wear of Automotive Trim Materials
PN-EN 60068-2-70 Badania środowiskowe - Część 2-70: Próby - Próba Xb: Ścieranie oznakowań i napisów przez zmazywanie ich palcami i rękami
GS 97034-3 Test podeszwy buta
GS 97034-2 Test paznokcia
GS 97034-11 Zmienny test podeszwy buta
PN-EN 20105-A02 Tekstylia - Badania odporności wybarwień - Szara skala do oceny zmiany barwy
PV 3952 Plastic Interior Components. Testing of Scratch Resistance
TPJLR.52.008 Scratch Resistance. Assessment of Scratch Performance - Crosshatch Method
GS 97034-8 Surface test of motor vehicle interior materials. Determination of the scratch inclination
ISO 105-X12 X12 - Textiles - Tests for colour fastness - Part X12: Colour fastness to rubbing
PV 3906 Testing of Abrasion Behaviour
D42 1775 Internal and External Plastic Parts - Wear and Scratch Resistance
AA-0134 Test odporności na zarysowania na sucho przy użyciu Crockmeter
ISO 15082 Road vehicles — Tests for rigid plastic safety glazing materials
ISO 7784-2 Paints and varnishes — Determination of resistance to abrasion — Part 2: Method with abrasive rubber wheels and rotating test specimen
ISO 5470-1 Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of abrasion resistance — Part 1: Taber abrader
ISO 10074 Anodizing of aluminium and its alloys — Specification for hard anodic oxidation coatings on aluminium and its alloys
SAE J365 Method of Testing Resistance to Scuffing of Trim Materials
DIN 53754 Testing of plastics; determination of abrasion, abrasive disk method
Regulamin nr 27 EKG ONZ / UNECE Regulation No. 27 / Regelung Nr. 27 UN/ECE Uniform provisions concerning the approval of advance warning triangles
Regulamin nr 69 EKG ONZ / UNECE Regulation No. 69 / Regelung Nr. 69 UN/ECE UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF REAR MARKING PLATES FOR SLOW-MOVING VEHICLES (BY CONSTRUCTION) AND THEIR TRAILERS
Regulamin nr 70 EKG ONZ / UNECE Regulation No. 70 / Regelung Nr. 70 UN/ECE UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF REAR MARKING PLATES FOR HEAVY AND LONG VEHICLES
PN-EN 50125-3 Zastosowania kolejowe -- Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom -- Część 3: Wyposażenie dla sygnalizacji i telekomunikacji
Rozporządzenie (UE) Nr 168/2013 / Regulation (EU) No 168/2013 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców
Ustawa (Dz. U. z 2023 r. poz. 919) / Law (Journal of Laws of 2023, item 919) Ustawa o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023 r. poz. 919)
Rozporządzenie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1651)/ Regulation (Journal of Laws of 2023, item 1651) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji typu pojazdów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1651)
Rozporządzenie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2001) / Regulation (Journal of Laws of 2023, item 2001) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu (Dz. U. 2023 r. poz. 2001)
Rozporządzenie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1715) / Regulation (Journal of Laws of 2023, item 1715) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu (Dz. U. 2023 r. poz. 1715)