Pomiary wymiarów liniowych i kątowych pojazdów

 • Pomiar gabarytów zewnętrznych (długość, wysokość, szerokość)
 • Pomiary rozstawu kół i osi
 • Pomiary wymiarów przestrzeni ładunkowej
 • Pomiary prześwitów
 • Pomiary kątów natarcia, zejścia, rampowego
 • Pomiary innych wymiarów liniowych i kątowych
  • Pojazdy samochodowe wszystkich kategorii, pojazdy specjalne, ciągniki rolnicze, maszyny robocze i inne
  • Badania także dla celów homologacji pojazdów

Pomiary mas pojazdów

 • Pomiar masy całkowitej pojazdu
 • Rozkład masy na poszczególne koła, osie i strony
 • Położenie środka ciężkości
  • Pojazdy samochodowe wszystkich kategorii, pojazdy specjalne, ciągniki rolnicze, maszyny robocze i inne
  • Zakres do 6000 kg na jedno koło
  • Badania także dla celów homologacji pojazdów
  • Norma PN-ISO 2416:1997, Dyrektywa 95/48/WE,
  • Norma ISO 10392:2011

Badania dla celów homologacji pojazdów

 • Wymiary liniowe i kątowe
 • Masy
 • Weryfikacja położenia na pojeździe urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej
 • Weryfikacja tablic wyróżniających i ich rozmieszczenie
 • Weryfikacja montażu oraz położenia na pojeździe urządzeń zabezpieczających niechronionych użytkowników drogi
 • Weryfikacja montażu oraz położenia na pojeździe urządzeń sprzęgających
 • Weryfikacja miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych
 • Weryfikacja położenie na pojeździe i wymiarów geometrycznych osłon przeciwrozbryzgowych kół
 • Montowalność opon

Pomiary użytecznej pojemności bagażnika

 • Samochody osobowe kategorii M1
 • Norma ISO 3832:2002
 • Pomiary przy użyciu pomiarowych jednostek objętości równych: 8 dm3, 4 dm3 i 1 dm3.
 

Pomiary średnic zawracania

 • Samochody osobowe, ciężarowe i autobusy wszystkich kategorii
 • Metoda oznaczania toru jazdy cieczą w trakcie ruchu samochodu
 

Pomiary geometrii kół

 • Samochody osobowe, ciężarowe i autobusy wszystkich kategorii
 • Urządzenia firm Beissbarth, BOSCH

Badania montowalności części

 •  Części, podzespoły i zespoły do pojazdów wszystkich kategorii
 

Badania przenikania wody do wnętrza prowadzone w komorze deszczowej

 • Pojazdy samochodowe i inne
 • Urządzenia i maszyny 
Nr dokumentu Tytuł/Opis
PN-ISO 2416:1997 Norma PN-ISO 2416:1997 - Samochody osobowe - Rozkład masy
DYREKTYWA KOMISJI 95/48/WE / Commission Directive 95/48/EC / RICHTLINIE DER KOMMISSION 95/48/EG DYREKTYWA KOMISJI 95/48/WE - dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 92/21/EWG dotyczącą mas i wymiarów pojazdów silnikowych kategorii M1 (Tekst mający znaczenie dla EOG)
ISO 10392:2011 Norma ISO 10392:2011 - Road vehicles - Determination of centre of gravity
ISO 3832:2002 Norma ISO 3832:2002 Passenger cars - Luggage compartments - Method of measuring reference volume