Działalność Instytutu

Opis działalności

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonywaniu prac badawczo–rozwojowych oraz produkcyjnych na zlecenia krajowych i zagranicznych firm, głównie motoryzacyjnych.
 
 • Zakres działalności Instytutu: badania, projektowanie, wykonawstwo i usługi,
 • Rok założenia: 1972,
 • Powierzchnia: 85 538 m2,
 • Powierzchnia zabudowy: 25 053 m2,
 • Zatrudnienie: ok. 400 pracowników (łącznie). W tym, w BOSMAL sp. z o.o. 17 z tytułem doktora lub doktora inż. oraz 238 z tytułem magistra lub inżyniera,
 • Lokalizacja: północna część miasta. Okolice skrzyżowania szlaków drogowych 1 i S1/S52
Instytut posiada bogate doświadczenie w zakresie współpracy zarówno z finalnymi producentami samochodów, jak również z zakładami kooperującymi, produkującymi części i zespoły do montażu głównego oraz na rynek wtórny.
 
Przez ponad piędziesiąt lat swojej działalności Instytut zdobył zaufanie wielu krajowych jak i zagranicznych klientów. Dzięki doświadczonej kadrze pracowników o wysokich kwalifikacjach BOSMAL realizuje kompleksowy zakres usług projektowych i badawczych – „od pomysłu do realizacji”. Instytut jest elastyczny pod względem dostosowania się do wymagań rynku i potrzeb jego klientów. Dysponuje nowoczesną aparaturą badawczo-pomiarową służącą do prowadzenia prac badawczych oraz prac konstrukcyjno-obliczeniowych w dziedzinie budowy samochodów i dziedzin pokrewnych. Na bieżąco inwestuje w najnowsze technologie, uzupełniając potencjał sprzętowy, badawczy i kontrolno-pomiarowy.
 
W celu podnoszenia jakości oferowanych usług, wymiany doświadczeń jak i popularyzowania wiedzy BOSMAL współpracuje z wieloma znanymi instytucjami i uczelniami technicznymi, zarówno w kraju jak i za granicą. Instytutu posiada duży dorobek naukowy. BOSMAL jest również organizatorem International Exhaust Emissions Symposium. Oprócz współpracy naukowo-badawczej BOSMAL rokrocznie gości studentów uczelni technicznych na praktykach zawodowych. Prowadzi również program studiów dualnych.

Uprawnienia

 • Decyzją Ministra Gospodarki, Instytutowi Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej nadany został status centrum badawczo-rozwojowego.
 • Decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Instytut otrzymał uprawnienia do przeprowadzania badań homologacyjnych.

Misja Instytutu

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności OBR SM BOSMAL - wiodącej jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie motoryzacji. 
 
Misją Instytutu jest:
 • umocnienie pozycji i dobrego wizerunku Instytutu na arenie międzynarodowej, rozszerzanie działalności na nowe sektory gospodarki,
 • systematyczne rozwijanie portfolio usług i wyrobów oraz podnoszenie ich jakości,
 • rozwijanie parku technologicznego poprzez inwestycje w nowoczesny sprzęt, wyposażenie oraz modernizacje infrastruktury,
 • promowanie zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem warunków pracy i praw człowieka, środowiska, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wizja i Strategia Instytutu

Zintegrowany System Zarządzania i Bezpieczeństwa Informacji

Mając na uwadze szeroki zakres prac realizowanych przez Instytut oraz potrzeby i wymagania stron zainteresowanych, w Instytucie został wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania na zgodność z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001/AQAP 2110, PN-EN ISO 45001 i PN-EN ISO 14001 oraz wdrożone zasady bezpieczeństwa informacji i poufności danych w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 27001 i certyfikowane wg TISAX poziom AL2. Nasze laboratorium badawcze i Pracownia Homologacji spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 i posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 128.

TISAX

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o., działając między innymi w branży motoryzacyjnej, sukcesywnie wykazuje, że spełnia wymagania związane z bezpieczeństwem informacji. Potwierdzeniem takiego postępowania jest, dokonana przez TÜV Nord, ocena Instytutu według wymagań VDA-ISA. Rezultaty oceny są dostępne tutaj: TISAX Scope Excerpt ST38TZ i Location L7RC5L Excerpt oraz na platformie ENX, link: https://portal.enx.com/en-US/TISAX/tisaxassessmentresults

Certyfikaty, rekomendacje, nagrody i wyróżnienia

Certyfikaty

 

Certyfikat AQAP 2110:2016 PCBC nr A-73/1/2021
oraz Koncesja MSWiA nr B-138/2023

Instytut posiada certyfikat AQAP 2110:2016 PCBC nr A-73/1/2021 w następującym zakresie:
projektowanie, badania oraz produkcja elementów do samochodów i ich wyposażenia oraz stanowisk i oprzyrządowań badawczo-produkcyjnych
 
oraz Koncesję MSWiA nr B-138/2023, która obejmuje niżej podany zakres działalności Instytutu:
Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1743), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielił Instytutowi Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL sp. z o.o. Koncesji nr B-138/2023 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
 • wytwarzania i obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 1-12 Części III - Rodzaje broni i amunicji - BA - Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1888);
 • wytwarzania i obrotu rodzajami amunicji (elementy niezwierające materiałów wybuchowych) określonymi w ust. 13-30 Części III - Rodzaje broni i amunicji - BA - Załącznika do rozporządzenia;
 • wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonych w pozycjach: WT II - WT XII, WT XIII ust. 1-2 i WT XIV ust. 1-4 oraz ust. 8-12 Części IV Załącznika - Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT do w/w rozporządzenia;
 • obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w pozycjach: WT II - WT XII, WT XIII ust. 1-2 i WT XIV Części IV Załącznika - Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT do w/w rozporządzenia;
 • obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określoną w pozycji WT XIII ust. 3-4 Części IV Załącznika - Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT do w/w rozporządzenia.

Rekomendacja nr REC051822XP jednostki certyfikacyjnej RINA

BOSMAL otrzymał rekomendację firmy RINA potwierdzającą zgodność z jej wymaganiami "OŚWIADCZENIE UZNANIA LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr REC051822XP".
 
Dokument ten potwierdza, że Laboratorium Badawcze BOSMAL zostało uznane za spełniające wymagania RINA „ZASADY UZNAWANIA LABORATORIÓW BADAWCZYCH” w zakresie wykonywania badań wymienionych w załączniku do niniejszego oświadczenia.
 
Rodzaj badań:
- Badania i pomiary niszczące i nieniszczące materiałów i wyrobów konstrukcji i urządzeń morskich i przemysłowych
- Badania urządzeń elektrycznych oraz silników spalinowych i elektrycznych do 560 kW
 
Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego wg PCA nr AB 128

Akredytacje i rekomendacje klientów

Nagrody i wyróżnienia

 

Akredytowane Laboratorium Badawcze

Kierownictwo i Struktura Instytutu

Zarząd

 • Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Badań – dr inż. Piotr Świątek
 • Zastępca Prezesa Zarządu, Dyrektor – dr inż. Arkadiusz Stojecki

Rada Nadzorcza

 • dr hab. inż. Antoni Świątek – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz – wiceprzewodniczący
 • mgr inż. Wojciech Trybus – sekretarz
 • mgr inż. Tadeusz Kowalski – członek
(Kadencja Rady Nadzorczej obejmuje lata 2023-2027)
 

Rada Naukowa

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz - przewodniczący
 • dr inż. Rafał Sala - wiceprzewodniczący
 • dr inż. Jakub Dzida - sekretarz
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Maria Romaniszyn
 • prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki
 • dr inż. Piotr Bielaczyc
 • dr inż. Joanna Faber
 • dr inż. Krzysztof Brodzik
 • dr inż. Andrzej Szczotka
(Kadencja Rady Naukowej obejmuje lata 2023-2027)

Biblioteka Techniczna

Biblioteka Techniczna Instytutu zawiera zbiór literatury technicznej, głównie z dziedziny motoryzacji.
Prenumerujemy szereg czasopism technicznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Normalizacja

Działalność normalizacyjna w BOSMAL obejmuje prowadzenie prac normalizacyjnych zgodnie z potrzebami Instytutu, z uwzględnieniem normalizacji krajowej, europejskiej i międzynarodowej, a także Regulaminów ECE i Dyrektyw UE.
 
BOSMAL został powołany przez Polski Komitet Normalizacyjny na członka:
 • Komitetu Technicznego nr 132 ds. Silników Spalinowych;
 • Komitetu Technicznego nr 141 ds. Tworzyw Sztucznych;
 • Podkomitetu Technicznego nr 1 ds. Paliw Płynnych i Podkomitetu Technicznego nr 3 ds. Olejów Smarowych w Komitecie Technicznym nr 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych.

Centrum Konferencyjne

Instytut posiada dwie nowoczesne, w pełni wyposażone sale konferencyjne: salę audiowizualną na 40 osób i salę audiowizualną na 200 osób.
Sale nie są wynajmowane podmiotom zewnętrznym. Odbywają się w nich organizowane przez BOSMAL sympozja, konferencje, szkolenia, warsztaty.
Więcej informacji na temat Centrum Konferencyjnego znajduje się tutaj:

Nasi klienci i partnerzy

Instytut ma ponad 500 aktywnych klientów. Nasi klienci to głównie firmy motoryzacyjne, ale nie tylko. Współpracujemy zarówno z finalnymi producentami samochodów, jak również z zakładami kooperującymi, produkującymi części i zespoły do montażu głównego oraz na rynek wtórny. W celu podnoszenia jakości oferowanych usług współpracujemy z wieloma znanymi instytucjami i uczelniami technicznymi, zarówno w kraju jak i za granicą.
Nasi Klienci
Nasi Klienci

Działalność naukowa

Członkostwo

Ponad czterdziestoletnie tradycje związane z badaniami dla przemysłu motoryzacyjnego i ogromne doświadczenie oraz wiedza pracowników owocują widoczną rozpoznawalnością jednostki na świecie, ze względu na profil działalności i współpracę z największymi koncernami motoryzacyjnymi, większą niż w kraju.
Jednym z dowodów na bardzo wysoką pozycję BOSMAL pośród jednostek R&D w Europie jest m.in. działalność w gremiach międzynarodowych takich jak:
 • grupa robocza WLTP (Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedures) przy EKG ONZ opracowująca nowe, światowe przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych i ciężarowych oraz silnikowych maszyn roboczych;
 • grupa robocza PMP (Particulate Measurement Programme) przy EKG ONZ, opracowująca nowe przepisy i metody badawcze w zakresie badania emisji cząstek stałych z pojazdów samochodowych;
 • grupa WLTP 2nd przy Komisji Europejskiej w Brukseli, która ma za zadanie wdrożenie przepisów WLTP do regulaminów homologacyjnych i prawodawstwa obowiązującego w UE.
BOSMAL aktywnie uczestniczy w pracach normalizacyjnych w Polsce w ramach Komitetów Technicznych PKN:
 • KT222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych,
 • KT141 ds. Tworzyw Sztucznych,
 • KT132 ds. Silników Spalinowych.
Jako członek Komitetów Technicznych PKN, BOSMAL bierze udział w opracowaniu polskich wersji norm i opiniuje projekty norm międzynarodowych.
Doświadczenie i kompetencje BOSMAL są również doceniane i uwzględniane w pracach legislacyjnych dotyczących nowych rozporządzeń przygotowywanych przez Ministerstwo Energii RP.
 
 
Członkostwo m.in.:
 
 

Współpraca naukowa

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. oprócz współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi takimi jak: European Commission Joint Research Centre (Ispra, Włochy), University of Leeds (Leeds, W. Brytania), Argonne National Laboratory (Lemont, USA) czy University of Birmingham (Birmingham, W. Brytania) i inne, aktywnie współpracuje również z polskimi ośrodkami naukowymi. Należy tutaj wskazać Politechnikę Poznańską – wieloletnia współpraca koncentrująca się na zagadnieniach związanych z badaniami emisji samochodowych i badaniami silnikowymi, Politechnikę Wrocławską – wspólne badania dotyczące zagadnienia jakości powietrza we wnętrzach samochodów, Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie – współpraca głównie w zakresie nowoczesnych materiałów dla motoryzacji, oraz Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej zarówno w zakresie badań pojazdów, silników jak i inżynierii materiałowej. Oprócz współpracy naukowo-badawczej BOSMAL rokrocznie gości studentów uczelni technicznych na praktykach zawodowych. W ubiegłym roku rozpoczęto program studiów dualnych we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, a w ostatnim czasie realizowano również podobny program we współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH.

International Exhaust Emissions Symposium

BOSMAL jest organizatorem International Exhaust Emissions Symposium. Obserwowany jest stały wzrost zainteresowania tym sympozjum, które stało się jednym z najważniejszych, odbywających się w Polsce, forów wymiany wiedzy naukowej, koncentrujących się na zagadnieniu emisji związków szkodliwych spalin samochodowych. W latach 2013-2016 odbyły się dwa sympozja 4th i 5th International Exhaust Emissions Symposium, w których uczestniczyło odpowiednio 120 i 140 przedstawicieli jednostek naukowych z Europy i USA. W obydwu przypadkach 23 na 25 zaprezentowanych referatów przedstawianych było przez uczestników reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe. Sympozjum jest forum wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów i specjalistów związanych z przemysłem motoryzacyjnym, w tym głównie zajmujących się aspektem emisji spalin z pojazdów ale również innymi aspektami eksploatacji pojazdów samochodowych. O wysokim poziomie i znaczeniu sympozjum najlepiej świadczy obecność zasłużonych i doskonale rozpoznawalnych na świecie uczestników.

Współpraca z biznesem, klastry

BOSMAL angażuje się w działania wspierające rozwój nowoczesnych technologii i wprowadzanie ich na rynek polski. Instytut jest członkiem kilku klastrów, które mają na celu rozwój współpracy miedzy instytucjami naukowymi i edukacyjnymi, firmami przemysłowymi, administracją i organizacjami wsparcia biznesu w zakresie zaawansowanych technologi.
 
Są to klastry:
 

Kontakt 

W zakresie tematów związanych z klastrami prosimy o kontakt z Działem Rozwoju Biznesu
e-mail: businessdevelopment[małpa]bosmal.com.pl
tel.: +48 33 81 30 550

Partner kampanii społecznej „ELEKTROMOBILNI.PL"

BOSMAL jest partnerem kampanii społecznej „ELEKTROMOBILNI.PL”. Pełni rolę patrona naukowego kampanii.

 Zobacz także: 

Historia Instytutu

Na rynku motoryzacyjnym BOSMAL istnieje od 1972 r. Początkowo pełnił rolę zaplecza konstrukcyjnego oraz badawczo-rozwojowego Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Od początku lat dziewięćdziesiątych Instytut jest całkowicie samodzielną jednostką badawczo-rozwojową. W wyniku prywatyzacji pracowniczej z dniem 01.05.2010 roku przyjął nazwę Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
W celu bliższego zapoznania się z historią Instytutu proszę kliknąć: