Homologacja

Czym jest homologacja?

Homologacją nazywa się procedurę w wyniku, której państwo członkowskie UE zaświadcza, że typ pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymaganiami technicznymi. 
Homologacja oznacza więc dopuszczenie do ruchu drogowego i możliwość rejestracji w każdym kraju Unii Europejskiej. Aby uzyskać takie świadectwo konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań homologacyjnych. Badania homologacyjne mogą przeprowadzać jedynie uprawnione jednostki techniczne (np. BOSMAL). Świadectwo homologacji jest natomiast wydawane przez władzę homologacyjną danego państwa członkowskiego UE (w przypadku Polski jest to TDT) na podstawie badań w uprawnionej jednostce technicznej.
 
Pełne określenie zakresu badań homologacyjnych oraz zdefiniowanie niezbędnych dokumentów wymaga indywidualnego uzgodnienia z klientem, zatem zakres prac oraz zakres wymaganej do dostarczenia dokumentacji jest określany indywidualnie.
 
Prosimy w sprawach:
 • homologacji typu UE pojazdu lub typu pojazdu,
 • homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części,
 • homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem,
 • kontroli zgodności produkcji,
kontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. homologacji.
 
Poniżej znajdą Państwo listę wymagań dla poszczególnych działań, którą w zakresie homologacji należy uzupełnić o wymagania możliwe do określenia po przeprowadzeniu koniecznych uzgodnień. Następnie, na wskazany adres e-mail, zostanie Państwu przekazany komplet dokumentów do wypełnienia.

Homologacja typu UE pojazdu lub typu pojazdu

Czym jest homologacja typu UE pojazdu lub typu pojazdu?

Homologacja typu UE pojazdu lub typu pojazdu (nazywana inaczej homologacją całopojazdową) oznacza spełnienie wymagań technicznych przez określony typ pojazdu w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 wraz z późn. zm.).
Organem wydającym decyzję o homologacji typu UE pojazdu lub typu pojazdu, w oparciu o badania przeprowadzone przez Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, jako jednostkę uprawnioną, jest w Polsce Transportowy Dozór Techniczny.
 

Co jest wymagane do przeprowadzenia procedury homologacji typu UE pojazdu lub typu pojazdu?

Do przeprowadzenia procedury homologacji typu UE pojazdu lub typu pojazdu należy przygotować między innymi:
 
 • wniosek do TDT o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu UE lub typu pojazdu, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 wraz z póżn. zm.).
 • dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr I do Rozporządzenia (UE) 2020/683 (kat. M, N i O),
 • dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr I do Rozporządzenia (UE) 2015/504 (kat. T, R),
 • dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr I do Rozporządzenia (UE) 901/2014 (kat. L),
 • kopie odpowiednich świadectw homologacji typu WE/UE przedmiotu wyposażenia lub części (gdzie wymagane),
 • kopie odpowiednich świadectw homologacji typu ONZ (gdzie wymagane),
 • oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 10 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 wraz z póżn. zm.),
 • oświadczenie o złożeniu wniosku tylko w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 8 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 wraz z póżn. zm.),
 • oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 7 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 wraz z póżn. zm.),
 • wykaz osób upoważnionych do podpisywania świadectw zgodności WE albo świadectw zgodności, a także oświadczeń o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 9 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 wraz z póżn. zm.).
 • deklaracja o sposobie i metodach zapewnienia zgodności produkcji pojazdu, z typem podlegającym procedurze homologacji,
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie (1600 zł) albo zmianę (400 zł) świadectwa homologacji:
Odpowiednią wpłatę należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009,
 
 • upoważnienie do reprezentowania Producenta w procedurze homologacyjnej przed TDT (o ile ma zastosowanie),
 • kopia dowodu wniesienia opłaty skarbowej (17 zł), w przypadku reprezentowania Producenta przed TDT (od każdego stosunku pełnomocnictwa):
Wpłatę wykonać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
numer rachunku bankowego: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070,
 
 • kopia dowodu wniesienia opłaty skarbowej (10 zł) za zwolnienie z obowiązku uzyskania świadectw homologacji cząstkowych (o ile ma zastosowanie):
Wpłatę wykonać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
numer rachunku bankowego: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070,
 
 • pojazd do badań.

Homologacja typu przedmiotu wyposażenia lub części

Czym jest homologacja typu przedmiotu wyposażenia lub części?

Homologacja typu przedmiotu wyposażenia lub części w odniesieniu do pojazdu lub typu pojazdu oznacza spełnienie wymagań homologacyjnych przez poszczególne elementy pojazdu w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 wraz z późn. zm.).
Organem wydającym decyzję o homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części, w oparciu o badania przeprowadzone przez Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, jako jednostkę uprawnioną, jest w Polsce Transportowy Dozór Techniczny.
 

Co jest wymagane do przeprowadzenia procedury homologacji typu wyposażenia lub części?

Do przeprowadzenia procedury homologacji typu wyposażenia lub części należy przygotować:
 
 • wniosek do TDT o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 wraz z póżn. zm.),
 • dokument informacyjny sporządzony wg wzoru określonego w mającym zastosowanie Regulaminie ONZ / Rozporządzeniu (UE) / Dyrektywie,
 • informacje i instrukcje, określające warunki lub ograniczenia związane z użytkowaniem pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części, mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub ochronę środowiska (o ile występują),
 • instrukcja montażu (w przypadku świadectw homologacji typu ONZ przedmiotu wyposażenia lub części),
 • kopie odpowiednich świadectw homologacji typu WE/UE przedmiotu wyposażenia lub części (gdzie wymagane),
 • kopie odpowiednich świadectw homologacji typu ONZ (gdzie wymagane),
 • oświadczenie o złożeniu wniosku tylko w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 8 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 wraz z póżn. zm. – tylko w przypadku świadectw homologacji typu WE/UE przedmiotu wyposażenia lub części).
 • oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 7 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 wraz z póżn. zm.),
 • deklaracja o sposobie i metodach zapewnienia zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części, z typem podlegającym procedurze homologacji,
 • kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie (400 zł) albo zmianę (200 zł) świadectwa homologacji, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej:
Odpowiednią wpłatę należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009,
 
 • upoważnienie do reprezentowania Producenta w procedurze homologacyjnej przed TDT (o ile ma zastosowanie),
 • kopia dowodu wniesienia opłaty skarbowej (17 zł), w przypadku reprezentowania Producenta przed TDT (od każdego stosunku pełnomocnictwa):
Wpłatę wykonać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
numer rachunku bankowego: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
 
 • pojazd, jego przedmiot wyposażenia lub część do badań.

Badania homologacyjne sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

Czym są badania homologacyjne sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (nazywane w skrócie homologacją instalacji gazowej lub badaniami homologacyjnymi instalacji zasilania gazem)?

Badania homologacyjne sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem w odniesieniu do pojazdu lub typu pojazdu oznaczają spełnienie określonych wymagań technicznych związanych ze sposobem montażu tej instalacji w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz.U. z 2014 r. poz. 1813 wraz z późn. zm.).
Organem wydającym decyzję w sprawie badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, w oparciu o badania przeprowadzone przez Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, jako jednostkę uprawnioną, jest w Polsce Transportowy Dozór Techniczny.
 

Co jest wymagane do przeprowadzenia procedury badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem? 

Do przeprowadzenia procedury badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, należy przygotować:
 
 • wniosek do TDT o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 7 do Rozporządzenia MIiR (Dz.U. z 2014 r. poz. 1813 wraz z póżn. zm.),
 • dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr I do Rozporządzenia (UE) 2020/683,
 • wykaz stosowanych elementów instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem,
 • kopie odpowiednich świadectw homologacji typu WE/UE przedmiotu wyposażenia lub części (gdzie wymagane),
 • kopie odpowiednich świadectw homologacji typu ONZ (gdzie wymagane),
 • kopie wymaganych dokumentów określonych w Regulaminach ONZ,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych przez typ przedmiotu wyposażenia lub części przy zastosowaniu wirtualnych metod testowania (o ile ma zastosowanie),
 • instrukcja obsługi pojazdu z zamontowaną instalacją przystosowującą dany typ pojazdu do zasilania gazem (gdzie wymagane),
 • wykaz zakładów montujących instalacje przystosowujące dany typ pojazdu do zasilania gazem,
 • dokumenty potwierdzające, że podmiot dokonujący montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz jego zakłady montujące posiadają wieloskładnikowy analizator spalin i przyrząd do badania szczelności tej instalacji (gdzie wymagane),
 • deklaracja o sposobie i metodach zapewnienia zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem,
 • oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 7 do Rozporządzenia MIiR (Dz.U. z 2014 r. poz. 1813 wraz z póżn. zm.),
 • wykaz osób upoważnionych do podpisywania wyciągów ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 7 do Rozporządzenia MIiR (Dz.U. z 2014 r. poz. 1813 wraz z póżn. zm.),
 • kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie (1600 zł) albo zmianę (400 zł) świadectwa homologacji:
Odpowiednią wpłatę należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:
 
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009
 
 • upoważnienie do reprezentowania Producenta w procedurze homologacyjnej przed TDT (o ile ma zastosowanie),
 • kopia dowodu wniesienia opłaty skarbowej (17 zł), w przypadku reprezentowania Producenta przed TDT (od każdego stosunku pełnomocnictwa):
Wpłatę wykonać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
numer rachunku bankowego: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
 
 • pojazd do badań.

Kontrola Zgodności Produkcji

Czym jest Kontrola Zgodności Produkcji (KZP)?

Kontrola Zgodności Produkcji jest procedurą kontrolną, która ma na celu zapewnienie zgodności każdego produkowanego pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego z homologowanym typem. Polega ona na sprawdzeniu, czy producent jest w stanie produkować pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny w sposób powtarzalny i zgodny z homologacją.
Kontrola Zgodności Produkcji polega na ocenie wstępnej systemów zarządzania jakością oraz weryfikacji przedsięwzięć i metod zapewniających zgodność produkcji pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych objętych świadectwem homologacji. Jest ona również wymaganym elementem procedury homologacji. Zakres i sposób przeprowadzania Kontroli Zgodności Produkcji opisuje załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 wraz z późn. zm.).
Określenie zakresu Kontroli Zgodności Produkcji oraz zdefiniowanie niezbędnych dokumentów wymaga indywidualnego uzgodnienia z klientem. Prosimy w tej sprawie kontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. homologacji.

 Zobacz także: 

Nr dokumentu Tytuł/Opis
Dyrektywa 2007/46/WE/ Directive 2007/46/EC / Richtlinie 2007/46/EG Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa)
Dyrektywa 2003/37/WE/ Directive 2003/37/EC / Richtlinie 2003/37/EG Dyrektywa 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylająca dyrektywę 74/150/EWG
Rozporządzenie (UE) Nr 167/2013 / Regulation (EU) No 167/2013 / Verordnung (EU) Nr. 167/2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (uczylające Dyrektywę 2003/37/WE)