Homologacja

Czym jest homologacja?

Homologacją nazywa się procedurę w wyniku, której państwo członkowskie UE zaświadcza, że typ pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymaganiami technicznymi. 
Homologacja oznacza więc dopuszczenie do ruchu drogowego i możliwość rejestracji w każdym kraju Unii Europejskiej. Aby uzyskać takie świadectwo konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań homologacyjnych. Badania homologacyjne mogą przeprowadzać jedynie uprawnione służby techniczne (np. BOSMAL). Świadectwo homologacji jest natomiast wydawane przez władzę homologacyjną danego państwa członkowskiego UE (w przypadku Polski jest to TDT) na podstawie badań w uprawnionej służbie technicznej.
 
Pełne określenie zakresu badań homologacyjnych oraz zdefiniowanie niezbędnych dokumentów wymaga indywidualnego uzgodnienia z klientem, zatem zakres prac oraz zakres wymaganej do dostarczenia dokumentacji jest określany indywidualnie.
 
Prosimy w sprawach:
 • homologacji typu UE pojazdu lub typu pojazdu,
 • homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części,
 • homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu,
 • kontroli zgodności produkcji,
kontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. homologacji.
 
Poniżej znajdą Państwo listę wymagań dla poszczególnych działań, którą w zakresie homologacji należy uzupełnić o wymagania możliwe do określenia po przeprowadzeniu koniecznych uzgodnień. Następnie, na wskazany adres e-mail, zostanie Państwu przekazany komplet dokumentów do wypełnienia.

Homologacja typu UE pojazdu lub typu pojazdu

Czym jest homologacja typu UE pojazdu lub typu pojazdu?

Homologacja typu UE pojazdu lub typu pojazdu (nazywana inaczej homologacją całopojazdową) oznacza spełnienie wymagań technicznych przez określony typ pojazdu w oparciu o Ustawę o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023 r. poz. 919) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji typu pojazdów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1651).
Organem wydającym decyzję o homologacji typu UE pojazdu lub typu pojazdu, w oparciu o badania przeprowadzone przez Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, jako służbę techniczną, jest w Polsce Transportowy Dozór Techniczny.
 

Co jest wymagane do przeprowadzenia procedury homologacji typu UE pojazdu lub typu pojazdu?

Do przeprowadzenia procedury homologacji typu UE pojazdu lub typu pojazdu należy przygotować między innymi:
 
 • wniosek do TDT o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 9 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2023 r. poz. 1651).
 • dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr I do Rozporządzenia (UE) 2020/683 (kat. M, N i O),
 • dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr I do Rozporządzenia (UE) 2015/504 (kat. T, R),
 • dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr I do Rozporządzenia (UE) 901/2014 (kat. L),
 • kopie odpowiednich świadectw homologacji typu WE/UE przedmiotu wyposażenia lub części (gdzie wymagane),
 • kopie odpowiednich świadectw homologacji typu ONZ (gdzie wymagane),
 • oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 11 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji typu pojazdów (Dz. U. 2023 r. poz. 1651),
 • wykaz osób upoważnionych do podpisywania świadectw zgodności, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 10 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2023 r. poz. 1651),
 • upoważnienie do reprezentowania Producenta w procedurze homologacyjnej przed TDT (o ile ma zastosowanie),
 • kopia dowodu wniesienia opłaty skarbowej (17 zł), w przypadku reprezentowania Producenta przed TDT (od każdego stosunku pełnomocnictwa):
Wpłatę wykonać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
numer rachunku bankowego: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070,
 • pojazd do badań.
 

Homologacja typu przedmiotu wyposażenia lub części

Czym jest homologacja typu przedmiotu wyposażenia lub części?

Homologacja typu przedmiotu wyposażenia lub części w odniesieniu do pojazdu lub typu pojazdu oznacza spełnienie wymagań homologacyjnych przez poszczególne elementy pojazdu w oparciu o Ustawę o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023 r. poz. 919).
Organem wydającym decyzję o homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części, w oparciu o badania przeprowadzone przez Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, jako służbę techniczną, jest w Polsce Transportowy Dozór Techniczny.
 

Co jest wymagane do przeprowadzenia procedury homologacji typu wyposażenia lub części?

Do przeprowadzenia procedury homologacji typu wyposażenia lub części należy przygotować:
 
 • wniosek do TDT o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części,
 • dokument informacyjny sporządzony wg wzoru określonego w mającym zastosowanie Regulaminie ONZ / Rozporządzeniu (UE) / Dyrektywie,
 • informacje i instrukcje, określające warunki lub ograniczenia związane z użytkowaniem pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części, mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub ochronę środowiska (o ile występują),
 • instrukcja montażu (w przypadku świadectw homologacji typu ONZ przedmiotu wyposażenia lub części),
 • kopie odpowiednich świadectw homologacji typu WE/UE przedmiotu wyposażenia lub części (gdzie wymagane),
 • kopie odpowiednich świadectw homologacji typu ONZ (gdzie wymagane),
 • upoważnienie do reprezentowania Producenta w procedurze homologacyjnej przed TDT (o ile ma zastosowanie),
 • kopia dowodu wniesienia opłaty skarbowej (17 zł), w przypadku reprezentowania Producenta przed TDT (od każdego stosunku pełnomocnictwa):
Wpłatę wykonać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
numer rachunku bankowego: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
 
 • pojazd, jego przedmiot wyposażenia lub część do badań.

Badania homologacyjne montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu

Czym są badania homologacyjne sposobu montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu (nazywane w skrócie homologacją instalacji gazowej lub badaniami homologacyjnymi instalacji zasilania gazem)?

Badania homologacyjne sposobu montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu w odniesieniu do pojazdu lub typu pojazdu oznaczają spełnienie określonych wymagań technicznych związanych ze sposobem montażu tej instalacji w oparciu o Ustawę o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. 2023 r. poz. 919), a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu (Dz. U. 2023 r. poz. 2001).
 
Organem wydającym decyzję w sprawie badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, a także montażu dodatkowej instalacji R115, w oparciu o badania przeprowadzone przez Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, jako służbę techniczną, jest w Polsce Transportowy Dozór Techniczny.
 

Co jest wymagane do przeprowadzenia procedury badań homologacyjnych montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu? 

Do przeprowadzenia procedury badań homologacyjnych montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu, należy przygotować:
 
 • wniosek do TDT o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 10 do Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2023 r. poz. 2001),
 • protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem, wydany przez służbę techniczną,
 • wykaz stosowanych elementów montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 13 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2023 r. poz. 2001),
 • wykaz zakładów montujących instalacje przystosowujące dany typ pojazdu do zasilania gazem, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 14 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2023 r. poz. 2001),
 • deklaracja o sposobie i metodach zapewnienia zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem,
 • oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo odpowiedniego rejestru państwa właściwego dla siedziby wnioskodawcy, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 15 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2023 r. poz. 2001),
 • wykaz osób upoważnionych do podpisywania wyciągów ze świadectwa homologacji dodatkowej instalacji zasilania gazem, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 11 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2023 r. poz. 2001),
 • upoważnienie do reprezentowania Producenta w procedurze homologacyjnej przed TDT (o ile ma zastosowanie),
 • kopia dowodu wniesienia opłaty skarbowej (17 zł), w przypadku reprezentowania Producenta przed TDT (od każdego stosunku pełnomocnictwa):
Wpłatę wykonać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
numer rachunku bankowego: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
 
 • pojazd do badań.

Kontrola Zgodności Produkcji

Czym jest Kontrola Zgodności Produkcji (KZP)?

Kontrola Zgodności Produkcji jest procedurą kontrolną, która ma na celu zapewnienie zgodności każdego produkowanego pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego z homologowanym typem. Polega ona na sprawdzeniu, czy producent jest w stanie produkować pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny w sposób powtarzalny i zgodny z homologacją.
 
Kontrola Zgodności Produkcji składa się z dwóch etapów i polega na ocenie wstępnej systemów zarządzania jakością oraz weryfikacji przedsięwzięć i metod zapewniających zgodność produkcji pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych objętych świadectwem homologacji. Jest ona również wymaganym elementem procedury homologacji. Zakres i sposób przeprowadzania Kontroli Zgodności Produkcji opisuje załącznik nr 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2023 r. poz. 1651), załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2023 r. poz. 2001), jak również stosowne Rozporządzenia (UE), Dyrektywy oraz Regulaminy ONZ.
 
Określenie zakresu Kontroli Zgodności Produkcji oraz zdefiniowanie niezbędnych dokumentów wymaga indywidualnego uzgodnienia z klientem. Prosimy w tej sprawie kontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. homologacji.

 Zobacz także: 

Nr dokumentu Tytuł/Opis
Rozporządzenie (UE) Nr 2018/858 / Regulation (EU) No 2018/858 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE
Rozporządzenie (UE) Nr 167/2013 / Regulation (EU) No 167/2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (uchylające Dyrektywę 2003/37/WE)
Rozporządzenie (UE) Nr 168/2013 / Regulation (EU) No 168/2013 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców
Ustawa (Dz. U. z 2023 r. poz. 919) / Law (Journal of Laws of 2023, item 919) Ustawa o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023 r. poz. 919)
Rozporządzenie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1651)/ Regulation (Journal of Laws of 2023, item 1651) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji typu pojazdów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1651)
Rozporządzenie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2001) / Regulation (Journal of Laws of 2023, item 2001) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu (Dz. U. 2023 r. poz. 2001)
Rozporządzenie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1715) / Regulation (Journal of Laws of 2023, item 1715) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu (Dz. U. 2023 r. poz. 1715)