Badanie emisji spalin i zużycia paliwa samochodów hybrydowych (z uwzględnieniem bilansu prądu)

Pojazdy wyposażone w hybrydowy elektryczny układ napędowy należy badać zgodnie z zasadami obowiązującymi w odniesieniu do pojazdów wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego. Przeprowadza się dwa badania w następujących warunkach:
 
Warunek A: badanie przeprowadza się z użyciem w pełni naładowanego urządzenia magazynującego energię. 
Warunek B: badanie przeprowadza się z użyciem minimalnie naładowanego urządzenia magazynującego energię (w stanie maksymalnego rozładowania jego pojemności).  
 
Emisję związków szkodliwych spalin analizuje się zgodnie z Regulaminem nr 83 obowiązującym w momencie homologacji pojazdu. Urządzenie do pomiaru energii, umieszczone pomiędzy gniazdkiem sieci zasilającej a ładowarką pojazdu, mierzy energię doładowania e [Wh] dostarczaną z sieci zasilającej. W Regulaminie nr 101 EKG ONZ przedstawiono metodykę obliczeniową emisji CO2 oraz zużycia paliwa z uwzględnieniem bilansu prądu.

Regulaminy 

 • Regulamin nr 101 EKG ONZ i Rozporządzenia WE 715/2007 – WE 692/2008
 • Regulamin Nr 83 EKG ONZ i Rozporządzenia WE 715/2007 – WE 692/2008 
 • Global Technical Regulations (GTR) ONZ Nr 15
 • Rozporządzenie (UE) nr 168/2013
 • Rozporządzenie (UE) nr 134/2014
 • Global Technical Regulations (GTR) ONZ Nr 2
 • Rozporządzenie (UE) nr 2017/1151 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832

Laboratorium nr 1 

 • Zestaw analizatorów spalin – AVL AMA i60 D1 LE
 • System poboru spalin – AVL CVS i60 LD LE
 • System poboru cząstek stałych – AVL PSS i60 SD 
 • Licznik cząstek stałych – AVL 489 APC plus
 • Komora klimatyczna od +14 do +30°C
 • Hamownia podwoziowa AVL 2WD
 • Sonda cęgowa HIOKI 

Laboratorium nr 2 

 • Zestaw analizatorów spalin – HORIBA MEXA 7400 HTRLE
 • Zestaw analizatorów spalin – HORIBA MEXA 7500 DEGR
 • System poboru spalin – HORIBA CVS 7400 S
 • System poboru cząstek stałych – HORIBA DLS 7100 E
 • Licznik cząstek stałych - HORIBA MEXA-2000SPCS
 • Komora klimatyczna WEISS WK 643’/35-60/Ro, o zakresie temp. od -35°C do +60°C
 • Hamownia podwoziowa AVL 4WD
 • Analizator mocy – HIOKI 3390 
Nr dokumentu Tytuł/Opis
Regulamin nr 101 EKG ONZ / UNECE Regulation No. 101 / Regelung Nr. 101 UN/ECE Regulamin nr 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego lub w hybrydowy elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz pojazdów kategorii M 1 i N 1 wyposażonych w elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007/ Commission Regulation (EC) No. 715/2007 / Verordnung (EG) Nr. 715/2007 Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Rozporządzenie (WE) nr 692/2008/ Commission Regulation (EC) No. 692/2008 / Verordnung (EG) Nr. 692/2008 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 wykonujące i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Regulamin nr 83 EKG ONZ/ UNECE Regulation No. 83 / Regelung Nr. 83 UN/ECE Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik
GTR ONZ 15 Global Technical Regulations ONZ Nr 15 -- Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 / Regulation (EU) No. 168/2013 / Verordnung (EU) Nr. 168/2013 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 134/2014 / Commission Delegated Regulation (EU) No. 134/2014 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 134/2014 z dnia 16 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do wymogów w zakresie efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej oraz zmieniające jego załącznik V Tekst mający znaczenie dla EOG
Global Technical Regulation No. 2 Measurement Procedure for Two-wheeled Motorcycles Equipped with a Positive or Compression Ignition Engine with Regard to the Emission of Gaseous Pollutants, CO2 Emissions and Fuel Consumption
Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832/ Regulation (EU) 2018/1832/ Verordnung (EU) Nr. 2018/1832 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1832 z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 w celu udoskonalenia badań i procedur homologacji typu w odniesieniu do lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych, w tym badań i procedur dotyczących zgodności eksploatacyjnej i emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy, a także wprowadzenia urządzeń służących do monitorowania zużycia paliwa i energii elektrycznej
Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151/ COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1151/ VERORDNUNG (EU) 2017/1151 DER KOMMISSION ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008