Pomiar zużycia energii elektrycznej pojazdu elektrycznego

Pomiar zużycia energii elektrycznej pojazdu elektrycznego na hamowni podwoziowej

Badanie zużycia energii elektrycznej pojazdu elektrycznego przeprowadza się w temperaturze otoczenia od 20°C do 30°C. Badanie obejmuje następujące etapy: 
 • Wstępne doładowanie akumulatora
 • Podwójna realizacja cyklu złożonego z czterech podstawowych cyklów miejskich i cyklu pozamiejskiego
 • Doładowanie akumulatora
 

Regulaminy (dotyczy badań na hamowni podwoziowej)

 • Regulamin Nr 101 EKG ONZ i Rozporządzenia WE 715/2007 – WE 692/2008
 • Regulamin Nr 83 EKG ONZ i Rozporządzenia WE 715/2007 – WE 692/2008
 • Rozporządzenie (UE) nr 2017/1151 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832
 

Urządzenia

 • Hamownia podwoziowa – AVL Zoellner 4WD
 • Hamownia podwoziowa – AVL Zoellner 2WD
 • Analizator mocy – HIOKI 3390
 

Pomiar zużycia energii elektrycznej pojazdu elektrycznego w badaniach drogowych

 • Określenie zużycia energii elektrycznej pojazdów w warunkach rzeczywistych
 • Pomiary zużycia energii elektrycznej w cyklu jezdnym SORT (autobusy)
  • Pojazdy samochodowe, osobowe, ciężarowe i autobusy o napędzie elektrycznym bądź hybrydowym
Nr dokumentu Tytuł/Opis
Regulamin nr 101 EKG ONZ / UNECE Regulation No. 101 / Regelung Nr. 101 UN/ECE Regulamin nr 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego lub w hybrydowy elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz pojazdów kategorii M 1 i N 1 wyposażonych w elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007/ Commission Regulation (EC) No. 715/2007 / Verordnung (EG) Nr. 715/2007 Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Rozporządzenie (WE) nr 692/2008/ Commission Regulation (EC) No. 692/2008 / Verordnung (EG) Nr. 692/2008 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 wykonujące i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Regulamin nr 83 EKG ONZ/ UNECE Regulation No. 83 / Regelung Nr. 83 UN/ECE Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik
Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832/ Regulation (EU) 2018/1832/ Verordnung (EU) Nr. 2018/1832 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1832 z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 w celu udoskonalenia badań i procedur homologacji typu w odniesieniu do lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych, w tym badań i procedur dotyczących zgodności eksploatacyjnej i emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy, a także wprowadzenia urządzeń służących do monitorowania zużycia paliwa i energii elektrycznej
Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151/ COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1151/ VERORDNUNG (EU) 2017/1151 DER KOMMISSION ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008