Pomiar zasięgu pojazdu elektrycznego

Pomiar zasięgu pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną wykonywany na hamowni podwoziowej

Metodę pomiaru zasięgu pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną pojazdów wyposażonych w elektryczny układ napędowy lub pojazdów wyposażonych w hybrydowy elektryczny układ napędowy z doładowaniem zewnętrznym opisuje Regulamin nr 101 EKG ONZ.  

 

Badanie obejmuje następujące etapy: 

  1. wstępne doładowanie akumulatora; 
  2. realizacja cyklu i pomiar zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną.

 

Regulaminy

  • Regulamin nr 101 EKG ONZ i Rozporządzenia WE 715/2007 – WE 692/2008
  • Rozporządzenie (UE) nr 2017/1151 ze zmianami aż do Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832

 

Urządzenia

  • Hamownia podwoziowa – AVL Zoellner 4WD
  • Hamownia podwoziowa – AVL Zoellner 2WD
 

Pomiar zasięgu pojazdu elektrycznego w badaniach drogowych

  • Instytut prowadzi pomiary zasięgu pojazdów na wybranej trasie i przy określonym obciążeniu
  • Badane są pojazdy samochodowe osobowe, ciężarowe i autobusy o napędzie elektrycznym bądź hybrydowym
Nr dokumentu Tytuł/Opis
Regulamin nr 101 EKG ONZ / UNECE Regulation No. 101 / Regelung Nr. 101 UN/ECE Regulamin nr 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego lub w hybrydowy elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz pojazdów kategorii M 1 i N 1 wyposażonych w elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007/ Commission Regulation (EC) No. 715/2007 / Verordnung (EG) Nr. 715/2007 Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Rozporządzenie (WE) nr 692/2008/ Commission Regulation (EC) No. 692/2008 / Verordnung (EG) Nr. 692/2008 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 wykonujące i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Rozporządzenia (UE) nr 2018/1832/ Regulation (EU) 2018/1832/ Verordnung (EU) Nr. 2018/1832 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1832 z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 w celu udoskonalenia badań i procedur homologacji typu w odniesieniu do lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych, w tym badań i procedur dotyczących zgodności eksploatacyjnej i emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy, a także wprowadzenia urządzeń służących do monitorowania zużycia paliwa i energii elektrycznej