Badania i rozwój reaktorów katalitycznych oraz filtrów cząstek stałych DOC, NSC, DPF Euro 6

Badania układów oczyszczania spalin silników spalinowych prowadzone na stanowiskach hamownianych pozwalają na walidację, ocenę i rozwój badanych zespołów. Pomiary składu spalin odbywają się przy użyciu najwyższej klasy aparatury pomiarowej. Możliwy jest pomiar stężeń gazowych składników spalin takich jak węglowodory THC, metan CH4, tlenki azoty NOx, NO, NO2, tlenek węgla CO, dwutlenek węgla CO2, tlen O2, amoniak NH3 oraz podtlenek azotu N2O. Określenie ilości cząstek stałych obywa się poprzez pomiar masy cząstek PM, liczby cząstek PN, rozkład wielkości cząstek oraz zadymienie i nieprzeźroczystość spalin. Pomiary sprawności układu oczyszczania spalin mogą być prowadzone zarówno według znormalizowanych procedur homologacyjnych jak również według procedur indywidualnie ustalanych na potrzeby testu. Reaktory katalityczne i filtry mogą być poddane próbom trwałościowym i starzeniom, których celem jest określenie żywotności lub kierunku rozwoju badanego zespołu.