PEMS – badania emisji spalin w rzeczywistych warunkach drogowych dla pojazdów Light Duty i Heavy Duty

Emisja gazowych związków szkodliwych spalin w rzeczywistych warunkach jazdy dla pojazdów osobowych i ciężarowych przy użyciu mobilnego zestawu analizatorów spalin oraz urządzeń współpracujących.
 
Pomiar stężeń w spalinach nierozcieńczonych – punktu poboru za pojazdem.
Pomiar stężeń w spalinach nierozcieńczonych: CO, CO2, NOx, NO2, THC
Obliczenia emisji ze spalin nierozcieńczonych: CO, CO2, NOx, NO2, THC
 

Urządzenia

Mobilny zestaw analizatorów spalin - AVL M.O.V.E. GAS PEMS 493
 

Regulaminy 

  • Light Duty: Rozporządzenie (WE) nr 692/2008 – 646/2016
  • Heavy Duty: Rozporządzenie (WE) nr 595/2009 – 133/2014
Pomiary emisji związków szkodliwych w rzeczywistych warunkach jazdy wykonywane są na drogach publicznych na obszarze miejskim, pozamiejskim oraz na autostradzie.
Poniżej: przykłady tras na których wykonywane są pomiary.
Nr dokumentu Tytuł/Opis
Rozporządzenie (WE) nr 692/2008/ Commission Regulation (EC) No. 692/2008 / Verordnung (EG) Nr. 692/2008/ Commission Regulation ( Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 wykonujące i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 / Regulation (EC) No 595/2009 / Verordnung (EG) Nr. 595/2009 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 133/2014 / Commission Regulation (EU) No 133/2014 / Verordnung der Kommission (EU) Nr. 133/2014 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 133/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego w zakresie wartości granicznych emisji, dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 Tekst mający znaczenie dla EOG
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/646 / Commission Regulation (EU) 2016/646 / Verordnung (EU) 2016/646 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/646 z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (Tekst mający znaczenie dla EOG) C/2016/1792