Identyfikacja materiałów oraz zanieczyszczeń wyrobów

Identyfikacja materiałów jest bardzo istotna w zapewnieniu jakości wyrobów oraz w analizie usterek i ich przyczyn. Wiedza i doświadczenie kadry oraz szerokie, i wciąż rozbudowywane, zaplecze analityczne pozwalają na identyfikowanie tworzyw sztucznych i gum, przetworów naftowych oraz metali i ich stopów. 
W przypadku metali i ich stopów identyfikacja opiera się na analizie metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES) oraz fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali (WD-XRF). Zastosowanie dodatkowych technik jak spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) i chromatografia pozwala na identyfikowanie substancji znajdujących się na powierzchni badanych materiałów, których obecność wynika z działania celowego lub jest efektem zanieczyszczenia.
W przypadku tworzyw sztucznych i gum identyfikacja opiera się głównie na analizach metodą spektrometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR). Uzyskiwane spektrogramy badanego materiału analizowane są pod kątem występowania sygnałów charakterystycznych, wyniki identyfikacji są konfrontowane również z szeroką bazą spektrogramów różnych tworzyw. Dodatkowo identyfikacja wspomagana jest również badaniami metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz termograwimetrii (TGA). Możliwa jest również analiza gazów wydzielanych  w podwyższonej temperaturze metodami chromatograficznymi i w wyniku rozkładu temperaturowego metodą termograwimetrii sprzężonej ze spektrometrią w podczerwieni z transformacją Fouriera (TGA-FTIR
W przypadku produktów naftowych ich identyfikacja opiera się na metodzie spektrometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR), metodach chromatograficznych oraz spektrometrii emisyjnej i fluorescencji rentgenowskiej. Metody te umożliwiają m.in. rozróżnienie olejów silnikowych, paliw z biokomponentami i bez, określenie zawartości pierwiastków z pakietów dodatków oraz badania produktów naftowych pod kątem analizy przyczyn usterek układów, w których te produkty są wykorzystywane.

Urządzenia

 • Spektrometr podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) Thermo Scientific Nicolet 6700 – spektrometr umożliwiający analizę substancji techniką transmisyjną oraz jedno- (ATR) i wieloodbiciową (HATR)
 • Spektrometr podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) ThermoFisher Scientific Nicolet is50 – spektrometr umożliwiający analizę substancji techniką transmisyjną oraz jedno- (ATR) i wieloodbiciową (HATR)
 • Analizator termograwimetryczny (TGA) TA Instruments Q500
 • Różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC) TA Instruments Q2000
 • Optyczny spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES) PerkinElmer Optima 8300
 • Optyczny spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES) PerkinElmer Optima 4300 DV
 • Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali (WD-XRF) Rigaku ZSX Primus II
 • Chromatograf gazowy Agilent 7890A z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i masowym (GC- FID/MS)
 • Chromatograf gazowy Agilent 7820A z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID)
 • Chromatograf gazowy Agilent 7890B z detektorem azotowo-fosforowym i masowym (GC-NPD/MS) oraz portem olfaktometrycznym
 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy Agilent 1260 Infinity
 

Normy badawcze

Identyfikacja materiałów oparta jest o własne instrukcje badawcze np.: BOSMAL/I-7-41, BOSMAL/I-7-43, BOSMAL/I-7-90 oraz polskie i międzynarodowe normy materiałowe i produktowe. 
 
Nr dokumentu Tytuł/Opis
BOSMAL/I-7-43 Analiza materiałów metodą ICP-OES
BOSMAL/I-7-41 Analizy spektrometryczne FT-IR materiałów
BOSMAL/I-7-90 Analiza materiałów metodą WD-XRF
PV 3927 Thermogravimetric Analysis for Plastics and Elastomers. Determination: Plasticizers, Carbon Black