Emisja substancji lotnych (emisja związków organicznych - LZO)

Prowadzimy badania wyrobów i materiałów pod kątem emisji substancji lotnych oraz wydzielanego zapachu. Substancje organiczne, wyemitowane z badanych wyrobów i materiałów, po zaadsorbowaniu na odpowiednich adsorbentach stałych lub bezpośrednio z próbki, są analizowane metodami chromatografii gazowej i cieczowej. Oznaczamy jakościowo i ilościowo lotne i średnio-lotne związki organiczne, związki karbonylowe (w tym aldehydy), ftalany, aminy i nitrozoaminy.
 

Oznaczenie lotnych, średnio-lotnych i ciężkich związków organicznych (VOC, SVOC, FOG) - bezpośrednia desorpcja temperaturowa

Metoda polega na ogrzewaniu próbki umieszczonej w rurce kwarcowej z zastosowaniem termodesorbera, następnie wyemitowane związki są zatężane i rozdzielane chromatograficznie. Wynikiem przeprowadzonego badania jest określenie całkowitej emisji lotnych związków organicznych (VOC) w przeliczeniu na toluen (µg/g) oraz całkowitej emisji średnio-lotnych (SVOC) / ciężkich (FOG) związków organicznych w przeliczeniu na heksadekan (µg/g). Ponadto identyfikowane są związki organiczne, których emisja wyniosła powyżej 1 µg/g.
 

Normy

 • VDA 278,
 • GMW 15634,
 • i inne.
 

Aparatura badawczo-pomiarowa

 • chromatograf gazowy Agilent 7890A z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID)
 • selektywny detektor mas Agilent 5975C Inert
 • termodesorber MARKES UNITY2

Oznaczenie całkowitej emisji lotnych związków organicznych (TVOC) oraz substancji specyficznych z zastosowaniem próbnika typu Headspace

Badanie polega na ogrzewaniu określonej ilości próbki tworzywa sztucznego, gumy czy też gotowego wyrobu w piecu Headspace (znormalizowany czas i temperatura). Wyemitowane substancje są analizowane metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (FID) i spektrometrią mas (MS) (Foto: chromatograf gazowy GC-MS/FID). Całkowita emisja lotnych związków organicznych (TVOC) jest przeliczna na węgiel acetonu (µgC/g próbki).
 

Normy

 • VDA 277
 • PV 3341
 • VCS 1027,2749
 • FLTM BZ 157-01
 • GMW 8081
 • i inne
Stężenie wyemitowanych substancji specyficznych obliczane jest na podstawie odpowiednich krzywych kalibracyjnych.
 

Aparatura badawczo-pomiarowa

 • chromatograf gazowy Agilent 7890A z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID)
 • selektywny detektor mas Agilent 5975C Inert
 • Headspace Sampler Agilent G1888

Oznaczenie emisji związków organicznych z zastosowaniem mikrokomory

Metoda polega na umieszczeniu i ogrzewaniu próbki tworzywa sztucznego, gumy lub gotowego wyrobu w mikrokomorze o pojemności 44 cm3. Emitowane substancje są pobierane w sposób dynamiczny na odpowiednie złoże w zależności od rodzaju analizowanego związku, a następnie przeprowadzona zostaje analiza jakościowa i ilościowa metodą chromatografii gazowej (lotne związki organiczne, aminy, nitrozoaminy) i cieczowej (aldehydy, ketony, ftalany).
 

Normy

 • TPJLR.52.104
 • ISO 16000-6
 • ISO 16000-3
 • i inne

Aparatura badawczo-pomiarowa

 • chromatograf gazowy Agilent 7890A z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID)
 • selektywny detektor mas Agilent 5975C Inert
 • termodesorber MARKES UNITY2
 • wysokosprawny chromatograf cieczowy Agilent 1260 Infinity
 • chromatograf gazowy Agilent 7890B z detektorem azotowo-fosforowym (NPD)
 • mikrokomora - Micro-Chamber/Thermal Extractor (µ-CTE) Markes

Emisja związków organicznych w komorze 1 m³ do testów emisyjnych

Komory 1 m3 są wykorzystywane w badaniach emisji lotnych związków organicznych (LZO) z materiałów i elementów wyposażenia kabiny samochodu. Badania w komorach WKE1000 / EK 1000 są prowadzone w trybie statycznym lub dynamicznym (z wymianą lub bez wymiany powietrza w komorze), w różnych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych.
 

Wyposażenie komór

 • detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), pracujący w trybie on-line, pozwalający na ciągłe monitorowanie całkowitego stężenia wyemitowanych związków organicznych,
 • akcesoria pozwalające na określenie emisji średnio-lotnych substancji organicznych (SVOC, FOG),
 • akcesoria pozwalające na pobieranie próbek powietrza z komory do badań olfaktometrycznych.
 

Normy

 • ISO 12219-4
 • ISO 12219-6
 • ISO 12219-7 
 • GS 97014-2
 • GS 97014-3
 • GS 97014-4 
 • PV 3942
 • VDA 276
 • VCS 1027, 2769
 • D49 3027
 • D49 3085
 • MS 300-57
 • oraz innych na zapytanie
 

Aparatura badawczo-pomiarowa

 • komora 1 m3 WKE1000 Weiss / Vötsch
 • komora 1 m3 EK1000 Olfasense
 • detektor FID 2000MP TESTA
 • detektor FID iFiD SHED
 • chromatograf gazowy Agilent 7890A z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID)
 • selektywny detektor mas Agilent 5975C Inert
 • termodesorber MARKES UNITY2
 • wysokosprawny chromatograf cieczowy Agilent 1260 Infinity
 • chromatograf gazowy Agilent 7890B z detektorem azotowo-fosforowym (NPD)

Oznaczenie emisji formaldehydu i związków karbonylowych

„Metoda butelkowa”

Klasyczna metoda oznaczania formaldehydu, jak również innych związków karbonylowych, polegająca na ogrzewaniu próbki tworzywa sztucznego, gumy czy też gotowego wyrobu, umieszczonej w butelce PE z wodą. Formaldehyd i inne związki karbonylowe są adsorbowane w wodzie, a następnie po przeprowadzeniu reakcji barwnej oznaczane metodą spektrofotometrii VIS lub metodą chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją UV-VIS (detektor z matrycą diodową, DAD).
 

Normy

 • VDA275,
 • PV3925,
 • VCS 1027,2739,
 • FLTM BZ 156-01 część A i B,
 • GMW 15635,
 • PSA D40 5535 
 

Metoda z wykorzystaniem worków tedlarowych lub innych naczyń

Metoda polega na kondycjonowaniu w odpowiednich warunkach próbki, a następnie na pobraniu na odpowiednie złoże wyemitowanych substancji. Zaabsorbowane na złożu związki karbonylowe, w tym formaldehyd, są ekstrahowane, a roztwory analizowane metodą chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją UV-VIS (detektor DAD).
 

Normy

 • SES N 2403
 • MS 300-55
 • ISO 16000-3
 

Aparatura badawczo-pomiarowa

 • Spektrofotometr VIS Hach-Lange DR3800
 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy Agilent 1260 Infinity
Nr dokumentu Tytuł/Opis
VDA 278 Non-metallic materials of vehicle interiors - determination of the emission of organic compounds
GMW 15634 Determination of Volatile and Semi-Volatile Organic Compounds From Vehicle Interior Materials
VDA 277 Non-metallic materials of vehicle interiors - determination of the emission of organic compounds
PV 3341 Non-Metallic Materials in Automotive Interior Trim. Determination of emission of organic compounds
VCS 1027,2749 Determination of organic emissions from non-metallic materials in vehicle interiors
FLTM BZ 157-01 Determination of organic emissions from non-metallic materials in vehicle interiors by headspace gas chromatography
GMW 8081 Static Headspace GC-MS for Interior Materials Interior Emissions
TPJLR.52.104 Determination of VOC and Carbonyl Emissions for Interior Trim Materials
ISO 16000-6 Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS/FID
ISO 16000-3 Determination of formaldeyhde and other carbonyl compounds - Active sampling method
ISO 12219-4 Method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials — Small chamber method
ISO 12219-7 Odour determination in interior air of road vehicles and test chamber air of trim components by olfactory measurements
GS 97014-2 Emissions measurement in SHED chambers. Determination of volatile, organic emissions from components, semi-finished products and materials that do not carry fuel
GS 97014-3 Emissions measurement with air exchange in a testing chamber. Determination of volatile, organic emissions from components, semi-finished products and materials
GS 97014-4 Emissions measurement with air exchange in a testing chamber. Determination of the olfactory behavior
PV 3942 Determining Organic Emissions from Components for the Passenger Compartment of Motor Vehicles. Emission Test
VDA 276 Determination of organic substances as emitted from automotive interior products using a 1 m³ test cabinet
VCS 1027, 2769 Determination of volatile organic substances from interior components/systems using a 1 m³ emission chamber
D49 3027 Determination of volatile organic emissions - chamber test
D49 3085 Analysis of VOCs, aldehydes and odors
MS 300-57 Test method for vocs emission from part assembly (vocs: volatile organic compounds)
VDA 275 Form part of the vehicle interior - determination of formaldehyde levy - measuring techniques after the modified bottle method
PV 3925 Measuring Emissions of Formaldehyde
VCS 1027, 2739 Determination of formaldehyde emission from components in vehicle interiors
FLTM BZ 156-01 Determination of formaldehyde, aldehyde, and ketone emissions from non metallic components, parts and materials in the vehicle interior
GMW 15635 Determination of Aldehyde and Ketone Emissions From Interior Materials
PSA D40 5535 Analysis of formaldehyde and other carbonyl compounds in the materials of vehicle passenger compartment by liquid chromatography
SES N 2403 Standard for Control of Volatile Organic Compounds Emission
MS 300-55 Test method of volatile organic copmpounds from vehicle interior parts
VW 50180 Components, Semi-Finished Products, and Materials in the Vehicle Interior – Emission Behaviour