Zawartość wody

Tworzywa sztuczne mogą gromadzić wodę na kilka sposobów. Istotne są trzy rodzaje wilgotności: wilgotność powierzchniowa, kapilarna oraz wilgotność cząsteczkowa. Większość tworzyw ma własności higroskopowe (ABS, PC, PA, PET) i woda może penetrować do ich wnętrza, zarówno granulatu jak i płyt lub kształtek. Z punktu widzenia technologii przetwórstwa tworzyw wilgotność jest najbardziej niebezpieczna tam, gdzie wchodzi w grę przetwarzanie w warunkach podwyższonej temperatury, a wiec niemal we wszystkich odmianach technologii tworzyw sztucznych. W laboratorium materiałoznawstwa wodę oznacza się metodą wagowo-suszarkową w oparciu o procedurę BOSMAL/I-7-49/05.
 
Dla materiałów tych oznaczać można również ich chłonność (nasiąkliwość). Silnie nasiąkliwe są tworzywa zawierające grupy polarne, np. celuloza, fenoplasty, aminoplasty, poliamidy. Chłonność wody wyrażoną w procentach wagowych nazywa się nasiąkliwością wagową i definiuje się jako stosunek masy wody pochłoniętej przez próbkę do masy tej próbki w stanie suchym. Badanie chłonności (nasiąkliwości) materiałów polimerowych realizuje się w laboratorium stosując komory klimatyczne wg normy PN-EN ISO 62:2008 p. 6.3, 6.4, 6.6 Urządzenia Laboratorium dysponuje szeregiem suszarek, suszarką próżniową, wagami analitycznymi.
 

Normy badawcze

  • Instrukcja: BOSMAL/I-7-49/05
  • PN-EN ISO 62:2008 p. 6.3, 6.4, 6.6
 

Normy klientów

  • FORD, Mercedes, KIA, Fiat i inne

Aparat do oznaczenia wody metodą Karla Fischera

 
Aparat pozwala na oznaczanie zawartości wody metodą wolumetryczną i kulometryczną, na dowolnym poziomie stężenia (ppm/%). Pozwala na oznaczenie wody w próbkach tworzyw, gum, kompozytów, smarów, produktów naftowych, farb, klejów itp. W przypadku próbek nierozpuszczalnych i wolno uwalniających wodę – możliwe jest zastosowanie metody piecykowej (zakres temp. od 50°C do 250°C), z możliwością przepływu (10-150mL/min) gazu (N2, osuszone powietrze lub inny)
Nr dokumentu Tytuł/Opis
BOSMAL/I-7-49/05 Oznaczanie zawartości substancji lotnych (w tym wody) w tworzywach sztucznych metodą suszarkowo-wagową
PN-EN ISO 62:2008 p. 6.3, 6.4, 6.6 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie absorpcji wody