Rok 1972 - Założenie OBR

 
Jako Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych aktywnie zaistnieliśmy na polskim rynku motoryzacyjnym w 1972 roku, rozpoczynając swą działalność, jako zaplecze konstrukcyjne oraz badawczo-rozwojowe Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Jednakże nasza historia rozpoczęła się już rok wcześniej. Punktem zwrotnym była decyzja o przeniesieniu produkcji samochodu Syrena z Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie do Wytwórni Sprzętu Mechanicznego w Bielsku-Białej, w związku z tym, powstała potrzeba zorganizowania na miejscu wyżej wspomnianego zaplecza konstrukcyjno-badawczego. Na podstawie decyzji Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 27 lutego 1971 roku utworzono w Bielsku-Białej Oddział Zamiejscowy Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie, który rozpoczął działalność z dniem 1 kwietnia tego samego roku. Miejscem pracy nielicznej wówczas załogi, liczącej sobie niecałe trzydzieści osób, było kilka pomieszczeń na terenie Wytwórni Sprzętu Mechanicznego przy ulicy Partyzantów 44. BOSMAL powstał w wyniku połączenia Oddziału Zamiejscowego COKB Pmot. oraz wydzielonego z Wytwórni Sprzętu Mechanicznego działu prototypowo-badawczego. Ośrodek stanowił uzupełnienie struktury organizacyjnej powołanej w styczniu 1972 roku Fabryki Samochodów Małolitrażowych. Do głównych zadań Ośrodka należały prace rozwojowe, bieżąca obsługa konstrukcyjna produkcji oraz wszelkie prace badawcze dotyczące materiałów, części i zespołów oraz kompletnych samochodów. Jednym z głównych zadań był udział w pracach nad wdrożeniem samochodu licencyjnego typu FIAT 126.
 

Lata 70'

 
W 1973 roku rozpoczęto budowę zespołu budynków i hal przeznaczonych na przyszłą siedzibę Ośrodka. Dwa lata później w pierwszej ukończonej hali zainstalowane zostały nowoczesne stanowiska do badań silników, a także poszczególne laboratoria i komórki organizacyjne, rozmieszczone dotychczas w pięciu różnych punktach miasta, a które stopniowo przenoszono do nowej siedziby. Na terenie o powierzchni 8,5 ha zlokalizowanym w północnej części miasta zbudowano kompleks pomieszczeń o łącznej powierzchni ponad 23 000 m2. Budowę zakończono w 1978 roku. W następnym okresie systematycznie wzbogacano wyposażenie Ośrodka w aparaturę i nowe urządzenia badawcze. W 1975 roku utworzono w Ośrodku Pracownię Sportu Samochodowego, która przygotowywała samochody produkcji FSM do startów w imprezach rajdowych i wyścigowych. Rok wcześniej w firmie odnotowano największą liczbę zatrudnionych. Zatrudnienie wyniosło 716 osób, z czego 270 pracowników posiadało wykształcenie wyższe. W tamtym czasie stopniowo wprowadzano także komputeryzację prac inżynierskich i w wyniku tego, na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nasz Ośrodek był jedną z najnowocześniejszych jednostek badawczo-rozwojowych z zakresu motoryzacji na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.
 

Lata 80'

 
Początek lat osiemdziesiątych był jednakże trudnym okresem dla polskiej gospodarki, co też rzutowało na kondycję Ośrodka. Zatrudnienie spadło do poziomu 550 osób. W tym też czasie prowadziono kompleksowe prace nad nowym samochodem małolitrażowym o nazwie Beskid, który mógł w przyszłości zastąpić Fiata 126p. Niestety ciężka sytuacja gospodarcza sprawiła, że powstało zaledwie kilka prototypów tego samochodu. Po podpisaniu we wrześniu 1987 roku kontraktu licencyjnego z koncernem FIAT na produkcję nowego samochodu małolitrażowego, OBR włączył się w tok intensywnych prac związanych z uruchomieniem jego produkcji w FSM. Opracowano koncepcję całej grupy samochodów pochodnych wraz z wersjami użytkowymi. Wyposażenie Ośrodka systematycznie uzupełniono, między innymi wdrożono system komputerowego wspomagania prac projektowo-konstrukcyjnych CAD.
 

Lata 90'

 
W maju 1990 roku po raz pierwszy demokratycznie ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Naczelnego OBR SM. Zgłosiło się 8 kandydatów, a zwycięzcą został dr inż. Kazimierz Romaniszyn, który objął funkcję w sierpniu tegoż roku. W listopadzie 1990 roku Fabryka Samochodów Małolitrażowych została przekształcona w Spółkę Skarbu Państwa, ale BOSMAL pozostał poza strukturą FSM SA i od tego czasu jest w pełni samodzielną jednostką badawczo-rozwojową. Mimo tej zmiany nadal większość prac prowadzonych w BOSMAL'u wynikała z potrzeb Fabryki Samochodów Małolitrażowych, ale jej zadłużenie i spadek produkcji wpłynął na ich poważne ograniczenie. W 1991 roku w OBR SM uruchomiono małoseryjną produkcję samochodu BOSMAL Cabrio. Był to kabriolet na zespołach Fiata 126p, którego konstrukcja została opracowana i przebadana, jako praca własna. Brak pracy w niektórych komórkach powodował postoje, a w konsekwencji zmniejszenie zatrudnienia. Liczba pracowników w końcu 1992 roku wynosiła 397 osób. Przeprowadzono szereg zmian organizacyjnych i rozpoczęto pracę nad akredytacją laboratoriów badawczych. Powołano nieoficjalny pion naukowy, w skład którego weszli pracownicy z tytułami i stopniami naukowymi oraz pracownicy o ambicjach naukowych. Rozpoczęto wydawanie Zeszytów Naukowo-Technicznych, w których publikowane są osiągnięcia Ośrodka i ciekawsze prace realizowane przez pracowników. Po kolejnym etapie przekształceń własnościowych, większość zakładów produkcyjnych FSM SA została przyjęta przez włoski koncern FIAT, który w październiku 1993 roku utworzył spółkę pod nazwą FIAT Auto Poland. Sytuacja finansowa Ośrodka uległa poprawie po odzyskaniu zaległości płatniczych i stopniowemu wzrostowi zamówień na prace badawcze ze strony takich firm jak FIAT Auto z Turynu, FIAT Auto Poland i jego dostawców. Podjęto także dalsze prace własne. Wysoka jakość pracy zaowocowała większym napływem zamówień zarówno na prace badawcze jak również prace typu rozwojowego. W celu unormowania zasad współpracy w grudniu 1993 roku zawarto Umowę Generalną z firmą FIAT Auto Poland.
 

Początek XXI wieku

 
Od 2000 roku dyrektorem (obecnie prezesem zarządu) BOSMAL jest dr hab. inż. Antoni Świątek, a przełom XX oraz XXI wieku upłynął pod znakiem systematycznego poszerzania naszej oferty oraz nawiązywania współpracy z klientami, praktycznie z każdej części świata. Ostatnim ważnym wydarzeniem w historii Ośrodka był przełomowy dzień 01.05.2010 r., kiedy to w wyniku prywatyzacji bezpośredniej, której proces rozpoczął się dekadę wcześniej, „Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL” przekształcił się w spółkę pracowniczą przyjmując nazwę: „Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.”